đồng hành trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Khi video được nhấp để phát, quảng cáo đồng hành sẽ thay thế quảng cáo thông thường.

When the video is clicked to play, the companion ad then replaces the regular ad .

support.google

Có nhiều lợi điểm khi đi với một bạn đồng hành

There are advantages to traveling with a companion

jw2019

Hành tinh đồng hành được đặt tên là HD 217107 b.

The companion planet was designated HD 217107 b.

WikiMatrix

Cho phép tôi hỏi về số phận bạn đồng hành của tôi, Bronn?

May I inquire as to the fate of my man Bronn?

OpenSubtitles2018. v3

Cùng với bạn đồng hành của mình và những người truyền giáo khác, hãy thành tâm cam kết:

Along with your companion and other missionaries, prayerfully commit to:

LDS

“Thư giãn trên Kepler-16b, nơi bóng của bạn luôn có bạn đồng hành.”

“Relax on Kepler-16b, where your shadow always has company.”

ted2019

Hoặc, ta sẽ xem xét lại lựa chọn về người đồng hành tranh cử.

Or, we can revisit the choice for running mate.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn đồng hành tranh cử.

Running mate.

OpenSubtitles2018. v3

Lớp người canh và bạn đồng hành của họ không ngớt phụng sự như thế nào?

How do the watchman class and their companions serve Jehovah constantly?

jw2019

Thật vui khi có bạn đồng hành nữ để thay đổi.

It’d be a pleasure having female companionship for a change.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc ổng đi đường mệt mỏi. Chúng ta hãy cùng đồng hành với ổng.

I do not know if he would be tired of the journey, as we would be after travelling so far.

OpenSubtitles2018. v3

10 phút: “Đừng chỉ là bạn đồng hành im lặng”.

10 min: “Be More Than a Silent Partner.”

jw2019

Qua giao ước đó, chúng ta có thể có được sự đồng hành liên tục của Thánh Linh.

Through that ordinance, we can have access to the constant companionship of the Spirit.

LDS

Sau bữa ăn ngon lành, không còn gì tốt hơn là kiếm được bạn đồng hành lý tưởng.

After a well-balanced meal, there’s nothing better than some good company.

OpenSubtitles2018. v3

Một người khác đã mất tập trung là Đê-ma, bạn đồng hành của sứ đồ Phao-lô.

26:14-16) Another who lost focus was Demas, who was a companion of the apostle Paul.

jw2019

Người ta phải hiểu rõ sợ hãi sẽ là một người đồng hành của sống.

One has to understand fear is going to be a life companion.

Literature

KakaoTalk cũng là đối tượng đồng hành chiến lược tại Malaysia, Indonesia và Philippines.

KakaoTalk is forming strategic partnerships in Malaysia, Indonesia and the Philippines, as well .

WikiMatrix

Phải, rồi kẻ đồng hành Dutch qua mặt anh ấy.

Yeah, but then his buddy Dutch double-crossed him.

OpenSubtitles2018. v3

Đa-ni-ên và các bạn đồng hành của ông nhận được sự huấn luyện nào?

What training was given to Daniel and his Hebrew companions?

jw2019

Trong hai tuần, cô bé trở thành bạn đồng hành của tôi, ngủ với tôi.

For two weeks, she became my companion, slept with me.

ted2019

Tôi và người bạn đồng hành đến một số ngôi làng khác.

My traveling companion and I were to visit some other villages.

jw2019

Phao-lô và các bạn đồng hành được thần khí hướng dẫn như thế nào?

How did Paul and his traveling companions experience the direction of the holy spirit?

jw2019

Anbum Web Picasa, một dịch vụ đồng hành, đã bị đóng vào ngày 1 tháng 5 năm 2016.

Picasa Web Albums, a companion service, was closed on May 1, 2016.

WikiMatrix

Chúng ta có thể cầu xin và sống xứng đáng với sự đồng hành của Đức Thánh Linh.

We can ask for and live for the companionship of the Holy Ghost.

LDS

Rồi người bạn đồng hành của tôi đã đưa ra một ý kiến tuyệt vời khác.

On one visit to their home, Elder Minor had another inspired idea.

LDS