khối lượng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Giống như một hạt với khối lượng, bởi vì bạn kết nối, tương tác, với trường tuyết Higgs.

That’s like a particle with mass, because you are connecting, interacting, with that Higgs snow field.

QED

Khối lượng của vũ khí nặng hơn 4 tấn, mặc dù người ta chỉ dùng 6,2 kg plutoni trong lõi.

The overall weapon weighed over 4 tonnes, although it used just 6.2 kg of plutonium in its core.

WikiMatrix

Năm 2004, Kochetova ước tính Gyptis có khối lượng là 1,25×1019 kg với một tỷ trọng cao là 5,53 g/cm3.

In 2004, Kochetova estimated Gyptis to have a mass of 1.25×1019 kg with a high density of 5.53 g/cm3.

WikiMatrix

Nếu khối lượng vật chất thấp….

If we keep the mass low…

OpenSubtitles2018. v3

Mật độ được định nghĩa bởi khối lượng chia cho thể tích.

Density is defined as mass divided by volume.

QED

Carat là đơn vị dùng để đo khối lượng của đá quý nói chung.

Carat Unit measurement of the weight of precious stones.

WikiMatrix

Đặc tính p hoặc khối lượng của phần p là N2λ2 = 3/4.

The p character or the weight of the p component is N2λ2 = 3/4.

WikiMatrix

Họ thường xử lý khối lượng cập nhật tương đối cao bằng các giao dịch.

They typically process relatively high volumes of updates using transactions.

WikiMatrix

Do đó, bức xạ chiếm phần lớn trong các ngôi sao khối lượng mặt trời.

Thus, radiation dominates in the inner portion of solar mass stars.

WikiMatrix

90 nghìn tỷ Jun năng lượng tương đương với khối lượng 1 gam.

90 trillion Joules of energy are equivalent to 1 gram of mass.

QED

Đó là lợi thế về khối lượng và lợi thế về thời gian.

There’s an advantage of volume, and there’s an advantage of time.

QED

Khối lượng được tăng lên 9.

One Step Up 9.

WikiMatrix

Ước tính tương đối khối lượng xả…

Estimate approximate volume discharge…

OpenSubtitles2018. v3

Mặt trời có khối lượng lớn hơn trái đất 330.000 lần

The sun in mass is 330,000 times greater than the mass of the earth

jw2019

Khối lượng bị biến mất thêm vào năm ngoái bằng từng này.

The extra amount that disappeared last fall was equivalent to this much.

QED

Theo một nghiên cứu khác, rắn cái giới có khối lượng cơ thể trung bình là 119,8 g (4,23 oz)..

According to a different study, females have a mean body mass of 119.8 g (4.23 oz).

WikiMatrix

Vàng nguyên chất có khối lượng riêng lớn, trong khi bạc có khối lượng riêng nhỏ hơn.

Pure gold is very dense, while silver is less dense .

QED

Khối lượng tế bào bên trong của blastocysts là nguồn gốc của tế bào gốc phôi.

The inner cell mass of blastocysts is the source of embryonic stem cells.

WikiMatrix

Lepton có nhiều tính chất cơ bản, bao gồm điện tích, spin, và khối lượng.

Leptons have various intrinsic properties, including electric charge, spin, and mass.

WikiMatrix

Một số khu vực pháp lý, chẳng hạn như Saskatchewan, chỉ bán khí đốt theo khối lượng.

Some jurisdictions, such as Saskatchewan, sell gas by volume only.

WikiMatrix

Độ cong này xuất hiện vì sự có mặt của khối lượng.

This curvature is caused by the presence of mass.

WikiMatrix

Khối lượng trứng 50gam/quả.

Monthly quota of 50 GB.

WikiMatrix

Khoảng 0,9% khối lượng của Mặt Trời là ôxy.

About 0.9% of the Sun’s mass is oxygen.

WikiMatrix

Điều này là do khối lượng.

This is due to volume.

WikiMatrix

Một nguyên tắc nữa là mọi khối lượng đều dần dần phai tàn đi.

Another rule is that all mass is subject to entropy.

ted2019