Máy tính bỏ túi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vị giác xếp cuối cùng Vị giác có tốc độ giống máy tính bỏ túi

And then you have poor old taste, which is like barely the throughput of a pocket calculator.

QED

Một trong những sản phẩm được biết đến nhiều nhất là các máy tính bỏ túi, được bắt đầu sản xuất từ những năm 1968.

Most notable is a line of calculators, which started production in 1968.

WikiMatrix

Điều này được chấp nhận cho các thiết bị như máy tính bỏ túi, bộ xử lý tín hiệu số và các thiết bị chuyên dụng khác.

This is acceptable for devices such as desk calculators, digital signal processors, and other specialized devices.

WikiMatrix

Thước loga được nhiều thế hệ kỹ sư và những công nhân chuyên nghiệp cần toán nhiều sử dụng từ lúc đó, cho đến khi có phát minh máy tính bỏ túi.

Slide rules were used by generations of engineers and other mathematically involved professional workers, until the invention of the pocket calculator.

WikiMatrix

Công nghệ này rất đơn giản, và đã được thương mại hóa từ lâu, đã đi vào các đồ vật như đồng hồ biết nói hay máy tính bỏ túi biết nói.

The technology is very simple to implement, and has been in commercial use for a long time, in devices like talking clocks and calculators.

WikiMatrix

Một sản phẩm máy tính bỏ túi đa mục đích được thiết kế và tiếp thị bởi Apple Inc. với giao diện người dùng bằng màn hình cảm ứng, iPod Touch 5 đã kế tục iPod Touch thế hệ thứ 4.

An all-purpose pocket computer designed and marketed by Apple Inc. with a touchscreen-based user interface, it succeeded the 4th-generation iPod Touch.

WikiMatrix

Ngày nay, những kỹ năng đó hoàn toàn vô dụng bởi vì bất kỳ tên ngốc nào cũng có thể tính được phép nhân với tám chữ số một cách chính xác và ngay lập tức với máy tính bỏ túi.

Today, though, those skills are utterly useless because any idiot can now multiply eight-digit numbers accurately and instantly with a pocket calculator.

ted2019

Trong những ngày trước khi có máy tính bỏ túi, những con số mà hầu như các chuyên gia cần đến nhân viên ngân hàng, các hãng bảo hiểm, thuyền trưởng, kỹ sư được huy động để tra cứu những sách đầy những bảng biểu các con số.

In the days before pocket calculators, the numbers that most professionals needed — bankers, insurance agents, ship captains, engineers — were to be found in lookup books like this, filled with tables of figures.

ted2019

Thế hệ thứ sáu của iPod Touch (cách điệu thành iPod touch, và được gọi vui là iPod touch 6G, iPod touch 6, hoặc iPod touch (2015) ) là một máy tính bỏ túi đa mục đích do Apple Inc. thiết kế và tung ra thị trường với giao diện người dùng màn hình cảm ứng.

The sixth-generation iPod Touch ( stylized and marketed as the iPod touch, and colloquially known as the iPod touch 6G, iPod touch 6, or iPod touch ( năm ngoái ) ) is a multipurpose handheld device designed and marketed by Apple Inc. with a touchscreen-based user interface .

WikiMatrix

Sự sụp đổ tiếp theo của Texas Instruments trong ngành công nghiệp máy tính gia đình vào tháng 10 năm 1983 được xem như là sự trả thù cho các chiến thuật của công ty này trong cuộc chiến thị trường máy tính bỏ túi vào những năm giữa thập niên 1970, khi đó Commodore gần như bị Texas Instruments làm cho phá sản.

TI’s subsequent demise in the home computer industry in October 1983 was seen as revenge for TI’s tactics in the electronic calculator market in the mid-1970s, when Commodore was almost bankrupted by TI.

WikiMatrix

Một số ứng dụng đơn giản được bao gồm trong Windows 3.0, chẳng hạn như trình soạn thảo văn bản Notepad và bộ xử lý văn bản Write (thừa kế từ các phiên bản trước của Windows), chương trình tạo macro (mới; sau này bị bỏ), chương trình vẽ Paintbrush (thừa kế, nhưng cải thiện đáng kể) và một chương trình máy tính bỏ túi (cũng được kế thừa).

A number of simple applications were included, such as the text editor Notepad and the word processor Write (both inherited from earlier versions of Windows), a macro recorder (new; later dropped), the paint program Paintbrush (inherited, but substantially improved), and a calculator (also inherited).

WikiMatrix

So với nó các loại máy tính khác chỉ là đồ bỏ túi.

Other computers are just pocket calculators by comparison.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thích chiếc Samsung Galaxy Tab 2 mới vì, giống như Kindle Fire, đây là máy tính bảng đầy đủ tính năng nhưng vẫn nhỏ gọn vừa đủ để bỏ trong túi .

I like the new Samsung Galaxy Tab 2 because, like the Kindle Fire, it ‘s a full featured tablet yet small enough to fit in a coat pocket .

EVBNews