nghị định trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bà được công bố vào vị trí theo nghị định ngày 3 tháng 4 năm 2011, thay thế Modibo Sidibé.

She was announced to the position by decree on 3 April 2011, replacing Modibo Sidibé.

WikiMatrix

Anh hiểu rõ những gì nghị định đó muốn nói với anh chứ?

You understand the decree that’s been handed down to you?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là vì sao chúng ta nghe nói về việc rút khỏi nghị định thư Kyoto.

That’s why we heard about the backing away from the Kyoto protocol, for example.

ted2019

Đại hội Xô viết sẽ phê chuẩn các nghị định tại phiên họp kế tiếp.

These decrees had to be approved by the Sejm at its next session.

WikiMatrix

5 tháng 5: Nghị định của Sheikh Rashid thành lập Dubai Aluminium – Dubal.

5 May: Sheikh Rashid decrees establishment of Dubai Aluminium – Dubal.

WikiMatrix

Khoảng 500.000 người được hưởng lợi từ nghị định này.

Approximately 500,000 people benefited from the decree.

WikiMatrix

Nghị định thư Kyoto có hiệu lực.

The Kyoto Protocol comes into effect.

WikiMatrix

Bạn deliver’d Nghị định của chúng tôi của mình?

Have you deliver’d to her our decree?

QED

Nghị định thư nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan đến khoáng sản trừ mục đích khoa học.

It prohibits all activities relating to mineral resources except scientific.

WikiMatrix

Chúng ta chưa từng có điều này trước kia vì Nghị định thư Kyoto không có tác dụng.

We’ve never had this before because Kyoto didn’t work.

ted2019

Viện nguyên lão đã thông qua một nghị định Damnatio memoriae chống lại ông.

The Senate passed a decree of Damnatio memoriae against him.

WikiMatrix

Quốc vương có thể ban hành nghị định riêng tương đương với Chính phủ.

The king could issue his own decrees with authority equal to that of the government.

WikiMatrix

Hiệp sĩ của Dòng Leopold, theo Nghị định Hoàng gia năm 2005.

Knight of the Order of Leopold, by Royal Decree of 2005.

WikiMatrix

Đấy là lý do dẫn đến Nghị định thư Montreal.

This was the reason for the Montreal Protocol.

WikiMatrix

Monaco và Thụy Sĩ đã ký kết nhưng chưa bao giờ phê chuẩn Nghị định thư 1.

Monaco and Switzerland have signed but never ratified Protocol 1.

WikiMatrix

“Cần hiểu đúng Nghị định 72 về quản lý Internet”.

” Deliberative Poll on Internet Governance ” .

WikiMatrix

Toà án hiến pháp Nga sau đó đã tuyên bố nghị định của Yeltsin là vi hiến.

The Russian Constitutional Court subsequently declared Yeltsin’s decree to be unconstitutional.

WikiMatrix

Những tu chính này – ngoại trừ Nghị định thư 2 –đã sửa đổi văn bản của Công ước.

These amendments have, with the exception of Protocol 2, amended the text of the convention.

WikiMatrix

1985 9 tháng 1: Nghị định thành lập Khu tự do Jebel Ali ban hành.

1985 9 January: Decree establishing Jebel Ali Free Zone issued.

WikiMatrix

Nghị định đó thêm rằng chúng không bao giờ ngừng cám dỗ loài người.

It adds that they busy themselves trying to tempt mankind .

jw2019

UFBA được lập ngày 8 tháng 4 năm 1946, thông qua Nghị định-Luật 9155.

UFBA was created on April 8, 1946, through Decree-Law 9155.

WikiMatrix

Và Thượng nghị sĩ cuối cùng đã quyết định hủy bỏ Nghị định Dreyfus.

And the Senate finally agreed to vote on the repeal of the Dreyfuss act.

OpenSubtitles2018. v3

Nghị định giải thể phải được tất cả các bộ trưởng ký.

The dissolution decree must be countersigned by all ministers.

WikiMatrix

Andorra, Hy Lạp và Thụy Sĩ chưa hề ký cũng như phê chuẩn Nghị định thư này.

Greece and Switzerland have neither signed nor ratified this protocol.

WikiMatrix

Mặc dù nhu cầu sẽ chỉ cao như theo Nghị định thư Sugar, giá sẽ giảm đáng kể.

Even though the demands will be just as high as under the Sugar Protocol, the prices will drop significantly.

WikiMatrix