thông minh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nếu người của mày thông minh, thì họ sẽ tự xử mày.

If your men are smart, they’ll take care of you themselves.

OpenSubtitles2018. v3

Người mù cho rằng Khayam khôn ngoan và thông minh.

The blind considered Khayam to be wise and intelligent.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là một bước đi thông minh, đổi lại họ đã trả nhiều cổ tức .

It was a smart move that ‘s paying serious dividends .

EVBNews

Chúng đáng yêu, tình cảm và thông minh.

They are affectionate and intelligent.

WikiMatrix

Rất thông minh.

Very smart.

OpenSubtitles2018. v3

Trong mục “Chọn loại chiến dịch”, hãy nhấp vào Thông minh.

Under “Select a campaign type,” click Smart.

support.google

Anh rất thông minh.

You’re smart.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ tay này khá thông minh đấy, Carl.

You know, Carl, I think this guy is pretty smart.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi gọi nó là “đầu gối thông minh.”

This is what we’d call a “smart knee.”

ted2019

Sorrell Raskov, ông đúng là một người thông minh.

Sorrell Raskov, you really are one smart man.

OpenSubtitles2018. v3

Phải rồi, nhưng với khúc cây nhỏ và bộ óc thông minh của tôi Tôi sẽ đốt lửa.

But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy thông minh.

He’s smart.

OpenSubtitles2018. v3

Ta ước gì chúng ta có thể trò chuyện như hai kẻ thông minh mà trung thực.

I wish we could converse as two honest, intelligent men.

OpenSubtitles2018. v3

SAANEN Ngày 8 tháng 8 năm 1971 – 5 – THÔNG MINH VÀ SỐNG TÔN GIÁO Sống tôn giáo là gì?

SAANEN 8 AUGUST 1971 5 INTELLIGENCE AND THE RELIGIOUS LIFE What is a religious life?

Literature

Không thể có một chuyển động của tư tưởng và vẫn vậy sự thức dậy của thông minh.

There can’t be a movement of thought and yet the awakening of that.

Literature

& Cho phép hỗ trợ thẻ thông minh

& Enable smartcard support

KDE40. 1

Chúng rất thông minh và có thể trở nên chán một cách dễ dàng.

They are very intelligent, and can become bored easily.

WikiMatrix

Một người rất thông minh.

Very intelligent man.

OpenSubtitles2018. v3

Tao thông minh lắm.

I’m too smart.

OpenSubtitles2018. v3

– Nếu tôi là kẻ thông minh, tôi không có mặt tại đây – Bonello nói

“””If I had brains I wouldn’t be here,”” Bonello said.”

Literature

“Tôi hỏi, với đôi chút sỗ sàng: “”Điều gì khiến ông ta trở nên thông minh như vậy?”””

I asked, a little impudently, “What made him so smart?”

Literature

thông minh như những người làm ở đây.

You’re as smart as anyone who works here.

OpenSubtitles2018. v3

Lý do cho điều này là nó chả có tí thông minh gì.

The reason for that is that there’s no intelligence in it.

ted2019

Khan, đừng tỏ ra thông minh

Khan, don’ t act smart

opensubtitles2

Đó không phải là tất cả những gì chúng ta biết, anh bạn thông minh.

That ain’t all we know, smart guy.

OpenSubtitles2018. v3