công việc làm ở nhà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Các thành viên gia đình Bê-tên được chỉ định kết hợp với những hội thánh địa phương, nơi mà họ trực tiếp thấy được thành quả của công việc họ làm ở nhà Bê-tên.

Members of the Bethel family are assigned to congregations, where they experience firsthand the benefits of their work.

jw2019

Vì được chỉ định dịch một số bài, tôi làm công việc này ở nhà, nơi chúng tôi ở trọ một tuần.

Since I was assigned to do some translation, I did it at the home where we stayed for the week.

jw2019

Công việc làm chứng mang lại kết quả ở nhà trường

Witnessing Bears Fruit at Home and in School

jw2019

“Vậy là anh rất hào phóng, anh có nhiều việc lặt vặt ở nhà sau khi làm công việc thường lệ, đúng không?”

“””That was mighty generous of you, you had chores at home after your regular work, didn’t you?”””

Literature

“Vậy là anh rất hào phóng, anh có nhiều việc lặt vặt ở nhà sau khi làm công việc thường lệ, đúng không?”

“That was mighty generous of you, you had chores at home after your regular work, didn’t you?”

Literature

Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi là các tôi tớ của Chúa đang làm công việc của Ngài ở nhà họ.

We affirmed that we were servants of the Lord on His errand to their home.

LDS

Các vị tiên tri đã nói: “Công việc quan trọng nhất của Chúa mà các anh em sẽ từng làm sẽ làmcông việc mà các anh em làm ở bên trong nhà mình.

Prophets have said: “The most important of the Lord’s work that you will ever do will be the work you do within the walls of your own home.

LDS

Tuy nhiên, những lần hỏng hóc thường xuyên của động cơ, trục và giá đỡ tốc độ cao làm cản trở công việc ở nhà máy chạy thử.

However, frequent failures of motors, shafts and bearings at high speeds delayed work on the pilot plant.

WikiMatrix

Và đó chính là vấn đề bởi vì chúng ta phải làm nó trở thành một công việc quan trọng — bởi đó công việc khó nhất trên thế giới — làm việc ở nhà cho hai người khác giới nếu chúng ta có dự định san bằng mọi thứ và để phụ nữ lại làm ở công sở.

And that’s a problem, because we have to make it as important a job, because it’s the hardest job in the world to work inside the home, for people of both genders, if we’re going to even things out and let women stay in the workforce .

QED

Sẽ có rất nhiều công việc phải làm như xây cất nhà ở và quản trị trái đất (Ê-sai 65:17-25).

(Isaiah 65:17-25) And think of the happy family reunions as the dead return to life!

jw2019

Khi xây xong nhà đậu xe, tôi được giao cho công việc ở nhà bếp và làm ở đó ba năm.

When the garage was completed, I was assigned to work in the kitchen, where I stayed for three years.

jw2019

Luật bình đẳng, được ban hành năm 1994, cấm phân biệt đối xử về khuynh hướng tình dục với lý do việc làm, nhà ở, nhà ở công cộng, v.v.

The Equal Rights Law, enacted in 1994, bans discrimination on sexual orientation on the grounds of employment, housing, public accommodations, and more.

WikiMatrix

Bạn của tôi, làm việc ở một công ty nhà đất, anh ta đã giúp tôi khá nhiều vụ.

A friend of mine at the title company, handled a lot of my firm’s business.

OpenSubtitles2018. v3

Một số người có lẽ phải làm việc bán hoặc toàn thời gian; một số người khác có lẽ làm việc ở nhà; một số người chia cuộc sống của mình thành những thời kỳ ở nhà, và gia đình với công việc làm.

Some may have to work part-or full-time; some may work at home; some may divide their lives into periods of home and family and work.

LDS

Krueger đã so sánh công việc nhà hàng New Jersey, nơi đã tăng mức lương tối thiểu, với công việc nhà hàng Pennsylvania, nhưng không, và thấy rằng việc làm nhà hàng New Jersey tăng lên, trong khi nó giảm Pennsylvania.

Krueger compared restaurant jobs in New Jersey, which raised its minimum wage, to restaurant jobs in Pennsylvania, which did not, and found that restaurant employment in New Jersey increased, while it decreased in Pennsylvania.

WikiMatrix

Nói cho trẻ biết chỉ được xem tivi sau khi đã làm xong công việc hay bài tập ở nhà .

Tell them that TV viewing is allowed only after chores and homework are completed .

EVBNews

Công-tác ở nhà Bê-tên khéo dạy cho người ta biết cách xã-giao, vì những người làm việc ở nhà Bê-tên hợp tác mật thiết với nhau để làm tiến công việc của Nước Trời.

Bethel service provides excellent training in human relations, for Bethel workers cooperate closely to advance Kingdom interests.

jw2019

Vì tính chất của công việc, những người được nhận vào làm việc ở nhà Bê-tên phải có sức khỏe.

Because of the nature of the work at Bethel, those accepted for this privilege of service must be physically strong and in good health.

jw2019

Những công việc đầu đời của bà bao gồm những công việc ở J. C. Penny, và làm một phục vụ ở nhà hàng T.G.I. Friday’s và một nhà hàng khác nữa, một thợ sơn nhà cửa, một người dẫn chương trình, và một bartender.

Her early jobs included working at J. C. Penney, and being a waitress at T.G.I. Friday’s and another restaurant, a house painter, a hostess, and a bartender.

WikiMatrix

Trình độ học vấn tăng và sự đa dạng hóa các hoạt động phi nông nghiệp, như làm việc ở công trường, nhà máy hoặc làm người giúp việc tại nhà, cũng đã đóng góp vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Rising levels of education and diversification into off-farm activities, such as working in construction sites, factories or domestic housework have also contributed to reducing poverty in the country.

worldbank.org

Công ty cho biết công việc sản xuất Thái Lan sẽ tiếp tục hoãn lại, trong khi các nhà máy Nhật Bản sẽ làm việc với công suất giảm cho đến ngày 12 Tháng 11 .

The company said production in Thailand will remain suspended, while Japanese units will work at reduced capacity until 12 November .

EVBNews

Tên sát thủ tên là Choi đã được mướn để làm công việc đó hiện giờ hắn đang ở nhà tù Daejeon.

A killer named Choi who was hired for the job is currently in Daejeon Prison.

OpenSubtitles2018. v3

Ông làm việc ở nhà, sau đó ra công viên và bây giờ là đến chỗ của tôi.

We used to do buisness at your apartment then at the park and now you make me the host.

OpenSubtitles2018. v3