chú ý trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

TRONG 2.000 năm qua, sự ra đời của Chúa Giê-su là điều được nhiều người chú ý.

FOR 2,000 years now, much attention has been focused on the birth of Jesus.

jw2019

Anh lại chú ý vào quyển sách nhỏ màu đỏ.

He returned his attention to the little red book.

Literature

Tôi mong các người… chú ý điều này.

I beg of you… take notice of this.

OpenSubtitles2018. v3

có thể khiến người đối thoại chú ý ngay.

may arouse immediate interest.

jw2019

Nếu không chú ý thì chúng có thể sẽ tồi tệ hơn.

Without attention they will likely get worse.

LDS

18 phút: “Vun trồng sự chú ý đến sách Sống đời đời”.

15 min: “Cultivate Interest in the Live Forever Book.”

jw2019

(“Hãy luôn chú ý đến sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời”)

(“Pay Constant Attention to Divine Instruction”)

jw2019

Có một vài điều đang diễn ra mà tôi muốn các bạn chú ý tới.

There are a couple of things going on right now that I want to bring to your attention.

QED

Các lớp không gian và kinh tế này rất đáng chú ý.

This layering of spaces and economies is very interesting to notice.

ted2019

Đề cập đến một hay hai lĩnh vực cần được chú ý trong năm tới.

Mention one or two areas that need attention during the new service year.

jw2019

Nếu người đó thật sự chú ý, mời nhận sách mỏng].

Offer brochure if sincere interest is shown.]

jw2019

Tuy nhiên, trong lúc ấy, sự chú ý đang quay sang một nơi khác ở châu Á.

In the meantime, however, attention was being diverted elsewhere in Asia.

WikiMatrix

Chúng ta hãy chú ý đến sự trái ngược giữa Gióp và Đa-vít.

Notice the contrast between Job and David.

jw2019

Hãy luôn luôn chú ý đến sự dạy dỗ của bạn

Pay Constant Attention to Your Teaching

jw2019

Hãy chú ý những điều sau:

Note the following:

jw2019

Vâng và điều này là thực sự đáng chú ý với cộng đồng phát triển trò chơi.

So this has actually been a little bit startling to the game – development community .

QED

CHẮC hẳn bạn chú ý đến đời sống và tương lai của bạn.

YOU are no doubt interested in your life and in your future.

jw2019

3, 4. (a) Có điểm gì đáng chú ý về cách miêu tả việc bước đi với Đức Chúa Trời?

3, 4. (a) What is remarkable about the word picture of walking with God?

jw2019

Hành khách chú ý.

May I have your attention, please?

OpenSubtitles2018. v3

7 Hãy sắp đặt rõ ràng để trở lại thăm tất cả những người chú ý.

7 Make definite arrangements to follow up all interest.

jw2019

Đừng có dính chùm nhau, chú ý thằng Doc.

Draw out Doc .

QED

nói về một đề tài khiến ông chú ý.

magazine on a subject that interested him.

jw2019

Chúng ta dùng sự sợ hãi, nếu bạn thích, để thu hút sự chú ý của mọi người.

We’ve used fear, if you like, to grab people’s attention.

QED

Ông ấy không chú ý là nó đã bị mất à?

He didn’t notice it was missing?

OpenSubtitles2018. v3

Một trong những vai diễn mới nhất và đáng chú ý nhất của Cote là trong The 33.

His most successful and best-known piece is 3.

WikiMatrix