ngũ cốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông đưa cho cô ngũ cốc rang, cô ăn no nê và còn dư một ít.

He then handed her some roasted grain, and she ate and was satisfied, and she had something left over.

jw2019

Em ăn ngũ cốc đi.

Eat your cereal.

OpenSubtitles2018. v3

Khi khối đá trên quay, hạt ngũ cốc lọt vào giữa hai khối đá và được nghiền nát.

As the upper stone rotated on the lower stone, kernels of grain were fed between the two and were pulverized.

jw2019

Không ăn Ma’aser Sheni ngũ cốc ngoài Đất Thánh Jerusalem — Deut.

26:14 Not to eat Ma’aser Sheni grains outside Jerusalem — Deut.

WikiMatrix

“Chúng cần ăn cả rễ cây chứ không phải chỉ hạt ngũ cốc.

“They need roots, not just grain.

Literature

Hãy đem cho tôi ít ngũ cốc.

Just bring me some cereal.

OpenSubtitles2018. v3

Trên bàn có ngũ cốc đấy.

Look, there’s some cereal on the breakfast table.

OpenSubtitles2018. v3

Người nông dân gieo hạt ngũ cốc vào mùa xuân.

Farmers sow grain seeds in spring.

Tatoeba-2020. 08

Năm 2003 Kazakhstan thu hoạch tổng cộng 17.6 triệu tấn ngũ cốc, tăng 2.8% so với năm 2002.

In 2003 Kazakhstan harvested 17.6 million tons of grain in gross, 2.8% higher compared to 2002.

WikiMatrix

Tại sao chúng ta chuyển từ gởi hàng trăm tấn ngũ cốc ở đây tới…

Why are we going from shipping hundreds of tons of grain here, to…

OpenSubtitles2018. v3

việc làm ăn với Crassus chỉ liên quan tới ngũ cốc hàng hóa không có gì hơn.

Our business with Crassus concerned only grain and shipment, nothing more.

OpenSubtitles2018. v3

Thi-thiên 72:16 nói: “Sẽ có dư-dật ngũcốc trên đất và trên đỉnh các núi”.

Verse 16 of Psalm 72 says: “There will come to be plenty of grain on the earth; on the top of the mountains there will be an overflow.”

jw2019

Ai đang cung cấp ngũ cốc?

Who is supplying the grain?

OpenSubtitles2018. v3

Cô cải thiện, thêm trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.

She improved and added fruit and vegetables and whole grains.

ted2019

Loại này được chế biến từ heo chỉ ăn ngũ cốc.

This ham is from pigs that are fed only grain.

WikiMatrix

Ăn ngũ cốc đi.

Eat your cereal.

OpenSubtitles2018. v3

Anh không thể làm ngũ cốc rang ngon như cà phê.

You can’t make burnt grain taste like coffee.

OpenSubtitles2018. v3

Bột ngũ cốc, nồi quân dụng.

Corn cobs, Dixie-style.

OpenSubtitles2018. v3

Kinh Thánh nói: “Sẽ có dư-dật ngũcốc [hay thực phẩm] trên đất”.—Thi-thiên 72:16.

The Bible says: “There will come to be plenty of grain [or, food] on the earth.” —Psalm 72:16.

jw2019

Chúng tôi đến vì ngũ cốc.

We come for grain.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy trở lại với thức ăn ngũ cốc của chúng ta.

Let’s get back to our bite of cereal.

ted2019

“Sẽ có dư-dật ngũcốc trên đất”.

“There will come to be plenty of grain on the earth.”

jw2019

“Sẽ có dư-dật ngũcốc trên đất và trên đỉnh các núi”.—Thi-thiên 72:16.

“There will be an abundance of grain on the earth; on the top of the mountains it will overflow.” —Psalm 72:16.

jw2019

Cũng như siro ngũ cốc nhiều fructose, nước ép hoa quả, đường thô, và mật ong.

So are highfructose corn syrup, fruit juice, raw sugar, and honey.

ted2019

Warialda là vùng chăn nuôi cừu, bò, trồng ngũ cốc và các vụ mùa khác.

Warialda is a diverse farming community where sheep and cattle are raised and grain and small crops are grown.

jw2019