danh ngôn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một trong những danh ngôn yêu thích của tôi là

One of my favorite quotes is ,

QED

Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc một danh ngôn giống như sau:

When I was 17, I read a quote that went something like :

QED

Cậu đến thật đúng lúc vì mớ danh ngôn của Voltaire.

You’re just in time for Voltaire’s greatest hits.

OpenSubtitles2018. v3

Mọi câu nói từ mồm Jack đều là danh ngôn Hy Lạp hoặc La Mã.

Every quote out of Jack’s mouth was either Greek or Roman.

OpenSubtitles2018. v3

Xin lỗi, chắc lại là danh ngôn vùng Ural?

Sorry, but that’ s got to be a proverb from the Urals

opensubtitles2

Danh ngôn của công ty quảng cáo là : ” ngủ sớm, dậy sớm, làm hết sức mình, quảng cáo. ”

The advertising agency ‘s mantra is : ” Early to bed, early to rise, work like hell, advertise. “

EVBNews

Và đây là một danh ngôn của Euclid ở vùng Alexandria.

And this is a quote by Euclid of Alexandria .

QED

Các đệ tử, thầy của ta là Tử Sản đại phụ có hai câu danh ngôn

Disciples, my late teacher Master ZiChan had two fine sayings

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn khép lại bằng một câu danh ngôn từ Mark Twain.

I’d like to close with a quote from Mark Twain.

ted2019

Tuy nhiên, tôi không vui khi thấy những danh ngôn xưa đó… bị làm mất giá trị trong một chỗ như là những bức tường nhà vệ sinh.

I think it’s sad, however, that these ancient expressions should be degraded to a position on lavatory walls.

OpenSubtitles2018. v3

Xem danh sách ngôn ngữ Google Ads Editor.

See a list of Google Ads Editor languages .

support.google

Việc này sẽ thêm một ngôn ngữ vào danh sách. Nếu ngôn ngữ này đã nằm trong danh sách này, điều cũ sẽ bị di chuyển thay thế

This will add a language to the list. If the language is already in the list, the old one will be moved instead

KDE40. 1

Tuy vậy, Quan thoại vẫn thường đứng đầu trong danh sách ngôn ngữ theo số người bản ngữ (với gần một tỷ người).

Nevertheless, Mandarin is often placed first in lists of languages by number of native speakers (with nearly a billion).

WikiMatrix

Danh sách ngôn ngữ Danh sách các nước theo ngôn ngữ nói ^ SIL Ethnologue cho những ước tính theo nhóm phương ngữ, mà cộng hệt lại đạt 31 triệu, dù chỉ có “những con số rất sơ bộ về số người nói tiếng Bắc Kurd”.

SIL Ethnologue gives estimates, broken down by dialect group, totalling 31 million, but with the caveat of “Very provisional figures for Northern Kurdish speaker population”.

WikiMatrix

Lưu ý: Một ứng dụng chứa một ngôn ngữ mặc định, nhưng mỗi sản phẩm được quản lý đều có một danh sách ngôn ngữ dịch riêng.

Note : An app contains a single default language, but each managed product maintains its own list of translations .

support.google

Hãy xem danh sách các ngôn ngữ AdSense hỗ trợ.

See the list of languages that AdSense supports .

support.google

Về danh sách các ngôn ngữ, xin xem nơi trang 2 của tạp chí này.

For a list of the languages, see page 2 of this magazine.

jw2019

(Châm-ngôn 22:1) Danh tiếng tốt do bà tạo được trước Đức Chúa Trời có giá trị vĩnh cửu.

(Proverbs 22:1) The good name that she makes with God has permanent value.

jw2019

• Phía trên phải của trang chủ có một danh sách vài ngôn ngữ.

• On the right side of the home page is a partial list of languages.

jw2019

Image file formats § Vector formats Danh sách các ngôn ngữ đánh dấu đồ họa vector Paul Festa (26 tháng 2 năm 2002).

Image file formats § Vector formats List of vector graphics markup languages Paul Festa (2002-02-26).

WikiMatrix

Hãy xem toàn bộ danh sách ngôn ngữ mà bạn có thể nhắm mục tiêu bằng cách xem mục “Ngôn ngữ” trong tùy chọn cài đặt chiến dịch của bạn.

See the full list of languages that you can target by viewing the ” Languages ” section of your chiến dịch settings .

support.google

Hans Reichenbach đã dùng một câu tương tự vào năm 1947 để làm bài tập cho người đọc (“John where Jack…”), để minh họa các cấp bậc ngôn ngữ khác nhau, đích danhngôn ngữ chủ đề và siêu ngôn ngữ.

Hans Reichenbach used a similar sentence in 1947 as an exercise to the reader (“John where Jack…”), to illustrate the different levels of language, namely object language and metalanguage.

WikiMatrix

Cronin từng là giáo sư danh dự tại Đại học Chicago và phát ngôn viên danh dự của dự án Trạm quan sát Pierre Auger.

Cronin was Professor Emeritus at the University of Chicago and a spokesperson emeritus for the Auger project.

WikiMatrix

Bản mẫu:Danh sách các ngôn ngữ lập trình Mục đích của danh sách các ngôn ngữ lập trình này là bao gồm tất cả các ngôn ngữ lập trình hiện tại đáng chú ý, được sử dụng hiện tại và những ngôn ngữ trong quá khứ, theo thứ tự chữ cái (Alphabetical).

The aim of this list of programming languages is to include all notable programming languages in existence, both those in current use and historical ones, in alphabetical order.

WikiMatrix

Cuộc nổi dậy này đã có được sự danh chính ngôn thuận, vì Vetranio được hỗ trợ bởi Constantina, và Constantius II công nhận Vetranio, bằng việc gửi cho ông chiếc vương miện hoàng đế.

This revolt had a loyalist mark, since Vetranio was supported by Constantina, and Constantius II himself recognized Vetranio, sending him the imperial diadem.

WikiMatrix