đúng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.

And what’s good about this, I think, is that it’s like a moment in time, like you’ve turned around, you’ve got X-ray vision and you’ve taken a picture with the X-ray camera.

ted2019

19 Khi đến đúng lúc, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ chinh phục xứ Ba-by-lôn như đã được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

jw2019

Nếu anh không thể tìm đúng hộp của nó, anh luôn lấy cái hộp nào gần nhất.

If I can’t find the right case, I use the nearest one.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đúng rồi đó

You’re right.

OpenSubtitles2018. v3

Jurgen có thể đúng, nhưng ta không thể chứng minh điều đó.

Jurgen may be right, but we might not be able to prove it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ chú Joe đã đúng.

I think Joe is right.

OpenSubtitles2018. v3

Cha tôi không mấy là một quân nhân đúng nghĩa, chỉ là ông thấy tồi tệ vì không thể tham gia Chiến tranh Thế giới II bởi vì khuyết tật của mình, mặc dù họ cũng để cho ông ứng thí cuộc kiểm tra thể lực kéo dài vài tiếng đồng hồ trước giai đoạn cuối cùng, bài kiểm tra thị lực.

Dad wasn’t a real militaristic kind of guy ; he just felt bad that he wasn’t able to fight in World War II on account of his handicap, although they did let him get through the several-hour-long army physical exam before they got to the very last test, which was for vision .

ted2019

Chứng cứ phải được để trong phong bì Nolan đúng kích thước.

All evidence has to be submitted in a proper-size Nolan envelope.

OpenSubtitles2018. v3

Mày khát nước, đúng không?

You’re thirsty, right?

OpenSubtitles2018. v3

Không đúng.

No, that’s not true.

OpenSubtitles2018. v3

Tình cờ, cô vào đúng ngay ruộng của Bô-ô, một địa chủ giàu có và là bà con của Ê-li-mê-léc, chồng quá cố của Na-ô-mi.

She chanced upon the fields of a man named Boaz, a wealthy landowner and a relative of Naomi’s dead husband, Elimelech .

jw2019

Nếu Kutner đúng, nó không phải là đau dạ dày nó sẽ là vấn đề não, tim hay đau phổi, gan hay tụy gì đó.

If Kutner’s right, it’s not a tummy ache. It’s a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng rồi.

That’s right.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng, cứ để Stark dẫn dắt đến thời khắc huy hoàng cuối cùng của bọn bay đi.

Yes, let Stark lead you through your final glorious moment.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng là photon này đã đi suốt 13. 7 tỉ năm

It is true that the photon has been traveling for 13. 7 billion years [ sic ].

QED

Ít nhất trên lý thuyết, những người chống đối dân chủ cũng được xét xử đúng pháp luật.

At least in theory, opponents of democracy are also allowed due process under the rule of law.

WikiMatrix

Và không cần phải nói là tôi đã đúng.

And needless to say, I was right.

QED

Không đúng đâu.

That’s not true.

OpenSubtitles2018. v3

Trong quản lý, hiệu quả liên quan đến nhận được đúng những điều đã thực hiện.

In management, effectiveness relates to getting the right things done.

WikiMatrix

Ông cũng trích dẫn chương ba trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, các câu hai mươi hai và hai mươi ba, đúng như trong Tân Ước của chúng ta.

He quoted also the third chapter of Acts, twenty-second and twenty-third verses, precisely as they stand in our New Testament.

LDS

Cậu nói đúng

You were right.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng là thằng đần.

What an idiot.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nói đúng không?

Am I right?

OpenSubtitles2018. v3

Vâng, đúng vậy.

Yeah, it was.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể kể cho bạn 50 câu chuyện khác nữa như thế– tôi chỉ toàn nhận được những thông điệp rằng bằng cách nào đó, tính cách im lặng và hướng nội của tôi không phải là cách đúng, rằng tôi nên cố để trở nên hướng ngoại hơn.

I could have told you 50 others just like it — all the times that I got the message that somehow my quiet and introverted style of being was not necessarily the right way to go, that I should be trying to pass as more of an extrovert.

ted2019