nhà hộ sinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ngoài ra, điều khôn ngoan là cha mẹ tương lai cũng nên biết chắc bệnh viện hoặc nhà hộ sinh sẽ sẵn sàng hợp tác hay không*.

Also, expectant parents would be wise to check that the hospital or delivery facility is willing to cooperate.

jw2019

Hiệp hội Lebensborn (Nguồn Sống) được Himmler thành lập năm 1935 đã xây dựng nên một loạt nhà hộ sinh, địa điểm mà những bà mẹ đơn thân có thể nhận sự trợ giúp trong quá trình mang thai.

The Lebensborn (Fountain of Life) association, founded by Himmler in 1935, created a series of maternity homes where single mothers could be accommodated during their pregnancies.

WikiMatrix

Ban đầu chương trình này đóng vai trò hỗ trợ phúc lợi cho vợ của các sĩ quan SS; xây dựng các cơ sở vật chất mà chủ yếu là nhà hộ sinh; và giúp đỡ họ chăm sóc gia đình.

Initially the programme served as a welfare institution for wives of SS officers; the organization ran facilities – primarily maternity homes – where women could give birth or get help with family matters.

WikiMatrix

Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến, phụ nữ và trẻ em trong các nhà hộ sinh luôn có được những điều kiện tốt nhất, bao gồm cả thức ăn đầy đủ, mặc dù rất nhiều người khác trong khu vực gần như chết đói.

Until the last days of the war, the mothers and the children at maternity homes got the best treatment available, including food, although others in the area were starving.

WikiMatrix

Hóa ra bây giờ, khi một em bé được sinh ra họ đeo một vòng tay RFID lên em bé, và một cái tương ứng lên người mẹ, vì thế bất cứ ai khác bế em bé đi khỏi nhà hộ sinh Cảnh báo hoạt động.

It turns out, when a baby’s born now, they put an RFID bracelet on the baby, a corresponding one on the mother, so if anyone other than the mother takes the baby out of the maternity ward, an alarm goes off.

ted2019

Glaydah Namukasa là một nhà văn và nữ hộ sinh người Uganda.

Glaydah Namukasa is a Ugandan writer and midwife.

WikiMatrix

Các hộ gia đình được vay vốn lãi suất thấp để xây dựng hoặc cải tạo trên 48.000 công trình vệ sinhnhà vệ sinh hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ gia đình có nhà vệ sinh hợp vệ sinh từ 25% lên 87%. (Tham khảo đoạn phim và bài viết)

Households received access to low-interest loans to build or rehabilitate more than 48,000 hygienic toilets and sanitation facilities, increasing the percentage of households with hygienic toilets from 25 percent to 87 percent.

worldbank.org

• Các hộ gia đình đã được vay tiền lãi suất thấp để xây dựng hoặc cải tạo hơn 48.000 nhà vệ sinh và công trình vệ sinh khác, nâng tỉ lệ số hộ gia đình có nhà vệ sinh đạt chuẩn từ 25% lên 87%.

Households received access to low-interest loans to build or rehabilitate more than 48,000 hygienic toilets and sanitation facilities, increasing the percentage of households with hygienic toilets from 25 percent to 87 percent.

worldbank.org

Chương trình của Phát xít đã thúc đẩy một nhà ủng hộ ưu sinh Mỹ tìm cách mở rộng chương trình với lý do là “Người Đức đang đánh bại chúng ta trong chính trò chơi của chúng ta”.

The scale of the Nazi program prompted one American eugenics advocate to seek an expansion of their program, with one complaining that “the Germans are beating us at our own game.”

WikiMatrix

Con gái của Robinson, Sharon, trở thành một nữ hộ sinh, nhà giáo dục, giám đốc chương trình giáo dục cho MLB, và là tác giả của hai cuốn sách về người cha của mình.

Robinson’s daughter, Sharon, became a midwife, educator, director of educational programming for MLB, and the author of two books about her father.

WikiMatrix

– 94% người dân sử dụng nhà vệ sinh, trong đó 90% số hộ gia đình sử dụng bể tự hoại làm công trình xử lý tại chỗ .

– Access to toilets stands at 94 percent, with 90 percent of households using septic tanks as a means of on-site treatment.

worldbank.org

Địa điểm mới sẽ có đường giao thông, có nước sạch và điện đến từng hộ dân, có nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng học, và trung tâm y tế.

Their new locations will have roads, clean water supply for each household, electricity, new community buildings, classrooms and improved health centers.

worldbank.org

Những người ủng hộ sinh con ở nhà nghĩ là việc chuyển dạ và sinh nở có thể và nên xảy ra ở nhà, nhưng bên cạnh đó cũng nhấn mạnh rằng phải nên có bác sĩ hoặc y tá – nữ hộ sinh có chứng nhận đỡ đẻ cho mình .

Advocates of home birth believe that labor and delivery can and should occur at home, but they also stress that a certified nurse-midwife or doctor should attend the birth .

EVBNews

Ở Mỹ, các nhà ủng hộ thuyết ưu sinh trước đây có Theodore Roosevelt, nghiên cứu về ưu sinh từng được tài trợ bởi những tổ chức phúc thiện có tiếng và được thực hiện tại các trường đại học danh tiếng.

In the USA, eugenic supporters included Theodore Roosevelt, Research was funded by distinguished philanthropies and carried out at prestigious universities.

WikiMatrix

Chúa phù hộ các nhà Tân Khai Quốc, và nước Mỹ, một quốc gia tái sinh.

Blessed be our New Founding Fathers, and America, a nation reborn.

OpenSubtitles2018. v3

Ngày nay, chúng ta có nhà nhận con nuôi, cha mẹ kế, những bà mẹ thay thế (sinh hộ).

Today we have adoption, stepfamilies, surrogate mothers.

ted2019

Đây là chủ tịch ngân hàng Jim Kim đang tuyên bố đầu tư 15 tỉ đô la trên sân khấu của Công dân Toàn cầu, và thủ tướng Modi của Ấn Độ khẳng định cam kết xây nhà vệ sinh ở mỗi hộ gia đình và trường học trên toàn Ấn Độ trước 2019.

Here’s the Bank’s president Jim Kim announcing 15 billion dollars onstage at Global Citizen, and Prime Minister Modi of India affirmed his commitment to put a toilet in every household and school across India by 2019.

ted2019

Ông không bao giờ ở cố định ở một ngôi nhà hay căn hộ nào, mà sống trong nhà khách hoặc ký túc xá sinh viên, hoặc với những người bạn đã lập gia đình “cho đến tận khi những thỏa thuận trở thành vi phạm bởi tình dục.”

He never settled into a particular house or apartment, living in guest houses or student residences, or with married friends “until these arrangements became sexually volatile.”

WikiMatrix

Các nhà cổ sinh vật học Thụy Điển Bjorn Kurtén và Lars Werdelin ủng hộ sự khác biệt của hai loài vào năm 1990.

Swedish paleontologists Björn Kurtén and Lars Werdelin supported the distinctness of the two species in 1990.

WikiMatrix

Khi chị rao giảng trong một nhà lầu có tám căn hộ toàn là các sinh viên này ở, chị cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va giúp chị bắt đầu một học hỏi Kinh-thánh trong mỗi căn hộ.

When working one building with eight apartments occupied by these students, she prayed for Jehovah to help her start a study in each apartment.

jw2019

Tuy nhiên, các nhà đàm phán không cần hy sinh đàm phán hiệu quả để ủng hộ mối quan hệ tích cực giữa các bên.

However, negotiators need not sacrifice effective negotiation in favor of a positive relationship between parties.

WikiMatrix

Và từ nguồn nước đảm bảo, nước sẽ chảy vào bể chứa và tới tất cả các hộ gia đình qua 3 vòi: một trong nhà vệ sinh, một trong nhà tắm, một trong bếp, 24 giờ mỗi ngày.

And from a protected water source, water will be brought to an elevated water reservoir and piped to all households through three taps: one in the toilet, one in the shower, one in the kitchen, 24 hours a day.

ted2019

Những người ủng hộ thuyết ưu sinhnhà xã hội học nổi tiếng Pan Guangdan, và một lượng lớn các nhà trí thức cũng tham gia tranh luận, bao gồm Gao Xisheng, nhà sinh học Zhou Jianren, nhà xã hội học Chen Da, và Chen Jianshan, cùng nhiều người khác.

The principal Chinese proponent of eugenics was the prominent sociologist Pan Guangdan, and a significant number of intellectuals entered into the debate, including Gao Xisheng, biologist Zhou Jianren, sociologist Chen Da, and Chen Jianshan, and many others.

WikiMatrix

Một số nhà khoa học đề xuất rằng cách thức di chuyển độc nhất vô nhị của Oreopithecus đòi hỏi phải sửa lại sự đồng thuận hiện tại về thời gian chuyển sang đi hai chân trong lịch sử phát triển loài người, nhưng điều này ít nhận được sự ủng hộ trong giới các nhà cổ sinh vật học.

Some have suggested the unique locomotory behavior of Oreopithecus requires a revision of the current consensus on the timing of bipedality in human developmental history, but there is limited agreement on this point among paleontologists.

WikiMatrix

James “Jim” Warner Wallace (sinh 16/6/1961) là một thám tử điều tra các vụ án giết người và là nhà biện hộ Kitô giáo.

James “Jim” Warner Wallace (born June 16, 1961) is an American homicide detective and Christian apologist.

WikiMatrix