bản vẽ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ta có bản vẽ của một số loài vật nuôi.

And over here we have a drawing of some farm animals.

ted2019

Nhưng bản vẽ ngày #/# lại chỉ có ống thông khí ở đây và ở đây

But the May ‘ # plans only show shafts here and here

opensubtitles2

Miếng dán này đây gửi bản vẽ của tôi đến sổ tay được chia sẻ.

This sticker here sends my drawing to a shared notebook.

QED

Ông có quyền từ chối hoặc chấp nhận bản vẽ khái niệm chủ chốt cho Last Order.

He had the right to reject or accept concept drawings for Last Order.

WikiMatrix

Và sự nối tiếp của những đơn vị này tạo nên bản vẽ đó.

And it’s the sequence of those subunits that defines that blueprint.

ted2019

Làm xong đống bản vẽ đó phải mất hàng tháng.

To do these documents is gonna take me months.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nhìn bản vẽ đi.

Take a look at the plans.

OpenSubtitles2018. v3

3 Thợ cả thực hiện việc sửa chữa theo bản vẽ.

3 A builder is chosen who will follow the blueprints and perform the restoration.

jw2019

Bộ phim được thực hiện trong vòng 10 năm sử dụng 180.000 bản vẽ và 440 cảnh đồ họa tĩnh.

Additionally, the film was in production for ten years and utilized more than 180,000 drawings and 440 CG cuts.

WikiMatrix

Bản vẽ than gỗ

Charcoal Drawing

KDE40. 1

Đây là một bản vẽ thiết kế cho những quốc gia như Trung Quốc hay Iran.

This is a blueprint for countries like China and Iran.

QED

Để chỉnh sửa bản vẽ, hãy mở ghi chú và nhấn vào bản vẽ.

To edit your drawing, open the note and tap the drawing.

support.google

Sau khi đọc bản web novel, anh trình bản vẽ của một số nhân vật chính cho Ikemoto.

After reading the web novel, he submitted a number of character designs for the major characters to Ikemoto.

WikiMatrix

Máy ảnh nhận ra hình bằng cách xác định cụ thể pointsin bản vẽ.

The camera recognizes the geometries by identifying specific points in the drawing.

WikiMatrix

Họ có bản vẽ các con phố đô thị với hệ số đỗ xe của ngoại ô.

They have urban streetscapes, but suburban parking ratios .

ted2019

Bản vẽ bây giờ được giữ với Jefferson Papers trong Thư viện Quốc hội.

The drawing is now held with the Jefferson Papers in the Library of Congress.

WikiMatrix

Khi thành thợ chính, người thợ thường phải tự học thêm về cách đọc bản vẽ.

When one gets old, one must learn how to break mirrors .

WikiMatrix

Bản vẽ, lúc mấy tên đó bỏ trốn…

Why’s the wallpaper torn ? Hey !

QED

Các bản vẽ chắc chắn ám chỉ một dạng kiến thức về máy móc hiện đại.

The drawings definitely point to a knowledge of modern machinery.

WikiMatrix

Đó là bản vẽ của riêng mỗi người.

It’s your blueprint.

ted2019

Còn ba căn khác, cùng bản vẽ mặt bằng.

Three units available, exact same floor plan.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng bản vẽ ngày 5 / 5 lại chỉ có ống thông khí ở đây và ở đây.

But the May’05 plans only show shafts here and here.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã tìm được bản vẽ kiến trúc của nó.

I found the plans on their architect’s site.

OpenSubtitles2018. v3

Trong hang Chauvet là một bản vẽ sơ sài của hai con sư tử không bờm.

In the Chauvet Cave is a sketchy drawing of two maneless lions.

WikiMatrix

Nên có rất nhiều chi tiết trong bản vẽ của hai người không chính xác cho lắm.

So there are a lot of details in McCulloch and Pitts’s circuit diagram that are not quite right.

ted2019