chứng khoán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các tùy chọn chỉ số trong S&P 100 được giao dịch với mã chứng khoán “OEX”.

Index options on the S&P 100 are traded with the ticker symbol ” OEX ” .

WikiMatrix

Năm 2001, EVA Air bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Đài Loan.

In 2001, EVA Air began listing public stock offerings on the Taiwan Stock Exchange.

WikiMatrix

Cô nói anh chàng làm việc cho Ủy ban chứng khoán?

You talking about the SEC guy?

OpenSubtitles2018. v3

Thị trường chứng khoán đang sụp đổ.

The stock market’s collapsing.

OpenSubtitles2018. v3

Thị trường chứng khoán luôn biến động, mang lại những phản hồi tiêu cực và tức thì.

Volatile stock market, getting negative feedback, it is also immediate.

QED

Có thể là một cơ hội buôn chứng khoán thú vị.

Could be an interesting arbitrage opportunity here.

OpenSubtitles2018. v3

Sự hồi phục của thị trường chứng khoán không chỉ giúp cho các công ty tư nhân .

The stock market rally is not just helping private sector companies .

EVBNews

Ủy ban chứng khoán sẽ vin lấy chuyện này Bill.

The S.E.C. Gets ahold of this, you’re going to jail, Bill.

OpenSubtitles2018. v3

Sức mạnh tương đối của Kuwait trong ngành tài chính kéo dài nhờ thị trường chứng khoán.

The relative strength of Kuwait in the financial industry extends to its stock market.

WikiMatrix

Tôi chỉ băn khoăn sàn chứng khoán đóng cửa ra sao.

I was only wondering how the market closed.

OpenSubtitles2018. v3

Thị trường chứng khoán vá thông tin liên lạc

The financial base and telecoms.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nhìn vào thị trường chứng khoán ở châu Phi.

Let’s look at the stock markets in Africa.

ted2019

Ông đầu tư ít nhất 70 triệu USD tại thị trường chứng khoán.

He invested a minimum of $70 million in stocks.

WikiMatrix

Những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán

Basics of Stock Market

EVBNews

Điều này cũng xảy ra trong thị trường chứng khoán.

It can happen in the stock market.

ted2019

Có nên đầu tư vào thị trường chứng khoán không?

Is It Wise to Invest in the Stock Market?

jw2019

Imarket Korea được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (số 122900).

Imarket Korea is listed on the Korea Exchange stock-exchange (number 122900).

WikiMatrix

Đừng bảo là Morgan Stanley nắm chứng khoán trong các hợp đồng hoán đổi đó.

Tell me Morgan Stanley doesn’t hold the contracts on these swaps.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1994, ông phụ trách Ủy ban chứng khoán Vũ Hán.

In 1994, he took charge of the Wuhan securities commission.

WikiMatrix

Tưởng tôi không biết cô là kẻ dùng Uỷ Ban Chứng Khoán để chơi tôi chắc?

You think I didn’t know that you were the one who sicced the S.E.C. on me?

OpenSubtitles2018. v3

OK, hãy nhìn qua 100 công ty hàng đầu trong thị trường chứng khoán Luân Đôn vào năm 2016.

OK, let’s take a very quick look at the top 100 companies in the London Stock Exchange in 2016.

ted2019

Đừng chơi chứng khoán nữa.

Stop playing the stock market.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một vụ khủng bố và kế tiếp sẽ là Thị Trường Chứng Khoán’.

This is terrorism, and the Stock Exchange will be next.’

jw2019

Năm 1979, Berkshire đã bắt đầu để có được chứng khoán trong ABC.

In 1979, Berkshire began to acquire stock in ABC.

WikiMatrix

Nếu tôi phải hỏi bạn “Năm 2005, thị trường chứng khoán nào giao dịch thành công nhất thế giới?”

If I had to ask you, “In 2005 what was the best performing stock market or stock exchange in the world?”

ted2019