chủ đề trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

PG: Vậy thư giản là chủ đề của bản nhạc.

PG: So groom was the subject of the piece.

ted2019

Chủ đề viết của Aceval xoay quanh tình yêu.

Aceval revolves her writing around the theme of love.

WikiMatrix

Nên dùng chủ đề đã in sẵn.

The theme shown should be used.

jw2019

Countdown với album đầu tay của họ, Angels Story và ca khúc chủ đề Elvis.

Countdown with their debut single album, Angels’ Story and the title track “Elvis”.

WikiMatrix

Chủ đề trên cho ngày thứ hai dựa trên Hê-bơ-rơ 13:15.

The foregoing theme of day two was based on Hebrews 13:15.

jw2019

Phim đã giành được giải Phim Chủ Đề (Feature Film Award) tại Animation Kobe 1999.

It won the Feature Film Award at the 1999 Animation Kobe.

WikiMatrix

Suy ngẫm sẽ giúp bạn liên kết những chủ đề trong Kinh Thánh mà bạn đã nghiên cứu.

This will help you to link together spiritual topics that you have investigated.

jw2019

Lần đầu tiên, vấn đề tình dục của tôi là chủ đề bàn tán của trường.

For the first time ever, my sexual exploits were the talk of the school.

OpenSubtitles2018. v3

Chị đã làm chứng tốt và sắp đặt để lần sau tiếp tục nói về chủ đề này.

She was able to give a fine witness and make a followup arrangement.

jw2019

Nội dung sách này được trình bày theo chủ đề chứ không theo thứ tự thời gian.

The information in the book is presented, not in chronological order, but by subject.

jw2019

John, tôi nghĩ là tôi đã nói những gì cần nói về chủ đề này rồi.

Um… John, I think I’ve said all I need to say on this subject.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là chủ đề được bàn tán gần đây, ít nhất là ở Mĩ.

It’s kind of a recent topic, at least in the U.S.

ted2019

Nhà soạn nhạc Mozart nói rằng nhiều chủ đề âm nhạc của ông đến từ những giấc mơ.

The composer Mozart said that many of the themes for his music came to him in dreams.

jw2019

Chủ Đề Mới của Hội Hỗ Tương Được Thông Báo cho năm 2007

New Mutual Theme Announced for 2007

LDS

Giờ ta sẽ chuyển chủ đề và theo dõi thu nhập đầu người.

Now we’re going to change and look at the level of per capita income .

ted2019

Dường như bàn về chủ đề này thì không biết bao nhiêu ý kiến cho đủ.

There seems to be no end to opinions on the subject.

jw2019

Cậu biết không, cậu là chủ đề của thị trấn đấy

You know, you’re kind of the talk of the town.

OpenSubtitles2018. v3

Ba chủ đề nào được nhấn mạnh trong sách Ê-xê-chi-ên?

What three themes are emphasized in the book of Ezekiel?

jw2019

Đây là một chủ đề rất tế nhị.

Officially, this is a very delicate subject.

OpenSubtitles2018. v3

Chủ đề Madagascar Danh sách quân chủ Malagasy ^ Crowley, B.E. (2010).

Madagascar portal List of Imerina monarchs Crowley, B.E. ( 2010 ) .

WikiMatrix

Sang chủ đề thứ ba, tôi muốn nói về lý thuyết tài chính.

Then thirdly, I just want say something about financial theory .

QED

Rõ ràng ông nhạy cảm về chủ đề hoạt động và băng.

Evidently he was sensitive on the topic of operations and bandages.

QED

Chủ đề: Những kết hợp Chủ đề-Chiến dịch-Nhóm quảng cáo nào của bạn hiệu quả nhất.

Topics: Which of your Topic-Campaign-Ad Group combinations are most effective.

support.google

Hãy viết ra một số chủ đề mà anh chị muốn nhắc đến trong lời cầu nguyện.

Write down some topics you want to include in your prayers.

jw2019