Tổng cục thuế tiếng Anh là gì? Ví dụ sử dụng tổng cục thuế tiếng Anh

Tổng cục thuế là gì?

Tổng cục thuế là cơ quan thuộc Bộ Tài Chính, là cơ quan cao nhất trong mạng lưới hệ thống quản trị thuế trong nước của Nước Ta. Tổng cục thuế có tính năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản trị những loại thuế, phí, lệ phí và tổ chức triển khai thực thi quản trị thuế theo pháp luật của pháp lý .
Tổng cục thuế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở thông tin tài khoản ngoài kho bạc nhà nước và có trụ sở tại TP.HN .
Nhiệm vụ của Tổng cục thuế :

– Tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về thuế.

– Lên kế hoạch, quản lý việc thu thuế trong cả nước .
– Hướng dẫn thi hành, thông dụng những nhiệm vụ triển khai luật thuế .
– Nghiên cứu thực tiễn, liên tục hoàn thành xong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của những cơ quan quản trị thuế từ TW đến những địa phương .
– Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành những lao lý về thuế .
– Xử lý, xử lý những tranh chấp, tố cáo, khiếu nại trong nghành nghề dịch vụ thuế .
>> >> > Tham khảo : Chi cục thuế tiếng Anh là gì ?

Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

Tổng cục thuế tiếng Anh là: General Department of Taxation và địa nghĩa là the General Department of Taxation is an agency of the Ministry of Finance, the highest organ in Vietnam’s domestic tax management system. The General Department of Taxation has the function of advising and assisting the Minister of Finance in managing taxes, charges and fees and organizing tax administration in accordance with law.

The General Department of Taxation is an agency with a legal status, a seal, and an account outside the state treasury and is based in Hanoi .
Tasks of the General Department of Tax :
– Consulting, drafting legal documents, guiding documents on tax .
– Planning, operating the tax collection throughout the country .
– Guide the implementation and dissemination of tax law implementation operations .
– Actual research, continue to improve the organizational structure of tax administration agencies from the central to local levels .
– Carry out examination, inspection and supervision of compliance with tax regulations .
– Handling and resolving disputes, denunciations and complaints in the field of tax .

Cụm từ khác tương ứng Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

– Chi cục thuế Q. 1 là gì ?
Chi cục thuế Q. 1 là cơ quan quản trị thuế, triển khai việc thu, quản trị, giám sát thực thi những lao lý về thuế trên địa phận Q. 1 thành phố Hồ Chí Minh .
Chi cục thuế Q. 1 tiếng Anh là : District 1 Tax Department .
Định nghĩa chi cục thuế Q. 1 được dịch sang tiếng Anh như sau :
District 1 Tax Department is a tax administration agency, collecting, managing and supervising the implementation of tax regulations in District 1 of Ho Chi Minh City .
– Cục thuế tiếng Anh là gì ?
Cục thuế tiếng Anh là : Department of Taxation
Cục thuế là cơ quan tổ chức triển khai triển khai và quản trị thuế trên địa phận một tỉnh, thành phố thường trực TW. Ví dụ như : Cục thuế Thành Phố Hà Nội, Cục thuế Tỉnh Nam Định, Cục thuế Hồ Chí Minh …
Định nghĩa Cục thuế được dịch sang tiếng Anh như sau :
Department of Taxation is the agency organizing the implementation and management of tax in a province or centrally run city. For example : Hanoi Tax Department, Nam Dinh Tax Department, Ho Chi Minh Tax Department …

Ví dụ cụm từ thường sử dụng Tổng cục thuế tiếng Anh là gì?

– Tổng cục thuế Nước Ta là cơ quan hành chính .
Tổng cục thuế Nước Ta là cơ quan hành chính tiếng Anh là : Vietnam General Department of Taxation is an administrative agency .
– Địa chỉ Tổng cục thuế .

Địa chỉ Tổng cục thuế tiếng Anh là: Address General Department of Taxation

– Tổng cục thuế là cơ quan gì ?

Tổng cục thuế là cơ quan gì tiếng Anh là: What is the General Department of Taxation?

– Vụ chủ trương Tổng cục thuế .

Vụ chính sách Tổng cục thuế tiếng Anh là: Department of Taxation General Department.

>> >> > => Tham khảo thêm : Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?