nem trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngoài ra, căn nhà nơi John Wilkes Booth từng chuẩn bị kế hoạch ám sát Abraham Lincoln hiện nay cũng là một nhà hàng Trung Quốc tên là Wok ́n Roll ( Chảo và Nem ), trên phố H ở Washington.

And the house where John Wilkes Booth planned the assassination of Abraham Lincoln is also now a Chinese restaurant called Wok and Roll, on H Street in Washington .

QED

Vài năm sau đứa con trai duy nhất này chết, Ê-li-sê đến Su-nem và làm nó sống lại (II Các Vua 4:8-17, 32-37).

When this only son died some years later, Elisha went to Shunem and resurrected him.

jw2019

Ê-li-sê làm phép lạ nào ở Su-nem?

What miracle did Elisha perform in Shunem?

jw2019

Món ăn chính là nem – bao gồm thịt bò đã được tẩm ướp gia vị và được gói trong lá chuối rất đẹp mắt .

The main dish is nem, was raw beef that had been cured in spices and beautifully wrapped in banana leaves .

EVBNews

Su-nem và Ghinh-bô-a có đủ những lợi thế ấy.

Shunem and Gilboa offered such advantages.

jw2019

Như người đàn bà góa ở Sa-rép-ta, người đàn bà xứ Su-nem biết rằng điều đã xảy ra là nhờ quyền lực của Đức Chúa Trời.

Like the widow of Zarephath, the woman from Shunem knew that what had happened was as a result of God’s power.

jw2019

Con trai một người đàn bà Su-nem vừa mới chết trên cánh tay bà, nên bà đến gặp Ê-li-sê nhằm tìm sự an ủi.

A Shunammite woman whose son had just died in her arms came to see Elisha, seeking consolation.

jw2019

THÀNH Su-nem nằm ở phía nam Ga-li-lê, ven đồng bằng hạ du Gít-rê-ên về hướng đông.

IN SOUTHERN Galilee, at the eastern end of the low plain of Jezreel, lay the city of Shunem.

jw2019

Từ gỗ vông nem có thể điều chế chất pterocarpan orientanol A. Pterocarpans orientanol B và C, folitenol và erythrabyssin II, pterocarpene erycristagallin và prenylated isoflavone bidwillol A được điều chế từ rễ vông nem.

The pterocarpans orientanol B and C, folitenol and erythrabyssin II, the pterocarpene erycristagallin and the prenylated isoflavone bidwillol A can be isolated from the roots.

WikiMatrix

□ Cặp vợ chồng người Su-nem đã nêu gương nào vào thời Ê-li-sê?

□ What example was set by the Shunammite couple in Elisha’s day?

jw2019

22 Nghe vậy, vua Sa-lô-môn nói với bà rằng: “Sao mẹ chỉ xin A-bi-sác người Su-nem cho A-đô-ni-gia?

22 At this King Solʹo·mon answered his mother: “Why are you requesting Abʹi·shag the Shuʹnam·mite for Ad·o·niʹjah?

jw2019

Khi tôi thả những chiếc nem của mình vào chảo dầu sôi, tôi liếc nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh và những người dân địa phương đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ những nhà gỗ nổi của họ khi mà chúng tôi đi qua .

As my eggrolls were dropped in hot oil, I glanced outside at the stunning bay and the locals who stared at us from their wooden houses as we floated by .

EVBNews

17 Hắn thưa: “Xin bà thỉnh cầu vua Sa-lô-môn, vì vua sẽ không từ chối bà, xin cho tôi lấy A-bi-sác+ người Su-nem làm vợ”.

17 He then said: “Please, ask Solʹo·mon the king—for he will not turn you away—to give me Abʹi·shag+ the Shuʹnam·mite as a wife.”

jw2019

Kinh-thánh kể lại rằng “dân Phi-li-tin nhóm hiệp, đến đóng trại nơi Su-nem.

The Bible reports that “the Philistines collected together and came and pitched camp in Shunem.

jw2019

Không sao đâu, chỉ là một cái nem cuộn thôi.

It’s okay. lt’s just an egg roll.

OpenSubtitles2018. v3

Câu chuyện xảy ra ở thành Su-nem.

The story unfolds in the city of Shunem.

jw2019

Bé trai ở Su-nem Người kế nhiệm Ê-li là nhà tiên tri Ê-li-sê đã làm sống lại một bé trai ở thành Su-nem và giao em lại cho cha mẹ.—2 Các Vua 4:32-37.

A Shunammite boy Elijah’s successor, the prophet Elisha, resurrected a boy in the town of Shunem and restored him to his parents. —2 Kings 4:32-37.

jw2019

12 Sau đó, ông nói với người hầu việc của mình là Ghê-ha-xi+ rằng: “Hãy gọi người đàn bà Su-nem+ đến đây”.

12 He then said to Ge·haʹzi+ his attendant: “Call this Shuʹnam·mite+ woman.”

jw2019

Trận chiến thứ hai diễn ra gần Su-nem trong thời Vua Sau-lơ.

A second battle took place near Shunem during the time of King Saul.

jw2019

Nhưng Ê-li-sê hứa với người đàn bà Su-nem rằng bà sẽ sanh một đứa con trai, và điều này đã xảy ra.

But Elisha promised the Shunammite woman that she would give birth to a son, and this did occur.

jw2019

Vùng đồng quê xanh tươi chung quanh Su-nem này tạo bối cảnh cho một trong những chuyện tình thú vị nhất đã từng được kể lại—chuyện tình trong sách Nhã-ca.

This lush countryside around Shunem provides a setting for one of the most enchanting love stories ever told—The Song of Solomon.

jw2019

Ngoài ra, căn nhà nơi John Wilkes Booth từng chuẩn bị kế hoạch ám sát Abraham Lincoln hiện nay cũng là một nhà hàng Trung Quốc tên là Wok ‘n Roll (Chảo và Nem), trên phố H ở Washington.

And the house where John Wilkes Booth planned the assassination of Abraham Lincoln is also now a Chinese restaurant called Wok and Roll, on H Street in Washington.

ted2019

Làng Sulam ngày nay tại địa điểm thành Su-nem xưa, ở phía sau là đồi Mô-rê

Modern village of Sulam at the site of ancient Shunem, with Moreh in the background

jw2019

Phía sau Su-nem là ngọn đồi mà người ta nghĩ là đồi Mô-rê, trong khi phía bên kia đồng bằng là Núi Ghinh-bô-a, cách đó chừng tám kilômét.

Behind Shunem rose the hill thought to be Moreh, while across the plain, about five miles [8 km] away, stood Mount Gilboa.

jw2019

Một số nhà hàng Nhật Bản cũng phục vụ món nem ở Brazil, nhưng nói chung là trơn hoặc với nước sốt đậu nành để nhúng (molho agridoce là không phổ biến nhưng cũng có trong một số).

Some Japanese restaurants also serve spring rolls in Brazil, but generally plain or with soy sauce to dip (molho agridoce is uncommon but also available in some).

WikiMatrix