hình tam giác trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ luôn làm một cái mái hình tam giác.

They always make a triangular roof.

ted2019

Thế còn trung tâm của một hình tam giác thì sao?

What about the center of a triangle?

ted2019

Nhưng nó khác hoàn toàn với đối xứng của hình tam giác.

But this is completely different to the symmetries of the triangle.

ted2019

Giữa hai mắt có một mảng tối hình tam giác.

Through their eyes is a dark line.

WikiMatrix

Vì thế, biểu đồ bao gồm hai phần hình tam giác (QAP và FAP).

So, the whole diagram is actually composed of two ternary plots (QAP and FAP).

WikiMatrix

Nó có hình tam giác quỷ hơn là cái mũ… nhưng chúng tôi nghĩ còn hơn thế nữa.

It’s more like the triangle than the hat, but we like to think it’s much more than that.

OpenSubtitles2018. v3

” Vâng, hãy nhắm đến hình tam giác dài sáu dặm đó. ”

” Well, let’s aim for that long six-mile triangle. “

OpenSubtitles2018. v3

Lề của lá có từ 20-45 hình tam giác dài mỗi bên.

The leaf margins have 20–45 triangular lobes long each side.

WikiMatrix

Tuy nhiên, cái chúng ta nhìn thấy là hai hình tam giác chồng lên nhau.

What we see, however, are two overlapping triangles.

QED

Mọi véc-tơ chuẩn phải chỉ tới cùng một mặt của hình tam giác

All normal vectors have to point to the same side of the triangle

KDE40. 1

Vào những năm 1980, máy làm onigiri hình tam giác được chế tạo.

In the 1980s, a machine that made triangular onigiri was devised.

WikiMatrix

Tại sao lại dùng hình tam giác?

Why use triangles?

ted2019

Sắp hình tam giác vật liệu làm sạch thật thú vị.

The triangular arrangement of the cleaning supplies is interesting.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi chỉ cần sử dụng 30- 60- 90 hình tam giác mà chúng tôi đã thực hiện trước video trên.

And I’m just using the 30- 60- 90 triangles that we’ve done previous videos on.

QED

Cậu ấy vẽ hình tam giác.

He triangulated.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn có 3 cái, bạn có thể gắn chúng lại, và tạo ra một hình tam giác.

If you have three of them, and you loop them together, well you make a triangle.

QED

Vào ngày 30 tháng 11, phi đội Nga tiến vào cảng từ phía tây bắc trong một hình tam giác.

On 30 November the Russian squadron entered the harbor from the northwest in a triangular formation.

WikiMatrix

Hình tam giác ở cuối, phần còn lại của mái tóc.

Triangle at the bottom, rest of the hair.

ted2019

Hình tam giác nhỏ.

The little triangle.

OpenSubtitles2018. v3

Bộ bung cây hình tam giác

Triangular tree expander

KDE40. 1

Đây là một DNA origami hình tam giác, và đây là những viên gạch bên trong nó.

Here is a DNA origami rectangle, and here are some tiles growing from it.

ted2019

Nhưng còn hình tam giác thì sao?

And what about the triangle?

ted2019

Phù thủy độc ác là hình tam giác

The Wicked Witch is the triangle.

OpenSubtitles2018. v3