ngữ văn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Gia sư ngữ văn à.

Dialect coach.

OpenSubtitles2018. v3

Vào thế kỉ 15, nhà ngữ văn Lorenzo Valla đã chứng minh rằng tài liệu này là giả mạo.

Philologist Lorenzo Valla proved that the document was indeed a forgery.

WikiMatrix

Marcus Aurelius cảm tạ Alexander vì thầy đã dạy cho ông về ngữ văn.

Marcus Aurelius thanks Alexander for his training in literary styling.

WikiMatrix

Tiếng Lezgin là ngôn ngữ văn học và là một ngôn ngữ chính thức của Dagestan.

Lezgian is a literary language and an official language of Dagestan.

WikiMatrix

Đây là sự hệ thống hoá của ngôn ngữ văn học đầu tiên của người Slovak.

It was the enactment of the first national literary language of Slovaks ever.

WikiMatrix

Tôi làm việc trong một ngân hàng, mặc dù tôi đã tốt nghiệp khoa ngữ văn.

I work in a bank, though I was a graduate in philology.

OpenSubtitles2018. v3

Những bài báo đầu tiên về ngữ văn của Nietzsche xuất hiện không lâu sau đó.

Nietzsche’s first philological publications appeared soon after.

WikiMatrix

Ba thuật ngữ văn hóa Cyclades, Hellas,và Minos đề cập tới địa điểm xuất xứ của chúng.

The three terms Cycladic, Helladic, and Minoan refer to location of origin.

WikiMatrix

Sau đó một phong trào dùng ngôn ngữ này để làm ngôn ngữ văn chương.

Then I leave a line for them to create language for me.

WikiMatrix

Krishnamurti: Bạn có thể dùng từ ngữvăn hóa” trong những cách khác hẳn.

K: You can use the word ‘culture’ in different ways.

Literature

Tớ ngồi cạnh cậu ở lớp ngữ văn của cô Walsh.

I sat next to you in Mrs. Walsh’s English class!

OpenSubtitles2018. v3

Cô giáo dạy môn ngữ văn lớp 12 của cô tên gì?

Who was your 12th grade English teacher?

OpenSubtitles2018. v3

Tiếng Anh cũng trở thành một ngôn ngữ văn học phổ biến.

English has also become a common literary language.

WikiMatrix

Không, không, tên cô giáo dạy ngữ văn của cô là…

In 12th grade, your English teacher was…

OpenSubtitles2018. v3

Gia sư ngữ văn à

Dialect coach

opensubtitles2

Bạn có thể chọn tùy chọn phụ đề (ngôn ngữ, văn bản và kiểu) cho thiết bị.

You can choose caption preferences ( language, text and style ) for your device .

support.google

Phụ đề: Bạn có thể chọn tùy chọn phụ đề (ngôn ngữ, văn bản và kiểu) cho thiết bị.

Captions : You can choose caption preferences ( language, text and style ) for your device .

support.google

Nó truyền cảm hứng cho sự phát triển và tán dương ngôn ngữ, văn học và văn hóa Bengal.

It has inspired the development and celebration of the Bengali language, literature and culture.

WikiMatrix

Sarawak có trên 40 sắc tộc, mỗi nhóm có ngôn ngữ, văn hóa và phương thức sinh hoạt riêng biệt.

Sarawak has more than 40 sub-ethnic groups, each with its own distinct language, culture and lifestyle.

WikiMatrix

Kawi, một ngôn ngữ văn học dựa trên tiếng Java cổ, đã ảnh hưởng đáng kể lên tiếng Sasak.

Kawi, a literary language based on Old Javanese, has significantly influenced Sasak.

WikiMatrix

Được rồi, tôi chỉ muốn chỉ ra là gã đó là giáo viên Ngữ văn ở trường chúng tôi đấy.

Okay, I just want to point out that guy’s an English teacher at our school.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu chọn “Phát hiện ngôn ngữ“, văn bản bằng ngôn ngữ không xác định có thể được xác định tự động.

If “Detect language” is selected, text in an unknown language can be automatically identified.

WikiMatrix

Vì thế, ngôn ngữ văn chương là một sự phủ định kép (a double negation), cả sự vật lẫn ý tưởng.

Literary language, therefore, is a double negation, both of the thing and the idea.

WikiMatrix

Trong thời gian này, tiếng Gruzia đã thay thế tiếng Hy Lạp trở thành ngôn ngữ văn học và văn hóa.

During this period the Georgian language replaced Greek as the language of literacy and culture.

WikiMatrix

Sự kết thúc của Vệ Đà Ấn Độ được đánh dấu bằng những thay đổi ngôn ngữ, văn hoá và chính trị.

The end of the Vedic period is marked by linguistic, cultural and political changes.

WikiMatrix