Cá tháng tư trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cuộc gọi đã bị bác bỏ như một trò đùa Cá tháng Tư.

The call was dismissed as an April Fools’ joke.

WikiMatrix

Thật ra chẳng có ” Ngày Cá tháng Tư nào đầu tiên ” trên lịch cả .

There really was n’t a ” first April Fool ‘s Day ” that can be pinpointed on the calendar .

EVBNews

Những trò đùa thực tế xảy ra bình thường vào ngày Cá tháng Tư .

Practical jokes are a common practice on April Fool ‘s Day .

EVBNews

Lịch sử ngày Cá tháng Tư

History of April Fool ‘s Day

EVBNews

Ví dụ, Scotland có 2 ngày Cá tháng Tư .

In Scotland, for example, April Fool ‘s Day is actually celebrated for two days .

EVBNews

Mexico kỷ niệm ngày Cá tháng Tư vào 28 tháng 12 .

Mexico ‘s counterpart of April Fool ‘s Day is actually observed on December 28 .

EVBNews

Nước Pháp được coi là khởi đầu của truyền thống ngày Cá tháng Tư, năm 1582 .

The closest point in time that can be identified as the beginning of this tradition was in 1582, in France .

EVBNews

Ngày Cá tháng Tư chỉ là ” một ngày vui ” .

April Fool ‘s Day is a ” for-fun-only ” observance .

EVBNews

Hoàn hảo cho ngày Cá Tháng Tư.

Perfect for April Fools’Day.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày 1 tháng 4 năm 2002, Veasey đã thay đổi GameFAQs thành “GameFAX” như một trò đùa cá tháng Tư.

On April 1, 2002, Veasey changed GameFAQs to “GameFAX” as an April Fools‘ joke.

WikiMatrix

Dù đùa kiểu gì, kẻ lừa gạt vẫn thường nói với nạn nhân là ” Ngày Cá tháng Tư thôi mà ” .

Whatever the prank, the trickster usually ends it by yelling to his victim, ” April Fool ! “

EVBNews

Đây thật sự chỉ là trò đùa Cá tháng Tư, nhưng đến bây giờ, vẫn có người tin nó là thật.

It was an April fool actually, and to this day some people think it’s real.

ted2019

Tuy nhiên thuyết này không cung cấp lời giải thích nào về lễ kỉ niệm quốc tế của ngày Cá tháng Tư.

This theory, however, provides no explanation for the international celebration of April Fools‘ Day.

WikiMatrix

Ngày 1 tháng 4 năm 1998 (ngày Cá tháng tư), một thành viên Quốc hội Úc công bố chiến dịch cấm dihydro monoxit toàn cầu.

On April 1, 1998 (April Fools‘ Day), a member of the Australian Parliament announced a campaign to ban dihydrogen monoxide internationally.

WikiMatrix

Những trò đùa của ngày Cá tháng Tư có thể chỉ rất đơn giản ( chẳng hạn như ” Bạn chưa buộc dây giày kìa ! ” ) .

Pranks performed on April Fool ‘s Day range from the simple, ( such as saying, ” Your shoe ‘s untied ! ), .

EVBNews

Trong năm 2013, những dấu vết đã được báo cáo ở Girvan, Scotland có thể là một phần của trò lừa ngày Cá tháng Tư.

During 2013 trails were reported in Girvan, Scotland possibly as part of an April Fool’s hoax.

WikiMatrix

Mặc dù ban đầu gói nhân vật này chỉ là trò đùa Cá tháng Tư, nhưng sau đó đã được xác nhận là thật.

Although originally appearing as an April Fools joke, the character pack was later confirmed for an actual release.

WikiMatrix

Năm 1508, nhà thơ người Pháp Eloy d’Amerval đã nhắc đến Poisson d’avril (“Cá tháng Tư“), có thể là ý nói đến ngày này.

In 1508, French poet Eloy d’Amerval referred to a poisson d’avril (April fool, literally “Fish of April“), possibly the first reference to the celebration in France.

WikiMatrix

Hơn nữa, Ngày Cá tháng tư khi đó đã là từ một tháng trước, và Microsoft chưa từng ra một thông cáo báo chí giả nào.

Furthermore, April Fools was almost a month before, and Microsoft had never before released a fake press release.

WikiMatrix

Microsoft chưa bao giờ chính thức đưa ra bình luận về các cáo buộc của Cubitt, và ban đầu công bố iLoo chỉ là trò đùa Cá tháng tư.

Microsoft never formally commented on Cubitt’s allegations and instead initially stated the iLoo was an April’s fool joke.

WikiMatrix

Không giống như hầu hết các ngày đặc biệt khác trong năm, ngày Cá tháng Tư nhiều khi còn được gọi là Ngày nói dối, có lịch sử không rõ ràng .

Unlike most of the other nonfoolish holidays, the history of April Fool ‘s Day, sometimes called All Fool ‘s Day, is not totally clear .

EVBNews

Lúc đầu, dự án được coi như một trò đùa ngày cá tháng Tư năm 2017 với tựa đề April 1st The Animation (tạm dịch là Hoạt hình ngày một tháng tư).

The project was first teased as an April’s Fools joke in 2017 under title April 1st The Animation.

WikiMatrix

Người ngoài hành tinh xâm lược Jafr là một trò đùa ngày Cá tháng Tư được công bố trên trang nhất của tờ báo Jordan Al-Ghad vào ngày 1 tháng 4 năm 2010.

The Jafr alien invasion was an April fool’s joke published on the front page of the Jordanian newspaper Al-Ghad on April 1, 2010.

WikiMatrix

Bộ phim ban đầu là trích đoạn ý tưởng cho một trò đùa Cá tháng Tư vào ngày 1 tháng 4 năm 2015, nhưng sau đó được xác nhận vào ngày 10 tháng 12 năm 2015 là một phim thực sự.

The film was first teased as an April Fools‘ joke on April 1, 2015, but was later confirmed on December 10, 2015, to be a real production.

WikiMatrix

Là một trò đùa ngày Cá tháng Tư, vào ngày 1 tháng 4 năm 2008, BBC phát hành một bộ phim ngắn về chim cánh cụt trong chuyến bay và di chuyển đến rừng nhiệt đới Nam Mỹ.

As an April Fools‘ Day joke, on April 1, 2008 the BBC released a short film of penguins in flight and migrating to the South American rainforest.

WikiMatrix