lề dưới trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ở lề trên và lề dưới, họ biên soạn một loại phụ lục vắn tắt để ghi những phần các câu liên hệ đã được bình luận bên ngoài lề.

In the top and bottom margins, a type of miniconcordance listed parts of related verses that were commented on in the notes in the side margins.

jw2019

Lề trên/dưới (# in

Top/bottom margin (# in

KDE40. 1

lề đường, chôn dưới đất.

On the side of the road, buried in the ground.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lái chiếc Ford vào lề và đậu xe dưới đèn đường đại lộ Fremont

I pulled the Ford off to the curb, parked under a streetlight on Fremont Boulevard.

Literature

nó sẽ phải có một chủ đề, tao phải cho mày biết tao không quan tâm là luau ( lề hội ở hawai ), toga hoặc dưới biển.

If there’s going to be a theme, I should let you know that I don’t care for luau, toga or ” under the sea. “

OpenSubtitles2018. v3

Những ý phụ dùng để khai triển các ý tưởng đó được đặt bên dưới, và thụt vào trong, cách lề trái một khoảng trống.

Additional points that will be used to develop those thoughts are listed under them and indented a few spaces from the left margin.

jw2019

Tại Sandwich, Kent, bãi biển Seabee được chôn ở phía sau bãi biển dưới gạch đá vôi với cấp độ đỉnh ở mức đường lề đường.

At Sandwich, Kent the Seabee seawall is buried at the back of the beach under the shingle with crest level at road kerb level.

WikiMatrix

Hầu hết phía bắc cũ của St. Helens trở thành một vũng lắng đọng vụn dài 17 dặm (27 km), độ dày trung bình 150 foot (46 m); mặt phẳng trượt dày nhất 1 dặm (1,6 km) bên dưới Hồ Spirit và mỏng nhất ở lề phía tây của nó.

Most of St. Helens’ former north side became a rubble deposit 17 miles (27 km) long, averaging 150 feet (46 m) thick; the slide was thickest at one mile (1.6 km) below Spirit Lake and thinnest at its western margin.

WikiMatrix

Các cải thiện cũng đã được thực hiện trong “task view” trên máy tablet mode cho phép dùng để kéo một ứng dụng vào lề màn hình để snap chúng, hoặc kéo về phía dưới màn hình để tắt trực tiếp từ task view.

Improvements have also been made to “task view” in tablet mode to allow the user to drag open apps to the side of the screen to snap them or to the bottom of the screen to close them directly from task view.

WikiMatrix

Chúng tôi lái xe xuống lề đường đầy bụi bậm, rồi đậu cạnh một số xe hơi khác, dưới tấm biển lớn chỉ đường đến một khu du lịch và sòng bạc sang trọng.

We pull off the road and into the dust to join a few other cars waiting under a prominent billboard that points the way to a luxury resort and casino complex farther down the road.

jw2019

Khi gần đến địa điểm một lần nữa, thì tôi có thể thấy qua ánh đèn yếu ớt, bảng chỉ đường bị rớt nằm dưới đất—nó nằm trên lề đường—và có một con đường hầu như không thể thấy được, với cỏ dại phủ đầy, dẫn đến một tòa nhà chung cư nhỏ và một căn nhà nhỏ nằm riêng rẽ cách con đường chính một khoảng đường.

As I neared the location once again, I could see, through the faint light, a street sign that had been knocked down—it was lying on its side at the edge of the road—and a nearly invisible, weed-covered track leading to a small apartment building and a single, tiny residence some distance from the main road.

LDS

Sẽ tách papain IgG trên khu vực bản lề có chứa các liên kết disulfide mà tham gia vào chuỗi nặng, nhưng bên dưới hoạt điểm của các cầu nối disulfide giữa các chuỗi nhẹ và chuỗi nặng.

Papain cleaves IgG above the hinge region containing the disulfide bonds that join the heavy chains, but below the site of the disulfide bond between the light chain and heavy chain.

WikiMatrix

Sau lễ báp têm, Allison gạch dưới các câu trong bộ thánh thư mới của mình và viết tên những người bạn của nó ở ngoài lề trang.

After the baptism, Allison underlined the verses in her new set of scriptures and wrote her friends’ names in the margins.

LDS

Thay vào đó, Goldman cổ vũ cho phản kháng dưới dạng bãi công, biểu tình, và “hành động trực tiếp nhắm vào thẩm quyền xâm phạm của lề thói luân lý của chúng ta”.

Instead, Goldman advocated targeted resistance in the form of strikes, protests, and “direct action against the invasive, meddlesome authority of our moral code”.

WikiMatrix

Áp lực bảo tồn môi trường dẫn đến việc lề trái cầu cạn được mở rộng vào phía trong để bảo tồn đầm lầy bên dưới, cũng như các trụ đèn khắp cây cầu bị nghiêng vào bên trong để không làm phát sáng trên sông bên dưới.

Environmental pressure throughout the project resulted in the leftbank viaducts being extended inland to preserve the marshes underneath, as well as the lamp posts throughout the bridge being tilted inwards so as not to cast light on the river below.

WikiMatrix

Sự tự kỷ luật như vậy mang chúng ta đến “sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu, qua Đấng Trung Gian vĩ đại,” trong khi việc cố gắng sống bên lề các giáo lệnh thì sẽ dẫn đến “cảnh tù đày và sự chết dưới xiềng xích và quyền hành của quỷ dữ” (2 Nê Phi 2:27).

Such self-discipline brings us to “liberty and eternal life, through the great Mediator,” while trying to live outside the commandments leads to “captivity and death, according to the captivity and power of the devil” (2 Nephi 2:27).

LDS

Young và Duke đã dành 71 giờ — chỉ dưới ba ngày — trên bề mặt Mặt Trăng, trong thời gian đó họ đã tiến hành ba hoạt động ngoài lề hoặc những con đường đi bộ, tổng cộng 20 giờ và 14 phút.

Young and Duke spent 71 hours—just under three days—on the lunar surface, during which they conducted three extravehicular activities or moonwalks, totaling 20 hours and 14 minutes.

WikiMatrix

Ở phần trên và dưới của trang giấy, người Masorete ghi chép thêm những lời bình luận chi tiết giải thích về một số lời ghi chú viết tắt ở lề bên ngoài.

In the top and bottom margins of the page, the Masoretes recorded more extensive comments regarding some of the abbreviated notes in the side margins.

jw2019

Nhiều người đang có lối sống đi ngược hẳn với những lề luật mà Đức Chúa Trời đã vạch sẵn trong Kinh-thánh, phần lớn vì những hình thức tiêu khiển tân thời, hoặc qua máy truyền hình hay dưới dạng khác.

Largely due to current forms of entertainment, whether through television or by other means, many people have developed a life-style directly in conflict with the standards set forth in God’s Word.

jw2019

Một vài nhà Dân chủ Xã hội có tinh thần độc lập mà chưa bị đưa ra ngoài lề bởi những chiến thuật cắt lát salami của những người Cộng sản, sau khi nhập lại đã bị đẩy ra ngoài, khiến cho đảng này thiệt ra là đảng MKP dưới một tên mới.

The few independent-minded Social Democrats who had not been sidelined by Communist salami tactics were pushed out in short order after the merger, leaving the party as essentially the MKP under a new name.

WikiMatrix

Bài chi tiết: Laser, Vật lý học và Chiến tranh giữa các vì sao, và Vũ khi của Chiến tranh giữa các vì sao Việc sử dụng công nghệ laser trong Star Wars hầu như hoàn toàn dưới dạng vũ khí như được thấy trong phim, mặc dù có một số cuốn sách bên lề đề cập đến việc sử dụng phương tiện pháo laser với mục đích đốt cháy/làm tan băng và tuyết chẳng hạn như cuốn sách thứ 5 trong loạt Jedi Prince, Nữ hoàng của Đế chế (mặc dù không thuộc canon của Star Wars).

The use of laser technology in Star Wars are almost entirely in the form of weapons as seen in the movies, though there are some side-story books written that mention the use of laser cannon vehicles for the purpose of burning/melting through ice and snow such as the fifth book in the Jedi Prince series, Queen of the Empire (though technically not part of the Star Wars canon).

WikiMatrix

Các bên của một chiếc xe chở khách mà trên đó các lối ra xả dưới cản sau thường chỉ ra các thị trường mà chiếc xe đã được thiết kế, tức Nhật Bản (và một số người Anh lớn tuổi hơn) xe có ống xả bên tay phải để họ xa khỏi lề đường trong nước lái xe bên trái, trong khi xe châu Âu có ống xả bên trái.

The side of a passenger car on which the exhaust exits beneath the rear bumper usually indicates the market for which the vehicle was designed, i.e. Japanese (and some older British) vehicles have exhausts on the right so they are furthest from the curb in countries which drive on the left, while European vehicles have exhausts on the left.

WikiMatrix

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.