kiểm tra trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Có rất nhiều lỗi chính tả tốt các bộ kiểm tra lỗi.

There are lots of good spelling error test sets.

QED

Tôi đã kiểm tra chéo vài dữ liệu mà tôi tìm thấy trong máy tính của Tamir.

I crossreferenced some data I found on Tamir’s computer.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy ông đã kiểm tra các tác động của âm nhạc trên hệ tim mạch .

So, he tested the effects of music on the cardiovascular system .

EVBNews

Tôi sẽ cho Garcia kiểm tra hồ sơ nha khoa với các vụ khác.

I’ve got garcia checking dental Records against other cases.

OpenSubtitles2018. v3

Em muốn leo lên mái tóc của anh và kiểm tra nó.

I’d like to climb your hair, test that out.

OpenSubtitles2018. v3

Phải, nếu tôi tìm được cái đầu mình, tôi sẽ đem đi kiểm tra.

Yeah, if I could find my head, I’d go get it examined.

OpenSubtitles2018. v3

Sao anh biết bài kiểm tra của Canada dễ?

How do you know the Canadian test is easy?

OpenSubtitles2018. v3

Cha đã lệnh cho ngự y tiến hành một số kiểm tra.

I have asked the court physician to conduct some tests.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất vui được qua máy kiểm tra nói dối.

I’D BE HAPPY TO TAKE A POLYGRAPH.

OpenSubtitles2018. v3

Để kiểm tra điều này, chúng tôi dùng một cỗ máy được gọi là Blicket Detector.

So to test this we used a machine that we have called the Blicket Detector.

ted2019

Nhưng một số người đã trải nghiệm căng thẳng lo lắng trước một bài kiểm tra.

But some people experience crippling anxiety before a test.

ted2019

Đó là kết quả kiểm tra Herpes của bà Lambert.

It’s Mrs. Lambert’s herpes test results.

OpenSubtitles2018. v3

An toàn thật sự, kiểm tra an toàn, đồng hồ an toàn, giải tỏa an toàn.

Real security, security checks, security watch, security clearance.

ted2019

Điện đàm kiểm tra cả rồi chứ?

I’ll see you when you get back.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi có thể thu xếp một cuộc kiểm tra nói dối vào sáng ngày mai

I was able to arrange a lie detector test for tomorrow morning.

OpenSubtitles2018. v3

Các bài kiểm tra Nghe, Đọc và Viết đều có điểm tối đa là 100.

The Listening, Reading and Writing tests each have a maximum score of 100.

WikiMatrix

Việc kiểm tra xoay quanh các con số.

Testing is all about the numbers.

Literature

Đôi khi, chúng tôi sẽ không thể xử lý khoản tiền kiểm tra.

Every now and then, our attempt to make a challenge deposit doesn’t work .

support.google

Tao sẽ kiểm tra mày đấy.

Gonna check in on you.

OpenSubtitles2018. v3

Không kiểm tra phòng hành chính, đậu xe đằng trước.

Didn’t clear the back room, parked his bike right out front.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ kiểm tra.

I’ll go check it out.

OpenSubtitles2018. v3

388 người khác chưa qua kiểm tra chính thức cũng được xác minh là có thể là nạn nhân.

An additional 388 people have been identified as potential patients, those who had not been officially examined yet.

WikiMatrix

Cô thường tìm ra lỗi với những lần kiểm tra đó không?

How often do those inspections reveal a problem?

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra y tế, anh được mang áo số 9.

Upon passing the medical exams, he was given the number 9 shirt.

WikiMatrix

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra trang “Cơ hội”.

We recommend that you check your “Opportunities” page regularly.

support.google