ngôn ngữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một vài ngôn ngữ còn xem xét một số loại hàm tạo đặc biệt.

Some languages take consideration of some special types of constructors.

WikiMatrix

Darwin, một Shona thuộc nhóm ngôn ngữ Korekore.

Darwin, a Shona from the Korekore language group .

WikiMatrix

Cô sẽ nghe ngôn ngữ đó chứ?

Will you listen to that language?

OpenSubtitles2018. v3

Bradley (2002) xếp nó vào nhóm ngôn ngữ Đông Bod.

Bradley (2002) includes in among the East Bodish languages.

WikiMatrix

* Hiện tại, AdMob chỉ hỗ trợ phân phát quảng cáo bằng ngôn ngữ này.

* At present, AdMob only supports ad serving in this language.

support.google

Các dịch giả là những người yêu nước muốn làm giàu cho ngôn ngữ riêng của nước mình.

Translators are patriots enriching their own national language.

Literature

Zulu theo ngôn ngữ bản xứ có nghĩa là thiên đường.

In the Zulu language, Zulu means Sky.

WikiMatrix

Đó là vẻ đẹp của việc dùng ngôn ngữ kí hiệu ở tuổi nhỏ như vậy.

And that’s the beauty of using sign language at such a young age.

QED

Khi bạn nắm vững ngôn ngữ thanh sạch thì sẽ hưởng lợi ích gì?

How will you benefit from a fine grasp of the pure language?

jw2019

Vào cuối thế kỷ 18, Bồ Đào Nha đã tự khẳng định mình là ngôn ngữ quốc gia.

By the end of the 18th century, Portuguese had affirmed itself as the national language.

WikiMatrix

NHỮNG TẠP CHÍ ĐƯỢC XUẤT BẢN NHIỀU NHẤT VÀ DỊCH RA NHIỀU NGÔN NGỮ NHẤT

MOST PUBLISHED AND WIDELY TRANSLATED MAGAZINES

jw2019

Ngôn ngữ thực sự là đặc trưng hữu dụng nhất từng tiến hóa.

Language really is the most potent trait that has ever evolved.

ted2019

Nó cũng bao gồm những mục từ không có trong các phiên bản ngôn ngữ khác.

It has several letters which do not appear in any other Arabic script.

WikiMatrix

Nếu thứ đó đi lên não có thể giải thích chứng mất ngôn ngữ và cú ngã.

If it went to his brain, it could explain the aphasia and the falling down.

OpenSubtitles2018. v3

Sách đó hiện giờ có sẵn trong 106 ngôn ngữ.

It is now available in 106 languages.

LDS

(b) Tại sao những người học Kinh Thánh không cần biết ngôn ngữ xưa của Kinh Thánh?

(b) Why is a knowledge of ancient Biblical languages not essential for Bible students?

jw2019

Nói chung, hệ thống SMT không bị bó hẹp vào một cặp ngôn ngữ cụ thể nào.

Generally, SMT systems are not tailored to any specific pair of languages.

WikiMatrix

Thế giới quan nào thông qua ngôn ngữ tiếng Anh đã hợp nhất họ?

What worldview is shaped through the English language that unites them?

ted2019

Tiếng Co có sự tiếp xúc rộng rãi với ngôn ngữ Bahnar Bắc.

Cua has also had extensive contact with North Bahnaric languages.

WikiMatrix

Ông Haug là một học giả uyên bác và nhà ngôn ngữ học tài ba.

Haug was an erudite scholar and a talented linguist.

jw2019

Tất cả họ khác nhau về ngôn ngữ, phong tục và luật pháp.

All these differ from each other in language, customs and laws.

WikiMatrix

Và não trái của chúng ta tư duy bằng ngôn ngữ.

And our left hemisphere thinks in language.

ted2019

16 Bạn phải năng dùng ngôn ngữ thanh sạch, nếu không bạn sẽ quên nói cách rành rẽ.

16 You must use the pure language regularly, or you will lose the ability to speak it well.

jw2019

Ngôn ngữ chứa các kiểu mẫu.

Languages contain patterns.

ted2019

Trong những thế kỷ vừa qua, ít nhất phân nửa ngôn ngữ trên thế giới đã chết.

OVER the past few centuries, at least half of the world’s languages have disappeared.

jw2019