15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng)

Làm thế nào để khen ai đó tốt bụng hay chu đáo ngoài từ “kind”? Bài học hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn 15 từ có thể dùng thay thế, hãy cùng xem nhé!

1. Benevolent – /bəˈnev.əl.ənt/: nhân đức, nhân ái

Ví dụ :

He is a benevolent leader.

Ông ấy là một nhà lãnh đạo nhân đức.

2. Congenial – /kənˈdʒiː.ni.əl/: dễ gần, thân thiện

Ví dụ:

He has a congenial smile .

Anh ấy có một nụ cười thân thiện.

kind5(1)

3. Kind-hearted – /ˌkaɪndˈhɑːr.t̬ɪd/: tốt bụng

Ví dụ :
She is a very kind-hearted person .

Cô ấy là một người rất tốt bụng.

4. Compassionate – /kəmˈpæʃ.ən/ : từ bi, thiện.

Ví dụ:

Falun Da Fa practitioners are very compassionate because Da Fa’s principles teach them follow Truthfulness-Compassion-Forbearance. 

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất từ bi vì các nguyên lý của Đại Pháp dạy họ theo Chân – Thiện – Nhẫn.

compassionate

5. Considerate – /kənˈsɪd.ɚ.ət/: ân cần, chu đáo

Ví dụ :
It was very considerate of you to offer me .

Bạn thật chu đáo khi mời tôi.

kind3(1)

6. Caring – /ˈker.ɪŋ/: cảm thông, quan tâm, ân cần

Ví dụ :
He is a caring father .

Ông ấy là một người cha ân cần.

caring

7. Friendly – /ˈfrend.li/: thân thiện, dễ mến

Ví dụ :
She is very friendly .

Cô ấy rất thân thiện.

Form chuan1(1)

8. Thoughtful – /ˈθɑːt.fəl/: ân cần, lo lắng, quan tâm

Ví dụ :
He is a thoughtful friend .

Anh ấy là một người bạn luôn quan tâm tới người khác.

thoughful

9. Nice – /naɪs/: tốt bụng, dễ chịu

Ví dụ :
How nice of you to help me in my work !

Anh thật tốt bụng khi giúp đỡ tôi trong công việc.

nice11

10. Benign – /bɪˈnaɪn/: tốt, lành, nhân từ

Ví dụ :
I think Jack is a benign man .

Tôi nghĩ Jack là một người đàn ông tốt.

benign

11. Humane – /hjuːˈmeɪn/: nhân đạo, nhân đức

Ví dụ :
We all have to live a humane life if we want to be real happly .

Tất cả chúng ta phải sống một cuộc đời có đạo đức nếu chúng ta muốn hạnh phúc thực sự.

kind1(1)

12. Beneficent – /bəˈnef.ɪ.sənt/: tốt bụng, từ bi

Ví dụ :
She was born in a kind family and she grows up with a beneficent influences .

Cô ấy được sinh ra trong một gia đình tốt và cô ấy lớn lên với những sự ảnh hưởng tốt lành.

bềnicent

13. Good-hearted – /ˌɡʊdˈhɑːr.t̬ɪd/: tốt bụng, từ bi

Ví dụ :
She is very good-hearted when adopt an disable boy .

Cô ấy thật tốt bụng khi nhận nuôi một cậu bé tật nguyền.

good hearted

14. Softhearted – /ˌsɑːftˈhɑːr.t̬ɪd/: tốt bụng, nhân ái

Ví dụ :

She is very softhearted. 

Cô ấy rất nhân ái.

softhearted

15. Sympathetic – /ˌsɪm.pəˈθet̬.ɪk/: tốt bụng, cảm thông

Ví dụ :

She has got a symphtetic heart. 

Cô ấy có một trái tim đầy cảm thông.

sympathetic

Thuần Thanh tổng hợp