trái đất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đột nhiên, không báo trước, bạn bị chuyển xuống trái đất.

Suddenly, without warning, you find yourself transported to Earth.

Literature

Nói đến con người, hiên nay có khoảng 7 tỉ người trên Trái Đất.

Speaking of humans, there are currently 7 billion of us on Earth.

ted2019

♫ Chúng ta ở rất gần trái đất chỉ đợi đến khi có tín hiệu ♫

♫ We’re closed to the Earth ’til further notice ♫

ted2019

Đức Giê-hô-va hứa ngài sẽ loại trừ người ác khỏi trái đất vĩnh viễn.

Jehovah has promised to rid the earth of wicked people for all time.

jw2019

Thế thì Giê-su đã hiện hữu ở trên trời trước khi xuống trái đất.

Thus, Jesus had an existence in heaven before coming to the earth.

jw2019

Trái đất được ban cho loài người (16)

The earth given to humans (16)

jw2019

Khoảng cách từ trái đất đến Omega Centauri ước khoảng 17.000 năm ánh sáng.

The distance from the earth to Omega Centauri is an estimated 17,000 light-years.

jw2019

Nếu tôi không làm việc này… anh không thể chạm vào trái đất, dù anh có giết tôi.

If I don’t seal this… you can’t touch the earth, even if you kill me.

OpenSubtitles2018. v3

Ô nhiễm môi trường đã gây ra thay đổi khí hậu khắp Trái đất.

Environmental pollution triggered climatic changes all over Earth.

Tatoeba-2020. 08

Nước Trời sẽ cai trị toàn thể trái đất.

All the earth will be ruled by God’s Kingdom.

jw2019

Bạn nhớ đoạn phim lúc đầu chiếu Trái Đất đang quay trong không gian không?

You remember that home movie of the Earth spinning in space?

OpenSubtitles2018. v3

Trái Đất, sau chiến tranh.

Earth, after the war.

OpenSubtitles2018. v3

Hay là ta tới Trái Đất hỏi thăm nhỉ?

Would we be able to get more information if we go to Earth?

OpenSubtitles2018. v3

Với hàm lượng 20 mg liti/kg trong vỏ trái đất, liti là nguyên tố phổ biến thứ 25.

At 20 mg lithium per kg of Earth’s crust, lithium is the 25th most abundant element.

WikiMatrix

Các đại dương trên Trái Đất có chứa vàng.

The world’s oceans contain gold.

WikiMatrix

Ngài tạo ra trái đất với một ý định rõ ràng là “để dân ở”.

He created it with a definite purpose in mind, for it “ to be inhabited. ”

jw2019

Cô ấy thích những kẻ Trái Đất kia cơ.

She likes her grounders alive.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy chú ý, hỡi trái đất cùng mọi vật trong đó,

Pay attention, O earth and what fills you,

jw2019

Làm thế nào trái đất sẽ biến thành một địa-đàng?

How will the earth be transformed into a paradise?

jw2019

Ý định gì của Đức Chúa Trời đối với trái đất sau cùng sẽ được thực hiện?

What purpose of God toward earth will at last be accomplished?

jw2019

Cho dù sao Hỏa có bầu khí quyển, rõ ràng nó mỏng hơn nhiều so với Trái Đất.

And so even though Mars has an atmosphere, we can see it’s much thinner than the Earth’s.

ted2019

Nhưng Trái Đất không quan tâm tới chúng ta cần gì.

It’s like the Earth doesn’t care what we need.

ted2019

□ Ý định của Thợ Gốm Vĩ Đại đối với trái đất là gì?

□ What is the Great Potter’s purpose toward our earth?

jw2019

Và từ dạo đó nhiều người trên trái đất không có đủ ăn.

And ever since, food has remained scarce for many people on earth.

jw2019

TẠI SAO ĐƯỢC CHỌN TỪ TRÁI ĐẤT?

WHY CHOSEN FROM THE EARTH

jw2019