cá mập trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cá mập sẽ lao thẳng đến anh.

I mean, the shark will go straight for you.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là những con cá ngừ, cá kiếm và những con cá mập.

These are the tuna, the billfish and the sharks.

QED

Đó là một con cá mập sáu mang khổng lồ dài 12 feet.

That’s a 12- foot- long giant sixgill shark.

QED

Nào, ở chỗ dầu tràn Exxon Valdez, khoảng 30% cá mập sát thủ chết trong vài tháng đầu tiên.

Now, in the Exxon Valdez spill, about 30 percent of the killer whales died in the first few months .

ted2019

Chúng ta sẽ trang bị vũ khí và nếu có thể, sẽ đi săn cá mập một chuyến.

However, we shall be armed, and on the road we may be able to hunt some sharks.

Literature

Có lẽ tên cá mập không được may mắn.

Perhaps the shark was not as lucky.

OpenSubtitles2018. v3

Vài năm sau đó, Bộ phim “Jaws” (Hàm cá mập) được ra mắt.

A couple years later, the movie “Jaws” came out.

ted2019

Thợ lặn 1: Loại cá mập nào?

(Video) Diver 1: What kind of sharks?

ted2019

Cưỡi cá mập cùng 100 cân chất nổ quấn quanh ngực, nhảy vào miệng núi lửa đang phun trào!

Riding a shark with 250 pounds of dynamite strapped to his chest into the mouth of an active volcano!

OpenSubtitles2018. v3

Nói với mày rồi mà con cá mập đó hữu dụng rồi đới.

Told you that shark was going to come in handy.

OpenSubtitles2018. v3

Hiện người ta biết có ba bộ cá mập gai là: Climatiiformes, Ischnacanthiformes và Acanthodiformes.

There are three orders recognized : Climatiiformes, Ischnacanthiformes and Acanthodiformes .

WikiMatrix

Một con cá mập cắn ổng.

A shark took him.

OpenSubtitles2018. v3

Luôn bắt buộc phải là cá mập?

Does what always have to be sharks?

OpenSubtitles2018. v3

Và lũ cá mập ở phía trên.

And sharks.

ted2019

Thực tế, cá heo giúp cá mập ăn được nhiều hơn.

In fact, dolphins actually help sharks feed more effectively.

ted2019

Xảo quyệt như rắn, hung tợn như cá mập.

As cunning as a snake, as malicious as a shark.

OpenSubtitles2018. v3

Với 3.000 cái răng đáng sợ, cá mập trắng có lẽ là loài cá ăn thịt kinh khủng nhất.

With its 3,000 formidable teeth, the great white shark is perhaps the most frightening carnivorous fish.

jw2019

Naudé: Và con cá mập đang tuân theo tự nhiên của nó.

Naudé: And the shark is following its nature.

Literature

làm thế nào để câu một con cá mập?

What do you need to catch a shark?

OpenSubtitles2018. v3

Cá mập khổng lồ là sinh vật tuyệt vời.

Basking sharks are awesome creatures.

QED

Chỉ có khoảng 8. 000 con cá mập khổng lồ cái trên thế giới thôi ư?

There’s only 8, 000 basking shark females in the world?

QED

Không ai có thể làm được điều đó nếu thiếu một lồng cá mập.

No one’s ever done it without a shark cage.

ted2019

Ông ấy rất thích đùa về cá mập.

Yeah, he really liked those shark jokes.

OpenSubtitles2018. v3

cá mập cũng sợ vãi cả ra.

Damn sharks were scared shit.

OpenSubtitles2018. v3

Đầu cá mập.

Shark head.

OpenSubtitles2018. v3