máu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tuy nhiên, việc làm như thế khiến một người có thể mang nợ máu trong trường hợp đòi hỏi phải dùng vũ khí.

However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to use one’s weapon.

jw2019

“Sự sống của sinh vật ở trong máu”.—Lê-vi 17:11

“For the life of the flesh is in the blood.” —Leviticus 17:11

jw2019

Chúng ta muốn tên Aelle nợ máu trả bằng máu hả?

We want blood-revenge against Aelle, hmm?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu anh ấy sống, máu của bò cạp sẽ chảy trong huyết quản của anh ấy.

If he does live the blood of the scorpion will always flow through his veins.

OpenSubtitles2018. v3

Đó chủ yếu là vì quan điểm đặt nền tảng trên Kinh Thánh của các Nhân Chứng về những vấn đề như tiếp máu, trung lập, hút thuốc lá, và đạo đức.

This is mainly because of the Witnesses’ Bible-based position on such matters as blood transfusions, neutrality, smoking, and morals.

jw2019

Vụ nổ làm thiệt mạng hơn 100 người – phần lớn là phụ nữ và trẻ em – và hơn 200 người khác bị thương, làm cho nó trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Peshawar.

The bomb killed 137 people and injured more than 200 others, making it the deadliest attack in Peshawar’s history .

WikiMatrix

Rút ra em sẽ mất máu mà chết!!

If you do, your blood will drain and you will die

opensubtitles2

Sau lần vỡ đầu tiên, hàng năm nguy cơ chảy máu có thể tăng lên hơn 5%.

After a first rupture, the annual bleeding risk may increase to more than 5%.

WikiMatrix

Hầu như tất cả với sốt kinh nghiệm Legionnaires ‘, trong khi khoảng một nửa có ho có đờm, ho và một phần ba ra máu hoặc đờm có máu.

Almost all experience fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.

WikiMatrix

Điều trị bệnh sốt thỏ có thể gây ra thiếu máu không tái tạo.

The treatment for tularemia can cause aplastic anemia.

OpenSubtitles2018. v3

Trong những trường hợp ngoại tình, thì việc thử máu có thể giúp che chở người hôn phối chung thủy.

Testing may help to protect an innocent mate in cases of adultery.

jw2019

(1) Lý do chính yếu Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối tiếp máu là gì, và nguyên tắc đó nằm ở đâu trong Kinh Thánh?

(1) What is the main reason why Jehovah’s Witnesses refuse blood transfusions, and where is that principle found in the Bible?

jw2019

Máu nhiều vô kể, thầy không tin nổi đâu.

Like, there was so much, you would not believe .

OpenSubtitles2018. v3

” Xem xét lại lệnh tạm hoãn suốt đời về việc hiến máu của những người đồng tính nam ”

” Reconsidering the lifetime deferral of blood donation by men who have sex with men “

EVBNews

Ta đã đổ máu cùng nó.

I bled beside him.

OpenSubtitles2018. v3

Bà ta muốn trả thù đẫm máu, bà ta mang tộc Dothraki tới bờ biển của chúng ta.

She wants revenge so badly, she brought the Dothraki to our shores.

OpenSubtitles2018. v3

Không giống như cậu cho cô ấy uống máu ngay đêm cậu gặp cô ấy.

Unlike you who fed her your own blood the night you met.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó, màn hình kết quả được hiển thị, làm nổi bật lên đến bốn người chơi từ cả hai đội cho thành tích của họ trong trận đấu (như số máu được phục hồi, đã hồi phục hoặc đã chặn sát thương, hoặc thời gian dành cho mục tiêu) và tất cả các người chơi được trao tùy chọn khen thưởng một trong số những người chơi nổi bật đó.

Afterwards, a result màn hình hiển thị is shown, highlighting up to four individual players from both teams for their achievements during the match ( such as damage dealt, healed or shielded, or time spent on the objective ), and all players are given the option to commend one of them .

WikiMatrix

Cái này để thấm máu.

For the blood.

OpenSubtitles2018. v3

(4) Tại sao việc từ chối tiếp máu là có trách nhiệm và hợp lý?

(4) Why is it rational and responsible to reject blood transfusions?

jw2019

Máu bọn Orc!

Orc blood.

OpenSubtitles2018. v3

Nhìn chỗ máu này xem.

Look at all this blood.

OpenSubtitles2018. v3

Sau này ông Tertullian viết: “Hãy nghĩ đến những kẻ thèm khát, tại một cuộc biểu diễn ở đấu trường, lấy máu tươi của những tội phạm gian ác, rồi đem đi để chữa bệnh kinh phong của họ”.

Tertullian later wrote: “Consider those who with greedy thirst, at a show in the arena, take the fresh blood of wicked criminals. .. and carry it off to heal their epilepsy.”

jw2019

Jackson cũng từng tuyên bố tham gia một trận đấu không đổ máu với một luật sư và trong năm 1803 suýt có một trận đấu tay đôi giữa ông và John Sevier.

Jackson also reportedly engaged in a bloodless duel with a lawyer and in 1803 came very near dueling with John Sevier.

WikiMatrix

Tôi cần cậu giúp chặn một cuộc chiến đổ máu lớn.

I need you to help prevent an all-out war.

OpenSubtitles2018. v3