họa sĩ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

giấc mơ họa sĩ nhí Picasso 7 tuổi của tôi tan biến.

My little sevenyear-old Picasso dreams were crushed.

ted2019

Họa sĩ đồng tính ở New York?

Gay colorist in Thành Phố New York ?

QED

Ananda Nahu là một họa sĩ graffiti người Brazil.

Nahim Marun is a Brazilian pianist.

WikiMatrix

Tôi là một họa sĩ.

I’m an artist.

QED

Anh là 1 người bán đồ lưu niệm luôn muốn thành 1 họa sĩ, và tôi là Frankie P.

He was a souvenir salesman who always wanted to be a painter, and I was Frankie P.

ted2019

Paulus Moreelse (1571 – 6 tháng 3 năm 1638) là một họa sĩ Hà Lan, chủ yếu vẽ chân dung.

Paulus Moreelse (1571 – 6 March 1638) was a Dutch painter, mainly of portraits.

WikiMatrix

Năm 1947, một cặp Vịt bạc Appleyard được vẽ bởi họa sĩ động vật Ernest George Wippell.

In 1947 a pair of Silver Appleyards was painted by the animal painter Ernest George Wippell.

WikiMatrix

Ta không hỏi ngươi họa sĩ!

I wasn’t asking you, maestro!

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao cậu lại từ bỏ trở thành họa sĩ?

Why’d you give up on becoming an artist?

OpenSubtitles2018. v3

Ổng là một họa sĩ giỏi ở miền bắc, học trò giỏi nhất của Giotto.

He’s a good painter from the north Giotto’s best pupil.

OpenSubtitles2018. v3

Paul Klee đến Thụy Sĩ nhưng nhiều họa sĩ ở Bauhaus thì tới Mỹ.

Paul Klee went to Switzerland but many of the artists at the Bauhaus went to America.

WikiMatrix

Carl Heinrich Bloch (23 tháng 5 năm 1834 – ngày 22 tháng 2 năm 1890) là một họa sĩ Đan Mạch.

Carl Heinrich Bloch (23 May 1834 – 22 February 1890) was a Danish painter.

WikiMatrix

À xin giới thiệu: Anh Phú – Họa sĩ.

Kien, this is Mr Phu, an artist.’

Literature

Vì cậu là một họa sĩ tuyệt vời?

Because you’re a great artist?

OpenSubtitles2018. v3

Georgina chuyển đến Paris năm 1906, sau khi kết hôn với họa sĩ Lucílio de Albuquerque.

She moved to Paris in 1906, after marrying the painter Lucílio de Albuquerque.

WikiMatrix

Cô ấy bị giết… cùng một kiểu như người họa sĩ, Isaac, khi tôi thấy ở tương lai.

She was killed… same way as the painter, Isaac, when I saw him in the future.

OpenSubtitles2018. v3

Có phải bà ấy đã gạt bỏ ý muốn làm họa sĩ của cô?

He had set his mind upon being a painter.

WikiMatrix

Không phải họa sĩ, tôi không muốn nghĩ như vậy.

Not the painter, I don’t want to think about the painter.

QED

Georgia Totto O’Keeffe (15 tháng 11 năm 1887 – 6 tháng 3 năm 1986) là một họa sĩ người Mỹ.

Georgia Totto O’Keeffe (November 15, 1887 – March 6, 1986) was an American artist.

WikiMatrix

Họa sĩ Lê Duy Ứng: Vẽ bằng ánh sáng niềm tin”.

Envisioning ” painting with light ” .

WikiMatrix

Họa sĩ vĩ đại Hokusai biết điều này rất rõ.

The great painter Hokusai knew it very well.

QED

Trông anh không giống một họa sĩ.

You don’t look like a painter.

OpenSubtitles2018. v3

Chú của Yelchin là nhà văn và họa sĩ Eugene Yelchin.

Yelchin’s uncle is the children’s author and painter Eugene Yelchin.

WikiMatrix

Ruben A. Aquino là họa sĩ giám sát của nhân vật Maurice.

Ruben A. Aquino served as the supervising animator for Maurice.

WikiMatrix

Marlene Dumas (sinh năm 1953) là một họa sĩ và nghệ sĩ người Nam Phi.

Marlene Dumas (born 1953) is a South African artist and painter.

WikiMatrix