chính quyền địa phương trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chính quyền địa phương là các hội đồng đảo với các thành viên được bầu.

Local government is through island councils with elected members.

WikiMatrix

Cơ sở hạ tầng của tỉnh nghèo nàn, và chính quyền địa phương còn yếu.

Its infrastructure is poor, and the local government is weak.

WikiMatrix

Chúng ta sẽ làm việc với chính quyền địa phương và có thể là một Stadpa,

Today, people will be work up by the locals, indicate tat this place maybe a Stashpad, probably related to our main target,

OpenSubtitles2018. v3

12 “Nhà cầm quyền” bao gồm cả nhân viên chính quyền địa phương.

12 “Authorities” include local government officials.

jw2019

Chính quyền địa phương đang xác định các phương án sửa chữa khẩn cấp.

City engineers performed emergency repairs.

WikiMatrix

Nam Úc được chia thành 74 khu vực chính quyền địa phương.

South Australia is divided into 74 local government areas.

WikiMatrix

Chính quyền địa phương trong khu vực nông thôn được biết đến như là hạt các hội đồng.

Local authorities in rural areas were known as county councils.

WikiMatrix

Hiện nay, chính quyền địa phương tin rằng… con người thế lực truyền thông này đã tự vẫn.

At present the local authorities believe… the media mogul committed suicide.

OpenSubtitles2018. v3

Chính nhánh lập pháp cũng giám sát các chính quyền địa phương phân cấp.

The legislative branch itself oversees devolved local governments.

WikiMatrix

Xã dân sự (civil township) là một đơn vị chính quyền địa phương.

Township is a unit of local government.

WikiMatrix

Ipswich là khu vực chính quyền địa phương lâu đời thứ hai ở Queensland, sau Brisbane.

Ipswich is the second-oldest local government area in Queensland, after Brisbane.

WikiMatrix

Xác đang ở chỗ chính quyền địa phương

The body’s with the reservation authorities.

OpenSubtitles2018. v3

Chính quyền địa phương tại Roma thường được gọi là “Campidoglio”, tên của ngọn đồi trong tiếng Ý.

The local administration in Rome is commonly referred to as “Campidoglio”, the Italian name of the hill.

WikiMatrix

Chúng tôi sẽ giao ngài cho chính quyền địa phương.

We are turning you over to the local authorities.

OpenSubtitles2018. v3

Trong khi đó, tất cả các di tích của chính quyền địa phương đã bị loại bỏ.

Meanwhile, all vestiges of local self-government were removed.

WikiMatrix

Hiện nay, chính quyền địa phương tin rằng… con người thế lực truyền thông này đã tự vẫn

At present the local authorities believe… the media mogul committed suicide

opensubtitles2

Đô thị hiện nay được thành lập trong cuộc cải cách chính quyền địa phương đầu thập niên 1970.

The present municipality was created during the local government reform in the early 1970s.

WikiMatrix

Nó nằm trong khu vực chính quyền địa phương của Toowoomba Region thuộc vùng Darling Downs.

It is located in the Toowoomba Region local government area of the Darling Downs.

WikiMatrix

Khu vực của đô thị này bao gồm 16 đơn vị chính quyền địa phương gốc.

The area of the municipality consists of 16 original local government entities.

WikiMatrix

Tháng 5, một mật thám phản bội Lưu Trung Hoa và ông bị chính quyền địa phương bắt giữ.

In May, an informer betray Liu and he was arrested by the local government.

WikiMatrix

Sau 1 cuộc tìm kiếm mở rộng, chính quyền địa phương cho là tất cả đã chết.

After an extensive search, all were presumed dead by local authorities.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là kiến thức được phê chuẩn bởi các chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang.

It is the knowledge that is sanctioned by local, state, and federal authorities.

WikiMatrix

Đô thị này bao gồm 15 đơn vị chính quyền địa phương gốc.

The municipality consists of fifteen original local government units.

WikiMatrix

Đến nơi, Kevin kêu gọi sự giúp đỡ của chính quyền địa phương để tìm Yossi.

At Rurrenabaque, Kevin calls for the help of the local authorities to find Yossi.

WikiMatrix

Nhưng theo truyền thống, các nghĩa địa không được chăm sóc bởi chính quyền địa phương.

But, traditionally, cemeteries haven’t been taken care of by the local authority.

ted2019