giảm giá trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nó có làm giảm giá trị của thông điệp chúng ta không?

Does it detract from the Kingdom message we bear?

jw2019

” Con từ bỏ tất cả những gì có thể làm giảm giá trị những dâng hiến của con.

” I give up everything that diminishes the value of my offering.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi giảm giá cho!

I discount you!

OpenSubtitles2018. v3

Giả định tỷ lệ giảm giá là tất cả mọi thứ trong tài chính.

The discount rate assumption is everything in finance.

QED

Đống này toàn hóa đơn, quảng cáo, và phiếu giảm giá.

This is a bunch of bills, chink delivery menus, and press-on nail coupons.

OpenSubtitles2018. v3

Giờ là đợt giảm giá của tiệm ăn chúng tôi ạ!

It ” s New Years Sa / e time at The Food Store!

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2009, Nintendo công bố giảm giá lần đầu tiên.

On September 23, 2009, Nintendo announced its first price reductions for the console.

WikiMatrix

Nhiều năm giảm giá khủng khiếp lật tẩy chuyện hoang đường này .

Multiple years of hefty price declines debunked this myth .

EVBNews

Ngày giảm giá!

Taco Tuesday!

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta giảm giá thị trường dùng nghiên cứu của tôi.

He shorted the market using my research.

OpenSubtitles2018. v3

Mặt hàng này sẽ bán giảm giá ?

Will this item go on sale ?

EVBNews

Mã phiếu giảm giá đặt hàng là tham số chính.

Order Coupon Code is the primary dimension .

support.google

Đó là một số lớn, giảm giá lớn ngay tại đó.

That’s a big, heavy discount right there.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có được loại giảm giá gì ở đây?

What kind of discount do we get?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có thể thấy giảm giá ngay lập tức như giảm giá cho một sản phẩm.

We can see instant rebate as a discount on a product.

WikiMatrix

Tuy nhiên vermouth đã mở sẽ dần dần giảm giá trị.

Opened vermouth, however, will gradually deteriorate over time.

WikiMatrix

Nó hoàn toàn tương thích với Cities XL 2011 với một nâng cấp giảm giá có sẵn.

It is fully compatible with Cities XL 2011 version with a discounted upgrade available.

WikiMatrix

Điều này giống với hợp đồng giảm giá bán hàng, nhưng không có ngưỡng xác định.

This resembles to the sales rebate contract, but there is no threshold defined.

WikiMatrix

Giảm giá ngay lập tức khác với giảm giá “tiêu chuẩn”.

Instant rebates are different from a “standard” rebate.

WikiMatrix

Bạn bè và người thân đc giảm giá đó cu.

Friends and family discounts on handy-Js.

OpenSubtitles2018. v3

Để lấp đầy chỗ ngồi, các hãng hàng không phải giảm giá sâu hơn và nhiều hơn .

To fill seats, the airlines had to offer more and deeper discounts .

EVBNews

Điều chỉnh là một sự suy giảm giá ngắn hạn từ 5% đến 20% hoặc hơn.

A correction is a short-term price decline of 5% to 20% or so.

WikiMatrix

Bọn nhà Moody làm đồ gỗ bên xưởng gỗ người Amish vừa mới giảm giá xuống.

Moody boys build furniture and the Amish mills have been driving down their prices.

OpenSubtitles2018. v3

Phải, nhưng giảm giá không…

Yeah, but the price break doesn’t…

OpenSubtitles2018. v3

Thẻ giảm giá ^ “Avoid gift card pitfalls”.

“Avoid gift card pitfalls”.

WikiMatrix