tổng hợp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Điều này sẽ hiển thị dữ liệu tổng hợp trong biểu đồ và bảng.

This will display the data in aggregate in the chart and table.

support.google

Và đó là chất thơm tổng hợp cổ điển.

And it is the classic synthetic aroma chemical, OK?

ted2019

Mỗi tập tổng hợp được đặt tên theo một câu lời thoại.

Each compilation is named after a line of dialogue.

WikiMatrix

Trình tổng hợp Văn bản sang Tiếng nói EposName

Epos TTS speech synthesizer

KDE40. 1

Đây là các mô thức chúng tôi tổng hợp lại.

So here’s the modalities that we put together.

ted2019

Đây là hộp thoại để cấu hình trình tổng hợp giọng nói Hadifix (txt#pho và Mbrola

This is the configuration dialog for the Hadifix (txt#pho and Mbrola) speech synthesizer

KDE40. 1

Tôi tổng hợp các câu trả lời của ông.

I turn your answers into prose .

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1882, Erlenmeyer và Lipp lần đầu tiên tổng hợp phenylalanin từ phenylacetaldehyde, hydro cyanide, và amoniac.

In 1882, Erlenmeyer and Lipp first synthesized phenylalanine from phenylacetaldehyde, hydrogen cyanide, and ammonia.

WikiMatrix

Nồng độ molypden cũng ảnh hưởng tới tổng hợp protein, trao đổi chất, và sự phát triển.

Molybdenum concentration also affects protein synthesis, metabolism, and growth.

WikiMatrix

Oxytocin là hormone polypeptide đầu tiên được giải trình tự hoặc được tổng hợp.

Oxytocin became the first polypeptide hormone to be sequenced or synthesized.

WikiMatrix

Rốt cuộc, các nhà sản xuất đã đi tới 1 thỏa thuận, là gói kết quả tổng hợp.

So, eventually, the manufacturers actually arrived at a compromise, which was the combo pack .

QED

Phiên bản mở rộng gọi là Viking Invasion và phiên bản tổng hợp mang tên Battle Collection.

The expansion pack is called Viking Invasion, and the combined edition is called the Battle Collection.

WikiMatrix

Hiện nay có hai nhóm chính của thuốc trừ sâu tổng hợp – 1.

There are now two main groups of synthetic insecticides 1.

WikiMatrix

Bản tổng hợp tải về từ khu vực nguy cấp đúng không?

I believe, you were close to the accident.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là hộp thoại để cấu hình trình tổng hợp giọng nói Festival Lite (Flite

This is the configuration dialog for the Festival Lite ( Flite ) speech synthesis engine

KDE40. 1

Remixed & Revisited là album tổng hợp remix của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Madonna.

Remixed & Revisited is a remix album by American singer and songwriter Madonna.

WikiMatrix

Báo cáo được tạo hàng ngày và được tổng hợp vào tệp CSV hàng tháng.

Reports are generated daily and accumulated in monthly CSV files.

support.google

Quá trình này được thực hiện thông qua quá trình oxy hóa và tổng hợp ATP.

This process is accomplished through oxidation and ATP synthesis.

WikiMatrix

Quá trình này làm cho sự tổng hợp heme không hiệu quả và sau đó làm microcytic anemia.

This causes ineffective heme synthesis and microcytic anemia.

WikiMatrix

Tài nguyên thứ cấp là các nguồn như điện, hydrogen, hoặc các nhiên liệu tổng hợp khác.

Secondary resources are those such as electricity, hydrogen, or other synthetic fuels.

WikiMatrix

Một loại enzym được tổng hợp từ não các cậu có khả năng ức chế Hỏa Khuẩn.

An enzyme produced by the brains of the immune.

OpenSubtitles2018. v3

Bằng cách sử dụng L-ribose hoặc L-ribonucleotide, có thể tổng hợp được L-RNA.

By the use of L-ribose or rather L-ribonucleotides, L-RNA can be synthesized.

WikiMatrix

Trình tổng hợp tiếng nói FestivalName

Festival speech synthesizer

KDE40. 1

Gọi là CDO tổng hợp.

We call them synthetic CDOs.

OpenSubtitles2018. v3

Kháng sinh này là bán tổng hợp và trong cùng một lớp giống penicillin.

It is semisynthetic and in the same class as penicillin.

WikiMatrix