bạc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chứng nhận thường được trao theo lũy tích, và có thể một album riêng lẻ được chứng nhận cả bốn hạng mục gồm bạc, vàng, bạch kim và cứ tiếp tục.

Certification is often awarded cumulatively, and it is possible for a single album to be certified silver, gold, and platinum in turn.

WikiMatrix

Và quan hệ nhân quả đòi hỏi phải có thời gian nào đó để bàn bạc.

And the causality requires a moment of discussion.

ted2019

Chúng ta cần xem “tri-thức của Đức Chúa Trời” như “bạc” và “bửu-vật ẩn-bí”.

We need to view “the very knowledge of God” as “silver” and as “hid treasures.”

jw2019

Xử lý khu máy đánh bạc.

Cue the slots.

OpenSubtitles2018. v3

5 Vì không đủ số lượng vàng và bạc trong kho nhà vua để triều cống, Ê-xê-chia phải dùng đến những quý kim thuộc đền thờ.

5 Since there is not enough gold and silver in the royal treasury to pay the tribute, Hezekiah retrieves what precious metals he can from the temple.

jw2019

Hàng triệu người sa chân vào con đường cờ bạc đã biến mình thành những con nghiện nặng.

Millions lured into gambling have found themselves ensnared by a vicious gambling addiction.

jw2019

Trong cả hai, tôi đều có thể hiểu được ý của nhà thơ khi ông viết “[thoát] ra khỏi những trói buộc không thân thiện của Trái Đất và [khiêu vũ] trong bầu trời trên đôi cánh bạc với tiếng cười”.3

In both I could feel the call of the poet to “[slip] the surly bonds of Earth and [dance] the skies on laughter-silvered wings.” 3

LDS

Nếu sự lơ đễnh của đầu óc là một cái máy đánh bạc, bạn có thể mất từ 50 đô la, 20 đô la hoặc 1 đô la.

If mind – wandering were a slot machine, it would be like having the chance to lose 50 dollars, 20 dollars or one dollar .

QED

Giấy bạc được ngân hàng Montreal sản xuất cho chính phủ vào giữa những năm 1842 và 1862, với các mệnh giá $4, $5, $10, $20, $50 và $100.

Notes were produced for the government by the Bank of Montreal between 1842 and 1862, in denominations of $4, $5, $10, $20, $50 and $100.

WikiMatrix

Tôi rất khó chịu khi thấy nhiều người ra về với thức ăn, quần áo và ngay cả tiền bạc của chúng tôi.

It bothered me to see many of them leave with our food, our clothing, and even our money.

LDS

Kết hợp các biện pháp bảo mật dữ liệu này có thể tạo ra nhiều phức tạp, tuy nhiên sự bảo vệ này sẽ tiết kiệm tiền bạc cho tổ chức trong trường hợp xâm phạm dữ liệu, Mattsson đã cho biết .

Incorporating these data-security measures may add some complexity, but the protections would wind up saving the organization money in the event of a data breach, Mattsson said .

EVBNews

Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà… chuốc lấy nhiều điều đau-đớn”.

For the love of money is a root of all sorts of injurious things, and by reaching out for this love some have. .. stabbed themselves all over with many pains.”

jw2019

Những người thu thuế của đền thờ đòi hai đồng bạc, hỏi Phi-e-rơ: “Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?”

The men collecting the two drachmas tax had asked Peter: “Does your teacher not pay the two drachmas tax?”

jw2019

Ês 13:17—Người Mê-đi chẳng quí bạc, chẳng thích vàng theo nghĩa nào?

Isa 13:17 —In what sense did the Medes regard silver as nothing and take no delight in gold?

jw2019

Bạn há chưa từng đọc về chuyện những chuyên gia tài chính và các giám đốc công ty không lấy làm thỏa mãn về việc họ kiếm được bạc triệu mỗi năm sao?

Have you not read of financiers and corporate leaders who are not satisfied with earning millions each year?

jw2019

Rượu bạc hà luôn làm tôi muốn hát.

Mint juleps always make me sing.

OpenSubtitles2018. v3

Thứ nhì, anh Morris đọc Châm-ngôn 27:21: “Lò thử bạc, dót thử vàng; còn sự khen-ngợi thử loài người”.

Second, Brother Morris read Proverbs 27:21: “The refining pot is for silver, and the furnace is for gold; and an individual is according to his praise.”

jw2019

Ngoài ra còn có ba túi nhỏ chứa các đồng tiền euro kim loại (vàng, bạc, đồng) được đặt bên cạnh thi hài.

Three bags containing gold, silver, and copper euro coins were placed beside the body.

WikiMatrix

Nghe đây đầu bạc, ông nên làm những gì có ích hơn việc ngồi trả lời câu hỏi lịch sử này.

Listen, Gray, you’re meant for more than sitting around answering trivia questions about history.

OpenSubtitles2018. v3

Tiền bạc có phải là tất cả không?

Is money the key?

jw2019

Có lẽ có những tín đồ đấng Christ cảm thấy rằng họ có thể lãnh giải thưởng của cuộc rút số không dính líu đến cờ bạc, giống như họ có thể nhận những mẫu hàng hoặc những món quà khác mà cơ sở thương mại hay tiệm bán hàng dùng để tặng khách hàng trong chương trình quảng cáo của họ.

Certain Christians might feel that they could accept the prize in a drawing that did not involve gambling, just as they could accept free samples or other presents that a business or a store might use in its advertising program.

jw2019

Một nghiên cứu bệnh viện ở Úc phát hiện ra rằng 17% các trường hợp tự sát được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện Alfred là những người nghiện cờ bạc.

A 2010 Australian hospital study found that 17% of suicidal patients admitted to the Alfred Hospital’s emergency department were problem gamblers.

WikiMatrix

Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước tính vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố Nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được.

His total property was ultimately estimated at around 1,100 million taels of silver, reputedly estimated to be an amount equivalent to the imperial revenue of the Qing government for 15 years.

WikiMatrix

Tôi không đến vì chuyện tiền bạc.

I didn’t come for the money.

OpenSubtitles2018. v3

Thật thế, Đấng phán rằng “bạc là của ta, vàng là của ta” không lệ thuộc vào sự giúp đỡ tài chính của chúng ta để hoàn thành công việc Ngài.

It is true that he who says “the silver is mine, and the gold is mine” does not depend on our financial assistance in order to accomplish his work.

jw2019