bức tranh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Có gì trong bức tranh này?

What’s in this picture?

QED

Trong bức tranh, có cả 2 chúng ta ở Montreal.

We were both in that Montreal painting.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn giống như những con cho ngồi gữa bức tranh

Looks like a dog sat in paint, wiped its ass all over the place.

OpenSubtitles2018. v3

Khi cô Wilder cho lớp học tạm nghỉ, Ida khoe với Laura bức tranh cô vừa vẽ.

When Miss Wilder dismissed school for recess, Ida showed Laura the picture she had drawn.

Literature

Họ đã phóng to và nhìn vào bức tranh toàn cục.

They’ve zoomed out and looked at the big picture.

QED

Bức tranh này đặc biệt hơn những gì mắt bạn có thể thấy.

There’s more to this painting than meets the eye.

ted2019

Vậy còn bức tranh của bà?

What about my picture?

OpenSubtitles2018. v3

Eva nói: “Đây là một bức tranh vẽ một cô gái.

Eva said, “It’s a painting of a girl.

LDS

Lubang Jeriji Saléh chứa nhiều bức tranh hang động.

Lubang Jeriji Saléh contains numerous cave paintings.

WikiMatrix

Giống như bức tranh các anh cố đánh cắp việc đó bị giả mạo

Like that painting you tried to steal, that must have been another forgery.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là nơi chúng ta đang ở, và đây là bức tranh.

Here is where we were, and this is the painting.

ted2019

Và anh ghép chúng với những bức tranh.

And he pairs these up with paintings.

ted2019

Ví dụ, hãy nhìn bức tranh này.

See, for instance, in this picture.

ted2019

Ioryogi vốn là linh vật của Tsubaki Nekoi, Ioryogi, trong bức tranh biếm tự họa của Clamp.

Ioryogi was originally Tsubaki Nekoi’s mascot, Iorogi, on Clamp’s self caricatures.

WikiMatrix

Và những người này vẽ những bức tranh khổng lồ và chúng vô cùng đẹp.

And these guys paint humongous paintings, and they look really good.

ted2019

Đây chỉ là một bức ảnh của một trong 3 bức tranh không gian 3 chiều của tôi.

This is just a photo of one of my three-dimensional paintings.

ted2019

Và bạn có thể nhìn bức tranh hoạt hình ở đây.

And you can see the cartoon here .

QED

Thế bức tranh thật đâu rồi?

So where is the painting?

OpenSubtitles2018. v3

Ảnh có nói với cô về bức tranh không?

Did he tell you about the painting?

OpenSubtitles2018. v3

Giữ bức tranh đi.

Keep the painting.

OpenSubtitles2018. v3

Bức tranh đẹp, tôi nghĩ vậy

That’s a good picture, I think.

OpenSubtitles2018. v3

Trong bức tranh đen trắng đó, đồ ngốc!

Black and white photo, you boob!

OpenSubtitles2018. v3

Đó là bức tranh duy nhất ba cậu để lại.

I was thinking about putting the painting up for sale.

QED

ông chính là ngưới vẽ bức tranh đá kia Bức tranh ở đẳng đó ấy?

Wait, are you the one that painted that rock back there?

OpenSubtitles2018. v3

Đoạn teaser kết thúc bằng một bức tranh vẽ một quả đào khác.

The teaser ended with another hand-drawn image of a peach.

WikiMatrix