đối phó trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi đối phó với sự sỉ nhục, thường thì khi nào là “kỳ nín-lặng”?

In dealing with reproach, when is it usually “a time to keep quiet”?

jw2019

Thường thì chúng ta nên làm gì để đối phó với lỗi lầm của người khác?

What general approach should we take toward others’ errors?

jw2019

BÀI TRANG BÌA | KHI BI KỊCH ẬP ĐẾN—LÀM SAO ĐỂ ĐỐI PHÓ?

COVER SUBJECT | WHEN TRAGEDY STRIKES —HOW YOU CAN COPE

jw2019

Họ sẽ phải đối phó sự cám dỗ và áp lực làm điều quấy.

They would face temptations and pressures to do wrong.

jw2019

Đối phó với tai họa

Dealing With Adversity

jw2019

Chúng ta có thể đối phó với vấn đề này thế nào?

What can be done about the problem?

jw2019

Nhân Chứng Giê-hô-va đối phó thế nào trước quyết định đó?

How did the Witnesses deal with this decision?

jw2019

Nếu nó biến thành sự hỗn loạn, sau đó nó sẽ rất khó khăn để đối phó với.

If it turns into chaos, then it will be very difficult to deal with.

QED

Khó để đối phó.

It’s hard to comprehend.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài dạy chúng tôi cách đối phó với những thử thách của mình bằng đức tin.

He taught us how to face our trials with faith .

LDS

Các người không biết đang đối phó với ai đâu.

You have no idea who you’re dealing with.

OpenSubtitles2018. v3

Đối phó với những khuynh hướng hung bạo

Coping With Violent Tendencies

jw2019

Nào, tôi đang đối phó với một đứa trẻ.

Well, I’m dealing with a child.

OpenSubtitles2018. v3

20 Pha-ra-ôn có thể làm gì để đối phó sự đói kém sắp xảy ra?

20 What could Pharaoh do about this impending famine ?

jw2019

Cách họ đối phó với sự bắt bớ

How They Dealt With Persecution

jw2019

Bạn nên quan sát cách đối phó của họ .

Watch how they do it .

EVBNews

Thật ra, bạn có thể đối phó với kẻ bắt nạt mà không dùng nắm đấm.

In fact, you can fight a bully without using your fists.

jw2019

• Một người có thể đối phó với vấn đề lạm dụng rượu như thế nào?

• How can one deal with the problem of alcohol abuse?

jw2019

Làm sao một người có thể đối phó với sự khó khăn của việc đi thăm lại?

How can one meet the challenge of the return visit work?

jw2019

Đức Chúa Trời đối phó với sự thách thức xấc xược đó thế nào?

How would God handle such an insulting challenge?

jw2019

Vì hắn sẽ đối phó với cậu.

Because he’ll come after you, and there’s nothing that you can do!

OpenSubtitles2018. v3

Nương cậy nơi thánh linh Đức Chúa Trời để đối phó với những biến đổi trong đời sống

Rely on God’s Spirit in Dealing With Life’s Changes

jw2019

Ngoài ra, hằng ngày chúng ta phải đối phó với nhiều cám dỗ từ thế gian.

Every day, we are bombarded with countless suggestions and temptations to do wrong.

jw2019

Làm thế nào bạn đối phó với thực tế của sự tham nhũng đang lan tràn?

How do you cope with the reality of widespread corruption?

jw2019

Một số anh chị phải đối phó với những thử thách nào?

What challenges have some “need greaters” faced?

jw2019