Trọng âm là gì? Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh và bài tập

Trọng âm là gì và các quy tắc đánh trọng âm

Trong tiếng Anh, những từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết phát âm độc lạ hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết được nhấn trọng âm là âm tiết được phát âm to hơn, giọng cao hơn và lê dài hơn những âm khác trong cùng một từ .Việc biết cách đánh trọng âm đúng không chỉ giúp ta tiếp xúc một cách tự nhiên mà còn tác động ảnh hưởng đến hiệu suất cao truyền đạt thông tin, ví dụ : ‘ record ( n ) là danh từ mang nghĩa là bản ghi âm, còn từ re’cord ( v ) là động từ mang nghĩa là hành vi ghi âm .Âm tiết

 1. Âm tiết là một đơn vị của lời nói.

 2. Âm tiết chứa một âm thanh của nguyên âm đơn .
 3. Một từ hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều hơn một âm tiết .

Ví dụ :

 1. Các từ có một âm tiết : pen, live, nice
 2. Các từ có hai âm tiết : nation ,
 3. Các từ có ba âm tiết : beautiful, apartment …
 4. Các từ có bốn âm tiết : apologize, entertainment …

Cách đánh trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc đánh trọng âm 1

Đa số danh từ và tính từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất .Ví dụ

Danh từ Tính từ
‘ Garden ‘ Healthy
‘ Worker ‘ Helpful
‘ singer ‘ lively

* Một số ngoại lệ

Danh từ Tính từ
Ad’vice A’lone
Ma’chine ex’treme
po’lice

Quy tắc đánh trọng âm 2

Đa số động từ có hai âm tiết, trọng âm nhấn vào âm tiết thứ haiVí dụ :

 1. ex’pand
 2. Re’peat
 3. Re’mind
 4. Su’pport

* Một số ngoại lệ

 1. ‘ follow
 2. ‘ govern
 3. ‘ marry

Quy tắc đánh trọng âm 3

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai từ dưới lên của những từ có hậu tố : – ic, – ics, – ion, – ian, – ual, – o / – ow, – ient, – ience, – eous, – ious, – ish

cach-danh-trong-am-tu-co-3-am-tiet

Ví dụ :

Hậu tố Từ
– ic a’quatic
– ics Mathe’matics, eco’nomics
– ion con’version
– ian mu’sician
– ial fi’nancial
– ual indi’vidual
– o / – ow to’morrow
– ient con’venient
– ience ex’perience
– eous advan’tageous
– ious con’tagious
– ish ‘ greenish

* Một số ngoại lệ :‘ Lunatic‘ TelevisionHe’llo

Quy tắc đánh trọng âm 4

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba từ dưới lên của những từ có hậu tố : – itive, – ate, – gy, – phy, – try, – fy, – ical, – inal, – ity, – ety, – ible, – ise / – ize

cach-danh-trong-am-la-gi

– itive i’nitiative
– ate ‘ candidate
– gy a’pology
– phy ge’ography
– try ‘ chemistry
– fy i’dentify
– ical ‘ technical
– inal ‘ criminal
– ity ‘ charity
– ety so ‘ ciety
– ible ‘ possible
– ize / – ise ‘ minimise

* Một số ngoại lệ

 1. ‘ Characterize
 2. ‘ capitalize

Quy tắc đánh trọng âm 5

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư từ dưới lên của những từ có hậu tố : – ary, – ative

sentence-stress-trong-am-trong-tieng-anh

– ary i’maginary
– ative con ‘ servative

Quy tắc đánh trọng âm 6

Trọng âm rơi vào âm tiết cuối của những từ có hậu tố : ee, eer, oo, oon, aire, ain, ade, ique, esque, ese, etteVí dụ :

Hậu tố Ví dụ
– ee nomi’nee
– eer engi’neer
– oo sham’poo
– oon ba’lloon
– aire question’naire
– ain enter’tain
– ade ar’cade
– ique u’nique
– esque pictu’resque
– ese Vietna’mese
– ette ca’ssette

* Một số ngoại lệ :

 1. ‘ Coffee
 2. co’mmittee

Quy tắc đánh trọng âm 7

Đối với từ ghép ( từ ghép có hai phần )Danh từ ghép : Trọng âm thường rơi vào từ tiên phongVí dụ : ‘ greenhouse, ‘ blackboardTính từ ghép :

 1. Danh từ đứng trước : trọng âm rơi vào phần thứ nhất .

Ví dụ : ‘ homesick, ‘ heart-broken

 1. Tính từ / trạng từ đứng trước : trọng âm rơi vào phần thứ hai .

Ví dụ : good – ‘ looking, self – ‘ confident, well – ‘ dressed

Động từ ghép: Trọng âm thường rơi vào từ thứ hai.

Ví dụ : under’stand, over’see

Một số chú ý

Một số tiền tố và hậu tố khi thêm vào từ không làm biến hóa trọng âm của từ đó. Khi gặp những từ chứa tiền tố và hậu tố, việc tách những tiền tố và hậu tố này để xác lập từ gốc từ đó xác lập trọng âm trong tiếng Anh theo những quy tắc trên .

Các ví dụ về tiền tố

Tiền tố Từ gốc

un – ‘ Pleasant un’pleasant
im – ‘ possible im’possible
in – ‘ difference in ‘ difference
ir – ‘ regular ir ‘ regular
dis – a’gree disa’gree
non – acol’holic non-acol ’ holic
en – ‘ able en’able
re – A’rrange rea’rrange
over – ‘ think over’think

* Một số ngoại lệ :Đối với tiền tố “ under ”, trọng âm thường bị biến hóaVí dụ : ‘ statement → ‘ understatement

Các ví dụ về hậu tố

Hậu tố Từ gốc

– ly con’venient con’veniently
– ing ‘ interest ‘ interesting
– al ‘ commune ‘ communal
– able ‘ comfort ‘ comfortable
– less ‘ care ‘ careless
– ful ‘ beauty ‘ beautiful
– er / or ‘ work ‘ worker
– en ‘ broad ‘ broaden
– ment enter’tain enter’tainment
– ness ‘ happy ‘ happiness
– ship re’lation re’lationship
– hood ‘ child ‘ childhood

Bài tập

Trong kỳ thi trung học phổ thông vương quốc môn Tiếng Anh, dạng bài tương quan đến trọng âm sẽ nhu yếu thí sinh tìm từ có cách đánh trọng âm khác với những từ còn lại .

Mã đề 401

Question 1 A. consist B. carry C. remove D. protect

Hướng dẫn : Các đáp án A, C, D đúng quy tắc 2 ; đáp án B là ngoại lệ

Question 2 : A. solution B. principal C. passenger D. continent

Hướng dẫn :

 1. Áp dụng quy tắc 3 : ‘ continent, so’lution ,
 2. Áp dụng phần chú ý quan tâm so với hậu tố : ‘ passenger, ‘ principal
 3. → Đáp án A

Mã đề 402

Question 23

A. terrific B. Beautiful C. general D. chemical

Hướng dẫn :

 1. Áp dụng quy tắc 3 : te’rrific
 2. Áp dụng phần chú ý quan tâm so với hậu tố : ‘ beautiful, ‘ general, ‘ chemical

Question 24

A. provide B. listen C. repeat D. collect

Hướng dẫn : Các đáp án A, C, D đúng quy tắc 2 ; đáp án B là ngoại lệ

Mã đề 403

Question 23

A. study B. delete C. reward D. survive

Hướng dẫn :

 1. Áp dụng quy tắc 2 : de’lete, re’ward, sur’vive
 2. ‘ study ngoại lệ
 3. → Chọn đáp án A

Question 24

A. summary B. holiday C. selection D. festival

Hướng dẫn :

 1. Áp dụng quy tắc 5 : ‘ summary
 2. Áp dụng quy tắc 3 : se’lection
 3. Áp dụng phần quan tâm so với hậu tố : ‘ festival
 4. ‘ Holiday
 5. → Chọn đáp án C

Mã đề 404 

Question 23

A. energy B. exercise C. addition D. article

Hướng dẫn :

 1. Áp dụng quy tắc 4 : ‘ energy, ‘ exercise
 2. Áp dụng quy tắc 3 : a’ddition
 3. → C là câu vấn đáp đúng

Question 24

A. connect B. travel C. deny D. return

Hướng dẫn :

 1. Áp dụng quy tắc 2 : con’nect, re’turn, de’ny
 2. ‘Travel

 3. → B là câu vấn đáp đúng

Hy vọng bài viết trên đã giúp được người đọc hiểu được trọng âm là gì và cách đánh trọng âm trong tiếng Anh như thế nào để hoàn toàn có thể tiếp xúc tự nhiên hơn .Nguyễn Lê Gia Khánh