bà ngoại trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Trong câu chuyện này của ông bà ngoại tôi, có thế có đôi chút hiểu lầm.

There is a possibility of misinterpretation in this story from my grandparents.

LDS

Bà ngoại đuổi bọn con dưới nhà.

Nana crawled after us under the house.

OpenSubtitles2018. v3

Bà Ngoại đặt ra nhiều câu hỏi.

Grandma asked many questions.

LDS

Bà ngoại?

The grandma?

OpenSubtitles2018. v3

Đi thôi bà ngoại!

Granny, come on!

OpenSubtitles2018. v3

“Cưng ơi”, bà ngoại Lynn nói, “Lại đây.”

“Oh honey,” Grandma Lynn said, “come here.”

Literature

Ta phải đi đón bà ngoại.

I have to go pick Grandma up.

OpenSubtitles2018. v3

Dường như hai người con ấy do bà ngoại tình mà sinh ra.

Apparently, these latter two children resulted from her adultery.

jw2019

Chúng tôi có một nha sĩ — bà ấy là một bà ngoại nha sĩ mù chữ.

We have a dentist — she’s a grandmother, illiterate, who’s a dentist.

ted2019

Trông y như một bà Dì chẳng nhẽ lại muốn tôi gọi là bà ngoại sao

You are so granny-looking, what else should I call you?

OpenSubtitles2018. v3

Bịt tai của bà ngoại tôi.

My grandmother’s earmuffs.

OpenSubtitles2018. v3

Ôi bà ngoại!

Oh, Granny.

OpenSubtitles2018. v3

Bà ngoại tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

Grandmother continued to support us.

LDS

Cha em là Sam nói: “Bà ngoại Willy bị bệnh Alzheimer.

His father, Sam, said: “Willy’s grandmother suffers from Alzheimer’s disease.

jw2019

Tôi không quên chuyện bà ngoại tình với chồng tôi đâu đồ đĩ.

I haven’t forgotten you fucked my husband, you miserable excuse for a vagina.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như bà ngoại con bé lúc nào cũng gọi nó là ốc sên của Noah.

Like how my mother – in – law would call her Noah’s snail all the time .

QED

Ông bà ngoại của ông là lãnh Gaius Claudius Marcellus nhỏ và Octavia Minor, em gái của Augustus.

Her maternal grandparents were the consul Gaius Claudius Marcellus Minor and Octavia the Younger, sister of Augustus.

WikiMatrix

Bà ngoại và mẹ chị đều kết hôn ở tuổi đó.

Her grandmother got married at that age, as did her mother.

jw2019

Bà Ngoại.

Granny.

OpenSubtitles2018. v3

Thưa Quý tòa, thân chủ của tôi, bà Adler, là bà ngoại của cô bé.

Your Honor, my client, Mrs. Adler is the maternal grandmother of the child.

OpenSubtitles2018. v3

Bác sĩ nói rằng bà ngoại vẫn còn bệnh nặng, nhưng bà đã thoát cơn nguy kịch rồi.

The doctor said that grandmother is still very sick, but she’s out of the woods.

Tatoeba-2020. 08

Một người phụ nữ như vậy là bà ngoại của tôi, Cherie Petersen.

One such woman is my grandmother, Cherie Petersen.

LDS

Mẹ anh tên là Ơ-nít và bà ngoại tên Lô-ít.

His mother is named Euʹnice and his grandmother Loʹis.

jw2019

Bà ngoại sẽ lên thiên đường chứ ạ?

Did Grandma go to heaven?

OpenSubtitles2018. v3

Bị trừng phạt vì là đàn bà ngoại tình (35-43)

Punished as an adulteress (35-43)

jw2019