điểm trung bình trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Theo như tớ thấy, cậu cần điểm trung bình B để giữ học bổng.

The way I see it, you need a B average to keep your scholarship.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyện phấn đấu vươn lên hoàn cảnh gia đình luôn được hơn 4.0 điểm trung bình.

Family struggles beats a 4.0 G.P.A. any day .

OpenSubtitles2018. v3

Ông tốt nghiệp magna cum laude năm 2007, với điểm trung bình 3,8.

He graduated magna cum laude in 2007, with a 3.8 GPA.

WikiMatrix

Điểm trung bình của học sinh thuộc đối tượng dự án tăng từ 5,95 niên khóa 2010-2011 lên 6,33 niên khóa 2012-2013.

Project beneficiary students’ average grade point average (GPA) increased annually from 5.95 out of 10.00 in the school year 2010-2011 to 6.33 in 2012-2013.

worldbank.org

Ngày cao điểm trung bình ở Mỹ là ngày 13 tháng 11.

The average date of first occurrence in the U.S. is January 11.

WikiMatrix

cô biết đấy điểm trung bình và làm đội trưởng đội bóng chuyền.

It’s not just about, like, your GPA and being captain of volleyball.

OpenSubtitles2018. v3

Lấy điểm trung bình từ cao xuống thấp.

Take the highest GPA down to the lowest GPA.

QED

Điều này cũng chẳng thay đổi điểm trung bình của em.

This won’t change my grade point average.

OpenSubtitles2018. v3

Megadimension Neptunia VII đã nhận điểm trung bình là 71/100 trên Metacritic, và 70.00% trên GameRankings.

Megadimension Neptunia VII has received mixed reviews from critics, scoring 71/100 on Metacritic, and 70.00% on GameRankings.

WikiMatrix

Trong khi chỉ có điểm trung bình ” c ” cộng trong giao tiếp sau bảy năm cao đẳng.

While holding a solid ” c ” average in communications after seven years of college.

OpenSubtitles2018. v3

Tính đến 2016, lương khởi điểm trung bình của cựu sinh viên Colgate là $53,700 và lương cứng là $119,000.

As of 2016, Colgate alumni have a median starting salary of $53,700 and have a median mid-career salary of $119,000.

WikiMatrix

Trong kỳ thi thử này, lớp ta có điểm trung bình thấp nhất

In this trial exam, our class again got the lowest average grade

OpenSubtitles2018. v3

Game có số điểm trung bình 23,41% trên GameRankings cũng như 25% trên Metacritic.

It has an average score of 23.41% on GameRankings as well as 25% on Metacritic.

WikiMatrix

Một phương án là bạn sắp xếp các hồ sơ theo điểm trung bình ( GPA )

One thing you could do is you could organize them by GPA:

QED

… giảm sút điểm trung bình… và lạm dụng chất gây nghiện.

… declining GPA… and substance abuse.

OpenSubtitles2018. v3

Vào tháng 12 năm 2009, game nhận được sự kết hợp điểm trung bình 77 trên Metacritic” và 79% trên Gamerankings”.

In 2009 December it had a combined average of a 77 on Metacritic” and a 79% on Gamerankings”.

WikiMatrix

John, điểm trung bình của anh chỉ là C.

Yeah, John, you barely maintained a C average.

OpenSubtitles2018. v3

Empire Earth Mobile điểm trung bình khoảng 77%.

Empire Earth mobile averaged about 77%.

WikiMatrix

Điểm trung bình khi tôi kiểm tra với máy tính là 76%

The average score when I’d done it with the computers and the groups was 76 percent .

QED

Việc xác định chính xác điểm trung bình lý tưởng là một điều không dễ để dự đoán.

Exactly where the ideal intermediate falls is not easy to predict.

Literature

Điểm trung bình của phần trắc nghiệm thật không thể tin được… 62%.

The average score of the multiple choice section was a staggering… 62%.

OpenSubtitles2018. v3

Theo GameRankings, trò chơi này đã nhận được điểm trung bình là 75.04% cho bản PC và 70.78% cho bản Xbox.

According to GameRankings, the game received the average score of 75.04% for the PC and 70.78% for the Xbox version.

WikiMatrix

Những lời phê bình trên GameRankings cho thấy game có số điểm trung bình 57% dựa trên 15 lời đánh giá.

A compilation of reviews on GameRankings showed the game had an average score of 57% based on 15 reviews.

WikiMatrix

Và Mark bây giờ là một cơ sở và vẫn có điểm trung bình 4. 0, do đó, ông làm khá tốt.

And Mark is now a junior and still has a 4. 0 GPA, so he’s doing quite well.

QED

Thick as a Brick được xếp ở vị trí 2 trong danh sách top album của Prog Archives, với điểm trung bình 4.64.

Thick as a Brick is ranked number 3 in the user-managed website Prog Archives’s top albums list, with an average rank of 4.64 stars.

WikiMatrix