dao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tất cả là vì con dao này!

It was all about this dagger!

OpenSubtitles2018. v3

Sử dụng các tháp nước (được sử dụng trong nhiều hệ thống cung cấp nước uống) giúp duy trì tốc độ dòng chảy ổn định và có thể bẫy các dao động với áp suất lớn.

Water towers (used in many drinking water systems) help maintain steady flow rates and trap large pressure fluctuations.

WikiMatrix

” Ông ấy sẽ giết tôi, ông có một con dao hay một cái gì đó.

” He’ll kill me — he’s got a knife or something.

QED

Y TÁ Vâng, thưa ông, tình nhân của tôi là người phụ nữ ngọt ngào. — Chúa, Chúa! khi ́TWAS một điều prating ít, – O, there’sa nhà quý tộc trong thành phố, một trong Paris, sẽ sẳn lòng đặt con dao trên tàu, nhưng cô, linh hồn, có như lief nhìn thấy một con cóc, một con cóc rất, như nhìn thấy anh ấy.

NURSE Well, sir; my mistress is the sweetest lady. — Lord, Lord! when’twas a little prating thing, — O, there’s a nobleman in town, one Paris, that would fain lay knife aboard; but she, good soul, had as lief see a toad, a very toad, as see him.

QED

Các quỹ trung lập thị trường có mối tương quan ít hơn với diễn biến thị trường tổng thể bằng cách “trung hòa” tác động của các dao động thị trường, trong khi các quỹ định hướng sử dụng các xu hướng và sự không nhất quán trên thị trường và có tiếp xúc nhiều hơn với những biến động của thị trường.

Market neutral funds have less correlation to overall market performance by “neutralizing” the effect of market swings, whereas directional funds utilize trends and inconsistencies in the market and have greater exposure to the market’s fluctuations.

WikiMatrix

Làm sao Scofield có thể vào được phòng ông, rút dao ra dọa ông và trói ông vào ghế, hả ngài giám đốc?

How was Scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you, and bind you to your chair– the warden of the penitentiary?

opensubtitles2

Những người ủng hộ Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất tập hợp tại nhà của Harun vào tối ngày 13 tháng 5, nơi cuộc tập hợp bắt đầu theo kế hoạch, nhiều người trong số họ khua dao và các vũ khí khác.

UMNO supporters gathered at Harun’s house on the evening of 13 May, where the rally was due to start, with many brandishing parangs (machetes) and other weapons.

WikiMatrix

Hertz đã gây một dao động khoảng 12 mét đến một tấm kẽm để tạo sóng dừng.

Hertz had positioned the oscillator about 12 meters from a zinc reflecting plate to produce standing waves.

WikiMatrix

Trong các nguồn cổ, vấn đề xác định các tài liệu tham khảo đến Trung Quốc cổ đại càng trầm trọng hơn khi giải thích chữ Latin “Seres”, có ý nghĩa dao động và có thể đề cập đến một số người châu Á trong một vòng cung rộng từ Ấn Độ đến Trung Á đến Trung Quốc.

In classical sources, the problem of identifying references to ancient China is exacerbated by the interpretation of the Latin term Seres, whose meaning fluctuated and could refer to several Asian peoples in a wide arc from India over Central Asia to China.

WikiMatrix

Khi nào nhiệt độ dao động trong khoảng 10 độ thì báo cho tôi biết

Let me know when we have a temperature differential of ten degrees.

OpenSubtitles2018. v3

Chó chăn cừu Wales có chiều cao khoảng 18 inch (46 cm), nhưng trọng lượng dao động của giống chó này đối với chó chân dài hơn ở miền Bắc xứ Wales có trọng lượng 35 lb (16 kg) đến những con chó có thân hình chắc hơn, có trọng lượng từ 40 đến 45 lb (18 đến 20 kg) ở Glamorganshire và Monmouthshire.

It was variable in type; approximately 18 in (46 cm) in height, but the weight ranged from the lighter built, leggier dog of North Wales at 35 lb (16 kg) to the more solid 40 to 45 lb (18 to 20 kg) dogs of Glamorganshire and Monmouthshire.

WikiMatrix

Tuy nhiên, phạm vi dao động có thể rộng hơn đối với các video hoặc kênh mới (chẳng hạn như mới ra mắt chưa được một tuần) hoặc video có ít hơn 100 lượt xem.

However, new videos or channels ( such as those that are less than a week old ), or videos with fewer than 100 views can see an even wider range .

support.google

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng đồng hồ sinh học của Synechococcus elongatus có thể được tái tạo trong ống nghiệm với chỉ ba protein (KaiA, KaiB, KaiC) của bộ dao động trung tâm của chúng.

Recent research has demonstrated that the circadian clock of Synechococcus elongatus can be reconstituted in vitro with just the three proteins (KaiA, KaiB, KaiC) of their central oscillator.

WikiMatrix

Các phiến quân chờ đến ngày 24 tháng 12 để tiến hành các cuộc tấn công gây tàn phá nặng nhất, chờ đến khi mọi người tụ tập tham dự lễ Giáng Sinh, rồi bao vây và sát hại họ bằng cách dùng rìu, dao và gậy đập vào đầu.

The rebels carried out the most devastating of their attacks from 24 December, waiting until people had come together for Christmas festivities, then surrounding and killing them by crushing their skulls with axes, machetes, and large wooden bats.

WikiMatrix

Carrel là một bác sĩ phẫu thuật trẻ từ năm 1894 khi tổng thống Pháp Sadi Carnot bị ám sát bằng một con dao.

Carrel was a young surgeon in 1894, when the French president Sadi Carnot was assassinated with a knife.

WikiMatrix

Vậy sao anh cầm theo con dao?

Why’d you take the knife, then?

OpenSubtitles2018. v3

lao vào tôi với một con dao phay.

he came at me with a cleaver.

OpenSubtitles2018. v3

Dao động lớn về nhiệt độ là điều hiếm gặp, đặc biệt là vào các tháng mùa hè.

Large fluctuations in temperature are rare, particularly in the summer months.

WikiMatrix

Ta có thể coi nó như một con dao gấp đa năng rất nhiều dụng cụ bên trong, một trong những dụng cụ đó cũng giống như kính lúp hoặc là GPS của DNA chúng ta, và nó có thể xác định một điểm cụ thể.

We can pretend this is a Swiss army knife with different tools in it, and one of the tools is kind of like a magnifying glass or a GPS for our DNA, so it can home in on a certain spot.

ted2019

Không cần ai giúp, Marcel nằm duỗi người trên tấm ván và lưỡi dao hạ xuống.

Without any help, Marcel lies down on the plank and the blade swishes down.

Literature

Tuy nhiên, “Tốc độ tuyệt chủng hiện nay của lưỡng cư có thể dao động từ 25.038 đến 45.474 lần so với tỷ lệ tuyệt chủng tự nhiên”.

However, “The current amphibian extinction rate may range from 25,039 to 45,474 times the background extinction rate for amphibians.”

WikiMatrix

Tờ New York Post có tường thuật như sau: “Một người đàn ông dùng dao đâm một người đàn bà 29 tuổi đang mang thai, làm chết đứa con trong bào thai của bà, nhưng không bị truy tố về tội giết người khi y bị bắt.”

In the Paris weekly Jeune Afrique history professor Ibrahima Baba Kaké of Guinea tells why so many Africans turn away from the churches of Christendom .

jw2019

Phép lịch sự liên quan tới dao muỗng nĩa.

The proprieties concerning the cutlery.

OpenSubtitles2018. v3

Kể từ khi bắt đầu kỷ Cambri, nồng độ ôxy trong khí quyển đã dao động giữa 15% và 35% khí quyển .

Since the start of the Cambrian period, atmospheric oxygen concentrations have fluctuated between 15% and 35% of atmospheric volume.

WikiMatrix

Lấy dao ra.

Knives out.

OpenSubtitles2018. v3