trang trí trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sự trang trí đó diễn ra bên ngoài không có nghĩa nó không ảnh hưởng tới bên trong.

But just because a facade is superficial doesn’t mean it’s not also deep .

ted2019

Đừng có đối xử tôi như đồ trang trí như thế.

Stop treating me like a piece of furniture!

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đã thấy sự giải thích lịch sự của Fisher cho đồ trang trí tao nhã này.

We have already seen Fisher’s elegant explanation for this elegant adornment.

Literature

Giày cũng được sử dụng như một món đồ trang trí.

Shoes are also used as an item of decoration.

WikiMatrix

Da hổ ngoài việc trang trí thì được cho là chữa sốt gây ra bởi bóng ma.

Tiger’s skin is said to cure a fever caused by ghosts .

WikiMatrix

Nó chỉ thiếu dây trang trí và nón trùm.

The only thing it’s missing is lace trim and a sun hat.

OpenSubtitles2018. v3

Hinckley và được trang trí bằng hình ảnh chạm khắc tổ ong.

Hinckley’s backyard and is adorned with carved beehive images.

LDS

Maroni muốn đầu tôi, và ông bảo tôi trang trí lại sao?

Maroni wants my scalp and you’d have me redecorate?

OpenSubtitles2018. v3

Và chúng nói, “Trang trí đẹp, cậu ta đã sử dụng màu sắc rất tốt.

And they’re like, ” Oh, the design’s good, and he’s using good color .

ted2019

Cây cũng được dùng vào mục đích trang trí và làm cành ghép cho những giống cây khác.

Also carved in wood, and used for topiary designs for parterres .

WikiMatrix

Gần đây, tôi cũng làm vài viền trang trí Baroque cao cấp từ mỳ ống chất lượng thấp.

Recently, I’ve also made some rather highbrow baroque borders out of lowbrow pasta.

ted2019

Mua sắm đồ trang trí Phối hợp giao hàng / dịch vụ trong ngày cưới.

Acquisition of custom decorations, such as a travel map Coordination of deliveries/services on the wedding day.

WikiMatrix

Hãy trang trí chậu hoa hoặc quấn quanh chậu một chiếc nơ hình con bướm nhé .

Decorate the pot for the plant or wrap a bow around it .

EVBNews

Cờ quốc gia lắm khi được dùng để trang trí bàn thờ.

All too often, national flags adorn the altar.

jw2019

” Tôi sẽ trang trí gara ” tôi cảm thấy…

” I’m going to wallpaper the garage. ” And I found…

OpenSubtitles2018. v3

Trang trí đẹp nhỉ họ làm tốt đó chứ.

It’s a nice theme they’ve got going on.

OpenSubtitles2018. v3

Le Corbusier có bằng chuyên môn trong lĩnh vực trang trí.

Le Corbusier had an academic qualification in decorative arts.

WikiMatrix

Chúng ta có thể mời anh Chandler và bác sĩ đến trang trí.

We can have the boys come over to decorate.

OpenSubtitles2018. v3

Em bắt đầu trang trí lại.

I started redecorating.

OpenSubtitles2018. v3

Chú ý nó được trang trí như thế nào.

Notice how it’s decorated .

ted2019

Thêm nữa là ảnh các lâu đài trên toàn nước Nhật trang trí trên tường của bảo tàng.

Additionally, there are pictures of castles throughout Japan adorning the walls of the museum.

WikiMatrix

Sheryl phụ trách trang trí, và Fiona sẽ lo phần âm nhạc.

Sheryl’s providing decorations, and Fiona’s doing the music.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đã được xuất khẩu chủ yếu sang Đức như đá trang trí.

It was exported chiefly to Germany as decorative stone.

WikiMatrix

Mọi thứ cứ điên đảo lên mà ông ta đang trang trí nhà sao?

Everything’s spinning out of whack and he’s decorating?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng thường xuyên được sơn hoặc trang trí.

Often show or concept cars.

WikiMatrix