máy tính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

230101 – Máy tính, khu phức hợp, hệ thống và mạng lưới. (kỹ sư).

6.2831: Type system and linking.

WikiMatrix

Tôi đã kiểm tra chéo vài dữ liệu mà tôi tìm thấy trong máy tính của Tamir.

I cross-referenced some data I found on Tamir’s computer.

OpenSubtitles2018. v3

Con chỉ dùng máy tính thôi mà.

I’m just using the calculator.

OpenSubtitles2018. v3

Chuyên ngành khoa học máy tính ở Tennessee Tech.

Computer science major at Tennessee Tech.

OpenSubtitles2018. v3

Và hệ thống máy tính này sẽ giúp họ.

And this mainframe computer was going to help them with that job.

QED

Chuyển đến Cửa hàng Play từ máy tính:

Play Store from your computer:

support.google

Engine 3D của hãng Monte Cristo cho phép máy tính cá nhân tầm thấp hơn chạy được game.

Monte Cristo has made a 3D engine that allows lower-range PCs to run the game.

WikiMatrix

Mô hình máy tính này dựa vào một nhóm nghiên cứu tại trụ sở NASA tại Goddard.

This computer simulation is due to a relativity group at NASA Goddard.

ted2019

Ông đặt nền móng toán học cho khoa học máy tính, và nói,

He laid down the mathematical foundations for computer science, and said,

QED

Nền phản văn hóa thập niên 60 đã hình thành ngành máy tính cá nhân ra sao. ”

How the’60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry. “

QED

C64 thống trị thị trường máy tính cấp thấp trong phần lớn thập niên 1980.

The C64 dominated the low-end computer market for most of the 1980s.

WikiMatrix

Dùng máy tính để giám định ư?

Using the forensic computer?

OpenSubtitles2018. v3

Noah Finkelstein: dùng mô phỏng trên máy tính chúng ta có thể làm thời gian trôi chậm lại.

Noah Finkelstein: Using computer simulations, we can slow down time.

QED

Bây giờ bạn phải làm gì để chạy một chiếc USB trong máy tính của một doanh nghiệp?

Now how do you get a USB key to run in a business ?

ted2019

Máy tính là Mary trong căn phòng trắng đen.

The computer is Mary in the black and white room.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu máy tính của bạn có bộ nhớ RD- RAM thì đó chính là bộ nhớ Rambus.

If you have RD- RAM in your computer, it’s referring specifically to this Rambus memory.

QED

( Máy tính )’Cổng sẽ mở trong 5 phút nữa.’

Gateway opening in T minus five minutes.

OpenSubtitles2018. v3

Tương thích với máy tính cá nhân Ban đầu qua chỉnh diện và sau đó USB tiêu chuẩn.

Interoperability with personal computers Initially through custom interfaces and later USB standards.

WikiMatrix

Apple nâng cấp máy tính xách tay và phần mềm di động

Apple Updates Laptops And Mobile Software

EVBNews

Theo các nhà phát triển, KEGG là một “đại diện máy tính” của hệ thống sinh học.

According to the developers, KEGG is a “computer representation” of the biological system.

WikiMatrix

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính bảng để bắt đầu nhận dịch vụ di động.

You may need to restart your tablet in order to start getting mobile service .

support.google

Tôi gắn một máy tính vào một bức tường tại 1 khu ổ chuột ở New Delhi.

I basically embedded a computer into a wall of a slum in New Delhi.

QED

Đi tìm cái máy tính!

Go look for the computer!

OpenSubtitles2018. v3

Đó là cấp độ xử lý nhất định mà máy tính phải đạt được.

So there’s a certain performance level that the computer would need to get to.

ted2019

Khi thoát chế độ Khách, hoạt động duyệt web của bạn bị xóa khỏi máy tính.

When you exit Guest mode, your browsing activity is deleted from the computer.

support.google