Môn tin học nói tiếng Anh là gì

Tin học tiếng Anh là gì ?

Computer science (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Tin học

Nghĩa tiếng Anh: Computer science

(Nghĩa của tin học trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

information technology, informatics, computing, information science .

Ví dụ:

Thời gian đó tôi đang học tin học tại Đại học Hoa Sen ,

So, around this time I was studying computer science at Hoa Sen University,

Trong 20 năm qua, anh đã khi nào nghĩ rằng tin học đã tân tiến đến đâu ?

In the last 20 years, have you not marveled as information technology has surged forward?

Thế hệ trẻ giờ đây hoàn toàn có thể làm mọi thứ với tin học .

Young people today can do all sorts of things with infomatics.

Mặc dù Java là ngôn từ lập trình cơ bản mà hầu hết mọi người đều được học trong Tin Học 501, nhưng thao tác thật khó, và nó hoàn toàn có thể khiến ứng dụng Android trông không đẹp bằng ( hay đẹp hơn ) ứng dụng iOS .

Although Java is a basic programming language that most people learn in Computer Science 501, it ‘s difficult to work with, and it can prevent Android apps from looking as good as (or better than) their iOS counterparts.

Với sự trợ giúp của tin học ,Dance has never had a better friend than information technology .Chỉ số HP 1000 gồm có những công ty trong nhiều nghành nghề dịch vụ : nguồn năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, y tế, kinh tế tài chính, và loại sản phẩm tiêu dùng đa phần .

The HP 1000 index includes companies in a variety of sectors, including energy, industrials, information technology, healthcare, financials and consumer staples .

Nó đã trở thành ngôi trường tư tưởng trọng điểm trong ngành tin học .

It’s become the dominant school of thought in computer science.

Tôi là một giáo sư kỹ thuật và khoa học máy tính tại thành phố Hồ Chí Minh ,

I am a computer science and engineering professor here at Ho Chi Minh City,

Có một vài ý tưởng sáng tạo trong ngành tin học

There are some ideas in computer science

Ngành tin học đã tạo được sự tiến bô nhanh chóng ở đất nước chúng tôi.

Computer science has made rapid progress in our country.

Chị đã theo học ngành kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Hồng Bàng Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, trong bốn năm và nhận được văn bằng hai năm về tin học từ trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng vào năm năm ngoái .

She studied industrial engineering at Hong Bang University in Quang Nam, Da Nang, for four years and earned an associate degree in computer science from Cao Thang College in 2015.

Trong suốt thời hạn điều trần, chuyên gia bảo mật Oliver G Dante đến từ Học Viện Technolytics đã có một bài trình diễn về những nỗ lực tình báo công nghệ thông tin của Nga .

During this hearing, security expert Oliver G Dante of the Technolytics Institute think tank gave a presentation on Russia infomaticcs-espionage efforts.

Tôi học trường phía Bắc, chuyên nghành tin học .

I went to Northwestern, where I majored in computer science.

Sao cô học Tin học được mà không cần phải ép buộc mình thế ?

How did you learn computer science without committing yourself to it?

Tôi tự hào là một trong số ít nữ sinh tốt nghiệp ngành tin học .

I was proud to be one of the very few female computer science graduates

Tôi là một giáo sư tin học ,

I’m a computer science professor,

Dựa trên nền công nghệ thông tin của thế kỉ 21 .

That are based on an information technology of the 21th century.

Điều này là cái trong tin học vẫn gọi là mô phỏng .

This is what we call, in computer science, simulation.

Là sinh viên khoa học và công nghệ tiên tiến, nhiều sinh viên theo chuyên ngành tin học .

As students of science and technology, many of them were computer sciene.

Nghiên cứu của tôi không hề dựa trên tin học hay những thứ đại loại như thế.

My own research has not been in information technology or anything like this.

Chúc những bạn học tốt !Kim Ngân