Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành nhân sự

STT

Từ vựng Nghĩa tiếng Việt 1 HR manager trưởng phòng nhân sự 2 Standard tiêu chuẩn 3 Application form mẫu đơn ứng tuyển 4 Conflict mâu thuẫn 5 Development sự phát triển 6 Human resource development phát triển nguồn nhân lực 7 Internship thực tập sinh 8 Interview phỏng vấn 9 Job enlargement đa dạng hóa công việc 10 Work environment môi trường làm việc 11 Knowledge kiến thức 12 Shift ca, kíp, sự luân phiên 13 Output đầu ra 14 Outstanding staff nhân sự xuất sắc 15 Interview phỏng vấn 16 Pay rate mức lương 17 Colleague đồng nghiệp 18 Performance sự thực hiện, thành quả 19 Proactive tiên phong thực hiện 20 Recruitment sự tuyển dụng 21 Seniority thâm niên 22 Skill kỹ năng 23 Social security an sinh xã hội 24 Taboo điều cấm kỵ 25 Task nhiệm vụ, phận sự 26 Transfer thuyên chuyển nhân viên 27 Unemployed thất nghiệp 28 Wrongful behavior hành vi sai trái 29 Subordinate cấp dưới 30 Stress of work căng thẳng công việc 31 Strategic planning hoạch định chiến lược 32 Labor contract hợp đồng lao động 33 Specific environment môi trường đặc thù 34 Starting salary lương khởi điểm 35 Temporary tạm thời 36 Case study nghiên cứu tình huống 37 100 per cent premium payment Trả lương 100% 38 Ability Khả năng 39 Adaptive Thích nghi 40 Adjusting pay rates Điều chỉnh mức lương 41 Administrator cadre/High rank cadre Cán bộ quản trị cấp cao 42 Aggrieved employee Nhân viên bị ngược đãi 43 Aiming Khả năng nhắm đúng vị trí 44 Air conflict Mâu thuẩn cởi mở/ công khai 45 Allowances Trợ cấp 46 Annual leave Nghỉ phép thường niên 47 Application Form Mẫu đơn ứng tuyển 48 Apprenticeship training Đào tạo học nghề 49 Absent from work Nghỉ làm (không phải nghỉ hẳn) 50 Arbitrator Trọng tài 51 Assessment of employee potential Đánh giá tiềm năng nhân viên 52 Alternation Ranking method Phương pháp xếp hạng luân phiên 53 Average Trung bình 54 Award/reward/gratification/bonus Thưởng, tiền thưởng 55 Behavior modeling Mô hình ứng xử 56 Behavioral norms Các chuẩn mực hành vi 57 Benchmark job Công việc chuẩn để tính lương 58 Benefits Phúc lợi 59 Blank (WAB) Khoảng trống trong mẫu đơn 60 Board interview/Panel interview Phỏng vấn hội đồng 61 Bottom-up approach Phương pháp đi từ dưới lên trên 62 Breakdowns Bế tắc 63 Business games Trò chơi kinh doanh 64 Bureaucratic Quan liêu 65 Career employee Nhân viên chính ngạch/Biên chế 66 Career planning and development Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp) 67 Case study Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống 68 Class A Hạng A 69 Classroom lecture Bài thuyết trình trong lớp 70 Coaching Huấn luyện 71 Cognitive ability test Trắc nghiệm khả năng nhận thức 72 Cognitive dissonance Bất hòa nhận thức 73 Collective agreement Thỏa ước tập thể 74 Collective bargaining Thương nghị tập thể 75 Combination of methods Tổng hợp các phương pháp 76 Comfortable working conditions Điều kiện làm việc thoải mái 77 Compensation Lương bổng 78 Compensation equity Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ 79 Competent supervision Kiểm tra khéo léo 80 Computer-assisted instruction (CAI) Giảng dạy nhờ máy tính 81 Conference Hội nghị 82 Conflict tolerance Chấp nhận mâu thuẩn 83 Contractual employee Nhân viên hợp đồng 84 Controlling Kiểm tra 85 Congenial co-workers Đồng nghiệp hợp ý 86 Corporate culture Bầu văn hóa công ty 87 Corporate philosophy Triết lý công ty 88 Correlation analysis Phân tích tương quan 89 Cost of living Chi phí sinh hoạt 90 Cyclical variation Biến thiên theo chu kỳ 91 Challenge Thách đó 92 Daily worker Nhân viên công nhật 93 Day care center Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc 94 Death in service compensation Bồi thường tử tuất 95 Demotion Giáng chức 96 Delphi technique Kỹ thuật Delphi 97 Detective interview Phỏng vấn hướng dẫn 98 Determinants Các yếu tố quyết định 99 Disciplinary action Thi hành kỷ luật 100 Discipline Kỷ luật 101 Disciplinary action process Tiến trình thi hành kỷ luật 102 Drug testing Kiểm tra dùng thuốc 103 Duty Nhiệm vụ 104 Early retirement Về hưu non 105 Education assistance Trợ cấp giáo dục 106 Education Giáo dục 107 Emerson efficiency bonus payment Trả lương theo hiệu năng 108 Employee behavior Hành vi của nhân viên 109 Employee manual/Handbook Cẩm nang nhân viên 110 Employee recording Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác 111 Employee referrals Nhờ nhân viên giới thiệu 112 Employee relation services Dịch vụ tương quan nhân sự 113 Employee relations/Internal employee relation Tương quan nhân sự 114 Employee service Dịch vụ công nhân viên 115 Employee stock ownership plan (ESOP) Kế hoạch cho nhân viên sở hữu cổ phần 116 Employment Tuyển dụng 117 Employment agency Công ty môi giới việc làm 118 Employment interview/ In-depth interview Phỏng vấn sâu 119 Entrepreneurial Năng động, sáng tạo 120 Entry- level professionals Chuyên viên ở mức khởi điểm 121 Evaluation and follow up Đánh giá và theo dõi 122 Essay method Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật 123 Esteem needs Nhu cầu được kính trọng 124 Evolution of application / Review of application Xét đơn ứng tuyển 125 External environment Môi trường bên ngoài 126 External equity Bình đẳng so với bên ngoài 127 Extreme behavior Hành vi theo thái cực 128 Fair Tạm 129 Family benefits Trợ cấp gia đình 130 Financial compensation Lương bổng đãi ngộ về tài chính 131 Financial management Quản trị Tài chính 132 Finger dexterity Sự khéo léo của ngón tay 133 Flextime Giờ làm việc uyển chuyển, linh động 134 Floater employee Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên 135 Forecasting Dự báo 136 Formal system Hệ thống chính thức 137 Former employees Cựu nhân viên 138 Gain sharing payment or the halsey premium plan Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng 139 Gantt task anh Bonus payment Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng 140 General environment Môi trường tổng quát 141 General knowledge tests Trắc nghiệm kiến thức tổng quát 142 Going rate/wege/ Prevailing rate Mức lương hiện hành trong Xã hội 143 Good Giỏi 144 Graphic rating scales method Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị 145 Graphology Khoa nghiên cứu chữ viết 146 Grievance procedure Thủ tục giải quyết khiếu nại 147 Gross salary Lương gộp (Chưa trừ thuế) 148 Group appraisal Đánh giá nhóm 149 Group emphasis Chú trọng vào nhóm 150 Group incentive plan/Group incetive payment Trả lương theo nhóm 151 Group interview Phỏng vấn nhóm/ 152 Group life insuarance Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm 153 Hazard pay Tiền trợ cấp nguy hiểm 154 Heath and safety Y tế và An toàn lao động 155 Hierarchy of human needs Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người 156 Holiday leave Nghỉ lễ (có lương) 157 Hot stove rule Nguyên tắc lò lửa nóng 158 How to influence human behavior Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của con người 159 Human resource department Bộ phận/Phòng Nhân sự 160 Human resource managerment Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị nhân lực 161 Human resource planning Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực 162 Immediate supevisior Quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp) 163 In- basket training Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ 164 Incentive compensation Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS 165 Incentive payment Trả lương kích thích lao động 166 Individual incentive payment Trả lương theo cá nhân 167 Informal group Nhóm không chính thức 168 Input Đầu vào/nhập lượng 169 Insurance plans Kế hoạch bảo hiểm 170 Integrated human resource managerment Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể 171 Interlligence tests Trắc nghiện trí thông minh 172 Internal employee relations Tương quan nhân sự nội bộ 173 Internal environment Môi trường bên trong 174 Internal equity Bình đẳng nội bộ 175 Job Công việc 176 Job analysis Phân tích công việc 177 Job behaviors Các hành vi đối với công việc 178 Job bidding Thông báo thủ tục đăng ký 179 Job description Bảng mô tả công việc 180 Job enrichment Phong phú hóa công việc 181 Job environment Khung cảnh công việc 182 Job envolvement Tích cực với công việc 183 Job expenses Công tác phí 184 Job knownledge test Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn 185 Job peformance Sự hoàn thành công tác 186 Job posting Niêm yết chỗ làm còn trống 187 Job pricing Ấn định mức trả lương 188 Job rotation Luân phiên công tác 189 Job satisfaction Thỏa mãn với công việc 190 Job sharing Chia sẻ công việc 191 Job specification Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc 192 Job title Chức danh công việc 193 Key job Công việc chủ yếu 194 Labor agreement Thỏa ước lao động 195 Labor relations Tương quan lao động 196 Layoff Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm 197 Leading Lãnh đạo 198 Leave/Leave of absence Nghỉ phép 199 Lethargic Thụ động 200 Line management Quản trị trực tuyến 201 Macroen environment Môi trường vĩ mô 202 Managerment By Ojectives(MBO) Quản trị bằng các mục tiêu 203 managerial judgment Phán đoán của cấp quản trị 204 Manpower inventory Hồ sơ nhân lực 205 Manpower replacement chart Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực 206 Manual dexterity Sự khéo léo của tay 207 Marketing management Quản lý Marketing 208 Maternity leave Nghỉ chế độ thai sản 209 Means- ends orientation Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh 210 Medical benefits Trợ cấp Y tế 211 Mega- environment Môi trường vĩ mô 212 Member identity Tính đồng nhất giữa các thành viên 213 Micro environment Môi trường vi mô 214 Miniaturization Sự thu nhỏ 215 Mixed interview Phỏng vấn tổng hợp 216 Motion study Nghiên cứu cử động 217 Motivation hygiene theory Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh 218 Moving expenses Chi phí đi lại 219 Narrative form rating method Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật 220 New employee checklist Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới 221 Night work Làm việc ban đêm 222 Non-financial compensation Lương bổng đãi ngộ phi tài chính 223 Norms Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn 224 Observation Quan sát 225 Off the job training Đào tạo ngoài nơi làm việc 226 Official Chính quy, bài bản, nghi thức 227 Omnipotent view Quan điểm vạn năng 228 On the job training Đào tạo tại chổ 229 One-on-one interview Phỏng vấn cá nhân 230 Open culture Bầu không khí văn hóa mở 231 Open systems focus Chú trọng đến các hệ thống mở 232 Operational planning Hoạch định tác vụ 233 Operational/ Task-environment Môi trường tác vụ/công việc 234 Oral reminder Nhắc nhở miệng 235 Organizational behavior/Behavior Hành vi trong tổ chức 236 Organizational commitment Gắn bó với tổ chức 237 Organizing Tổ chức 238 Orientation Hội nhập vào môi trường làm việc 239 Orientation manual Cẩm nang hội nhập vào môi trường làm việc 240 Outplacement Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác 241 Outstanding Xuất sắc 242 Overcoming Breakdowns Vượt khỏi bế tắc 243 Overtime Giờ phụ trội 244 Paid absences Vắng mặt vẫn được trả tiền 245 Paid leave Nghỉ phép có lương 246 Paired comparisons method Phương pháp so sánh từng cặp 247 Pay Trả lương 248 Pay followers Những người/hãng có mức lương thấp 249 Pay grades Ngạch/hạng lương 250 Pay scale Thang lương 251 Pay leaders Đứng đầu về trả lương cao 252 Pay ranges Bậc lương 253 Pay roll/Pay sheet Bảng lương 254 Pay-day Ngày phát lương 255 Payment for time not worked Trả lương trong thời gian không làm việc 256 Pay-slip Phiếu lương 257 Peers Đồng nghiệp 258 Penalty Hình phạt 259 People Focus Chú trọng đến con người 260 Perception Nhận thức 261 Performance Hoàn thành công việc 262 Performance appraisal Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công tác 263 Performance appraisal data Dữ kiện đánh giá thành tích công tác 264 Performance expectation kỳ vọng hoàn thành công việc 265 Personality tests Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách 266 Person-hours/man-hours Giờ công lao động của một người 267 Personnel management Quản trị nhân viên 268 Piecework payment Trả lương khoán sản phẩm 269 Planning Hoạch định 270 Polygraph Tests Kiểm tra bằng máy nói dối 271 Poor/Unsatisfactory Kém 272 Predictors Chỉ số tiên đoán 273 Preliminary interview/ Initial Screening interview Phỏng vấn sơ bộ 274 Premium pay Tiền trợ cấp độc hại 275 Present employees Nhân viên hiện hành 276 Pressure group Các nhóm gây áp lực 277 Principle “Equal pay, equal work” Nguyên tắc công bằng lương bổng (Theo năng lực) 278 Proactive Chủ động 279 Problem solving interview Phỏng vấn giải quyết vấn đề 280 Production/Services management Quản trị sản xuất dịch vụ 281 Profit sharing Chia lời 282 Programmed instruction Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình 283 Promotion Thăng chức 284 Psychological tests Trắc nghiệm tâm lý 285 Punishment Phạt 286 Physical examination Khám sức khỏe 287 Physiognomy Khoa tướng học 288 Physiological needs Nhu cầu sinh lý 289 Quality of work life Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc 290 Quantitative techniques Kỹ thuật định lượng 291 Questionnaire Bảng câu hỏi 292 Random variation Biến thiên ngẫu nhiên 293 Ranking method Phương pháp xếp hạng 294 Ratifying the agreement Phê chuẩn thỏa ước 295 Rating scales method Phương pháp mức thang điểm 296 Ratio analysis Phân tích tỷ suất nhân quả 297 Reactive Chống đỡ, phản ứng lại 298 Recruitment Tuyển mộ 299 Reference and background check/Background investigation Sưu tra lý lịch 300 Regression analysis Phân tích hồi quy 301 Reorientation Tái Hội nhập vào môi trường làm việc 302 Research and development Nghiên cứu và phát triển 303 Resignation Xin thôi việc 304 Responsibility Trách nhiệm 305 Résumé/Curriculum vitae(C.V) Sơ yếu lý lịch 306 Retirement plans Kế hoạch về hưu 307 Reward Criteria Các tiêu chuẩn tưởng thưởng 308 Risk tolerance Chấp nhận rủi ro 309 Role paying Đóng kịch/nhập vai 310 Safety/Security needs Nhu cầu an toàn/bảo vệ 311 Salary advances Lương tạm ứng 312 Salary and wages administration Quản trị lương bổng 313 Scanlon plan Kế hoạch scanlon 314 Seasonal variation Biến thiên theo mùa 315 Second shift/swing shift Ca 2 316 Self-actualization needs Nhu cẩu thể hiện bản thân 317 Selection test Trắc nghiệm tuyển chọn 318 Selection process Tiến trình tuyển chọn 319 Self appraisal Tự đánh giá 320 Self- employed workers Công nhân làm nghề tự do 321 Seniority Thâm niên 322 Services and benefits Dịch vụ và phúc lợi 323 Severance pay Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng (Giảm bien chế, cưới, tang) 324 Sick leaves Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương 325 Simulators Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng 326 Skills Kỹ năng/tay nghề 327 Social assistance Trợ cấp Xã hội 328 Social needs Nhu cầu Xã hội 329 Social security An sinh Xã hội 330 Sound policies Chính sách hợp lý 331 Specific environment Môi trường đặc thù 332 Standard hour plan Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định 333 Starting salary Lương khởi điểm 334 Stock option Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ 335 Stop- Smoking program Chương trình cai thuốc lá 336 Straight piecework plan Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm 337 Strategic planning Hoạch định chiến lược 338 Stress of work Căng thẳng nghề nghiệp 339 Stress Interview Phỏng vấn căng thẳng 340 Structured/Diredtive/Patterned interview Phỏng vấn theo mẫu 341 Subcontracting Hợp đồng gia công 342 Subordinates Cấp dưới 343 Super class Ngoại hạng 344 Surplus of workers Thặng dư nhân viên 345 Taboo Điều cấm kỵ 346 Take home pay Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế) 347 Task Công tác cụ thể 348 Telecommuting Làm việc ở nhà truyền qua computer 349 Tell-and-listen interview Phỏng vấn nói và nghe 350 Tell-and-sell interview Phỏng vấn nói và thuyết phục 351 Temporary employees Nhân viên tạm 352 Tendency Xu hướng 353 Termination Hết hạn hợp đồng 354 Termination of Non-managerial /Nonprofessional employees Cho nhân viên nghỉ việc 355 Time payment Trả lương theo thời gian 356 Time study Nghiên cứu thời gian 357 The appraisal interview Phỏng vấn đánh giá 358 The critical incident method Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng 359 The long- run trend Xu hướng lâu dài 360 The natural selection model Mô hình lựa chọn tự nhiên 361 The organization’s culture Bầu không khí văn hóa tổ chức 362 The recruitment process Quy trình tuyển mộ 363 The resource dependence model Mô hình dựa vào tài nguyên 364 The shared aspect of culture Khía cạnh văn hóa được chia sẻ 365 The third shift/ Graveyard shift Ca 3 366 The Unstructured Phỏng vấn không theo mẫu 367 Training Đào tạo 368 Transfer Thuyên chuyển 369 Travel benefits Trợ cấp đi đường 370 Trend analysis Phân tích xu hướng 371 Uncertainty Bất trắc 372 Unemployed Người thất nghiệp 373 Unemployment benefits Trợ cấp thất nghiệp 374 Unit integration Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị 375 Unofficial Không chính thức 376 Vacation leave Nghỉ hè (Có lương) 377 Variable Biến số 378 Vestibule training Đào tạo xa nơi làm việc 379 Violation of company rules Vi phạm điều lệ của Công ty 380 Violation of health and safety standards Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động 381 Violation of law Vi phạm luật 382 Vision/Vision driven Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn 383 Vocational interest tests Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp 384 Voluntary resignation Xin thôi việc tự nguyện 385 Voluntary applicant/ unsolicited applicant Ứng viên tự ứng tuyển 386 Wage Lương công nhật 387 Warning Cảnh báo 388 Work environment Môi trường làm việc 389 Work sample tests Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể 390 Work sampling Lấu mẫu công việc 391 Work simplification program Chương trình đơn giản hóa công việc 392 Worker’s compensation Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao động 393 Working hours Giờ làm việc 394 Wrist-finger speed Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay 395 Written reminder Nhắc nhở bằng văn bản 396 Wrongful behavior Hành vi sai trái 397 Zero-Base forecasting technique Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm 398 Supervisory style Phong cách quản lý 399 Expertise Chuyên môn 400 Demanding Đòi hỏi khắt khe