người Anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi quý cậu người anh em hãy gọi lại cho tôi

I love you bro, please give me a call.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi là Người Anh Ngoan Đạo và tôi tự hào vì điều đó!

I am a God-fearing Englishman, and I’m goddamn proud of it!

OpenSubtitles2018. v3

Người Anh ưa loại rượu ít đường nhất, chỉ khoảng 22-66 gram đường.

The English preferred the driest style at 22–66 grams of sugar.

WikiMatrix

Nhưng vấn-đề không phải là người đó cần của cải của người anh.

But the problem was not that he needed what his brother had.

jw2019

“KHI hai người Anh gặp nhau, chuyện đầu tiên họ nói đến là thời tiết”.

“WHEN two Englishmen meet, their first talk is of the weather.”

jw2019

Nó được đặt tên theo nhà khoáng vật học người Anh William Hallowes Miller.

It was named for British mineralogist William Hallowes Miller.

WikiMatrix

Ho- jin cho biết ông là may mắn có một người anh như tôi.

Ho – jin said he’s lucky to have a brother like me .

QED

Anh đã tìm thấy người anh muốn cùng khiêu vũ.

I found the person I wanna dance with, all right?

OpenSubtitles2018. v3

Dám chắc là không có chỗ nào mềm trên người anh.

I bet there’s not a soft spot on you.

OpenSubtitles2018. v3

Người Anh nhất định cho rằng chúng tôi đã bị đánh chết rồi

The British must be convinced of our deaths

OpenSubtitles2018. v3

Cám ơn đã giúp đỡ, người anh em.

Thanks for having my back, bro.

OpenSubtitles2018. v3

Ân xá Quốc tế được ông Peter Benenson, một luật sư người Anh, thành lập năm 1961.

Amnesty International is a human rights organization that was established by Peter Benenson, a British lawyer and human rights activist, in 1961.

WikiMatrix

Thứ lỗi cho tôi, người anh em.

Excuse our brother .

QED

Không còn lại thứ gì của sáu người anh em, ngoài những chiếc đầu treo trên cột.

Nothing remained of my six beloved brothers save for their severed heads on stakes.

OpenSubtitles2018. v3

JC: Nó thải ra từ người anh à?

JC: Coming off of you?

ted2019

Tôi lớn lên với người anh sinh đôi của tôi, là một người đáng yêu đến kinh ngạc.

I grew up with my identical twin, who was an incredibly loving brother.

ted2019

Ngoài ra, chị còn phải chăm sóc ba người anh bị khuyết tật.

In addition, she cares for three disabled siblings.

jw2019

Còn những người Anh lại bận rộn với những cuộc chiến tranh.

And England was busy fighting wars.

Literature

Cái tên này sau đó được người Anh rút ngắn thành Van Diemen’s Land.

The name was later shortened to Van Diemen’s Land by the British.

WikiMatrix

Tên thủ lĩnh người Anh, Webb, đến pháo đài Edward với Trung đoàn

The English war chief, Webb, goes to Fort Edward with #th Regiment

opensubtitles2

Anh ký hợp đồng cho Sporting vào ngày 2 tháng 6 năm 2016 cùng ngày với người anh Alan.

He signed with Sporting on 2 June 2016 on the same day as his brother Alan.

WikiMatrix

Bọn khốn người anh khó chết lắm.

British motherfuckers don’t die.

OpenSubtitles2018. v3

Quyền lợi của người Anh và của người Á Rập là một.

British and Arab interests are one and the same.

OpenSubtitles2018. v3

Phải có hơn 40 độ trong bóng râm, người anh mềm như một cọng mì.

Must have been 190 degrees in the shade .

OpenSubtitles2018. v3

… là nhớ về người anh hùng của bạn.

… is to remember who your heroes are.

OpenSubtitles2018. v3