bình luận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Luôn khoái nghe tôi bình luận tin tức trong ngày

Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ không bình luận gì về ý kiến đó.

I wouldn’t argue with that statement.

OpenSubtitles2018. v3

Không bình luận.

No comment.

OpenSubtitles2018. v3

Rivera sau đó đã xin lỗi vì bình luận trước đó của ông.

Rivera later apologized for his comments.

WikiMatrix

* Tham khảo lời bình luận trong Tháp Canh ngày 1-8-1994, trang 22.

* Include comments on August 1, 1994, Watchtower, page 29.

jw2019

Nêu lời bình luận trong sách Trường Thánh Chức, trang 10, đoạn 5.

Include comments on the Ministry School book, page 10, paragraph 4.

jw2019

Các nhà bình luận Kinh-thánh, C.

Bible commentators C.

jw2019

Nhiều thế kỷ qua, người ta đã bình luận nhiều về lời tuyên bố giản dị trên.

In the centuries since, much has been said and written about that simple statement .

jw2019

* Nếu thời gian cho phép, mời cử tọa bình luận các câu Kinh Thánh được viện dẫn.

* As time permits, invite audience to comment on the cited scriptures.

jw2019

Sau khi đọc câu Kinh Thánh, cứ để ngỏ Kinh Thánh khi bạn bình luận câu ấy.

After you read a scripture, keep your Bible open as you discuss the text.

jw2019

Tất cả những bình luận sẽ được gửi cho Jack Taylor muộn nhất là thứ năm.

All comments should be directed to Jack Taylor no later than Thursday.

OpenSubtitles2018. v3

Đây không phải là một câu hỏi, nhưng anh có thể bình luận.

It’s not quite a question but you can comment on it.

QED

Bình luận xã hội và sự bất kính gia tăng vào những năm 70.

Social commentary and irreverence rise throughout the 70s.

ted2019

Sau đây là một số lời bình luận: “Chúng tôi học hợp tác và làm việc chung”.

Here are some of them : “ We learned to cooperate and to work together. ”

jw2019

Nhưng có vẻ như tôi đã lầm, vì rất nhiều người bắt đầu bình luận.

But apparently I was wrong, because a lot of people started to comment.

ted2019

Ông cũng là một chuyên gia bình luận bóng đá cho BT Sport.

She is also a đánh tennis analyst for TVA Sports .

WikiMatrix

Theo nhà bình luận về Kinh-thánh John L.

According to Bible expositor John L.

jw2019

Cuốn Sách kể chuyện Kinh-thánh nêu ra vài lời bình luận thích hợp nơi câu chuyện số 71.

Appropriate comments are made in the Worldwide Security book on pages 174-5.

jw2019

Có thể chuẩn bị trước một hoặc hai lời bình luận.

One or two comments may be arranged in advance.

jw2019

Tôi đã bình luận chuyện này từ lúc được báo chí đưa tin.

I can comment on this since it was mentioned in the press.

OpenSubtitles2018. v3

liên kết, bình luận những nội dung của internet, đang làm việc, về cơ bản, là miễn phí

linking, commenting on the substance of the Internet, are doing so primarily for free.

QED

Lời bình luận được trích từ các số Tháp Canh (w) từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018.

The comments are taken from the Watchtower (w) issues of April 2017 through March 2018.

jw2019

5, 6) Mời cử tọa bình luận những đặc điểm của ấn phẩm mà họ thích.

5-6) Invite audience to comment on features of the publication they appreciate.

jw2019

MTV News bình luận rằng Glover “đã cướp” bài hát “theo hướng tích cực”.

MTV News commented that Glover “positively slay” the song.

WikiMatrix

Mời cử tọa bình luận cách họ đã làm chứng ở trường.

Invite audience to comment on how they were able to give a witness while at school.

jw2019