định mức trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Xác định mức giá mà tại đó mục hàng cạnh tranh với các mục hàng khác.

Determines the price at which the line item competes with other line items .

support.google

Tôi muốn biết định mức là bao nhiêu.

I want to know what the driver is .

QED

Chụp hình X-quang ngực cũng có thể giúp xác định mức độ tổn thương phổi .

Chest X-rays can also help determine the extent of the lung damage .

EVBNews

Nơi tôi ở, có quá nhiều người sống dưới định mức nghèo khó.

In my part of the world, too many people live below the poverty line .

QED

Chúng tôi xác định mức độ phá hủy theo cách sau.

We’re quantifying destruction in the following manner:

OpenSubtitles2018. v3

13 Pixel 4 và Pixel 4 XL có định mức chống nước IPX8 theo tiêu chuẩn 60529 của IEC.

13 Pixel 4 and Pixel 4 XL have a water protection rating of IPx8 under IEC standard 60529.

support.google

Quyết định mức độ nhấn mạnh nào phải đưa ra cho mỗi phân đoạn trong nhóm thánh thư.

Decide what level of emphasis to give each segment of the scripture block.

LDS

Quyết định mức độ nào phải nhấn mạnh cho mỗi phân đoạn của các đoạn thánh thư.

Decide what level of emphasis to give each segment of the scripture block.

LDS

định mức bên ông thế nào rồi?

Mr. Stark, how are your levels?

OpenSubtitles2018. v3

Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ áp dụng:

The following tax documents will help us to determine the correct tax rates to apply :

support.google

Điện thoại có khả năng chống chịu nước với định mức IPX7 theo chuẩn 60529 của IEC.

Your phone has a water protection rating of IPX7 under IEC standard 60529.

support.google

Bạn có thể quyết định mức độ kiểm soát của mỗi người trong tài khoản.

You can decide how much control each person has over the account .

support.google

Idemitsu đã lờ đi các định mức và sản xuất với công suất tối đa.

Idemitsu then ignored the quotas and produced at full speed.

WikiMatrix

Các ước tính mới nhất của chính phủ Dubai đã ấn định mức giá 82 tỷ USD.

The latest estimates by the government of Dubai peg the price tag at US$82 billion.

WikiMatrix

Chính phủ liên bang ấn định mức lương của bảy thống đốc của Hội đồng.

The federal government sets the salaries of the board’s seven governors.

WikiMatrix

Quyết định của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định mức độ giàu có.

Your decisions today are going to determine its well-being.

ted2019

Nhà Trần cũng làm sổ hộ khẩu gia đình, phân loại công dân và ấn định mức thuế .

The Tran dynasty made a family record book, classifying citizens and imposing taxes .

EVBNews

Thành thật xem xét chính mình có thể giúp xác định mức độ thiêng liêng tính của bạn.

An honest self-examination may help you to determine the depth of your spirituality.

jw2019

Thiết bị này, greenWAVE, có công suất điện định mức là 1MW.

This device, the greenWAVE, has a rated electrical capacity of 1MW.

WikiMatrix

Từ khi nào mức thu nhập lại quyết định mức độ cảm thông nhỉ?

Since when does one’s income determine one’s amount of empathy?

OpenSubtitles2018. v3

Quyết định của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định mức độ giàu có.

Your decisions today are going to determine its well – being .

QED

9 Pixel có định mức chống nước IP67 theo tiêu chuẩn IEC 60529.

9 Pixel has a water protection rating of IP67 under IEC standard 60529.

support.google

Sau đó, kiểm định mức ý nghĩa hai đầu được chạy với khoảng tin cậy 95%.

Two-tailed significance testing is then run using the 95% confidence interval.

support.google