perfect trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

So perfect.

Thật hoàn hảo.

OpenSubtitles2018. v3

(Philippians 2:8) Jesus also proved that a perfect man could maintain perfect integrity to Jehovah despite the severest of trials.

Chúa Giê-su cũng chứng minh rằng một người hoàn toàn như A-đam có thể giữ lòng trung kiên với Đức Giê-hô-va dù gặp những thử thách cam go nhất.

jw2019

It probably isn’t the perfect vaccine, but it’s moving along.

Nó đại khái không phải là một vắc xin hoàn hảo, nhưng di chuyển rất nhanh

ted2019

Guys, Chambers was clearly being manipulated by person or persons unknown into being backstage so he’d be the perfect patsy.

Các cậu, Chambers rõ ràng đã bị thao túng bởi ai đó hay tổ chức nào đó để đột nhập vào khu vực hậu đài và trở thành tên thí mạng hoàn hảo.

OpenSubtitles2018. v3

It’s not perfect.

Nó ko hoàn thiện.

OpenSubtitles2018. v3

And of course, these feet are so designed that they can walk only on such perfect pavement or roads.

Và dĩ nhiên, những bàn chân này được thiết kế chỉ để họ đi trên những con đường hay vỉa hè bằng phẳng thôi.

ted2019

Pam Chun’s fourth novel THE PERFECT TEA THIEF was published in 2014.

Cuốn tiểu thuyết thứ tư của Pam Chun Tên trộm trà hoàn hảo đã được xuất bản vào năm 2014.

WikiMatrix

(Genesis 2:17) Though they were created perfect, they now missed the mark of complete obedience to their Father, became sinners, and were accordingly condemned to die.

Dù họ được tạo ra là hoàn toàn, nhưng bây giờ họ đã sai trật mục tiêu là giữ sự vâng lời trọn vẹn đối với Cha của họ, họ đã trở thành những kẻ tội lỗi, và do đó bị kết án phải chết.

jw2019

How, then, could she produce a perfect offspring, the Son of God?

Vậy làm thế nào cô có thể sinh ra một người con hoàn toàn, là Con của Đức Chúa Trời?

jw2019

Isn’t it wonderful to know that we don’t have to be perfect to experience the blessings and gifts of our Heavenly Father?

Là điều tuyệt vời để biết rằng chúng ta không cần phải hoàn hảo để có được các phước lành và ân tứ của Cha Thiên Thượng.

LDS

Although we recognize that none of us are perfect, we do not use that fact as an excuse to lower our expectations, to live beneath our privileges, to delay the day of our repentance, or to refuse to grow into better, more perfect, more refined followers of our Master and King.

Mặc dù chúng ta nhận ra rằng không một ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, nhưng chúng ta không sử dụng sự thật ấy để làm một cái cớ nhằm hạ thấp kỳ vọng của mình, để không sống theo đặc ân của mình, để trì hoãn ngày hối cải của mình, hoặc từ chối không trở thành các tín đồ tốt hơn, hoàn hảo hơn, được tinh lọc hơn của Đức Thầy và Vua của chúng ta.

LDS

Describing such gifts, James says: “Every good gift and every perfect present is from above, for it comes down from the Father of the celestial lights, and with him there is not a variation of the turning of the shadow.”

Gia-cơ miêu tả về những sự ban cho ấy như sau: “Mọi ân-điển tốt-lành cùng sự ban-cho trọn-vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng-láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay-đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến-cải nào”.

jw2019

How beautiful you are, how good you smell and beautiful lips and eyes and.. perfect, you are perfect.

Làm thế nào đẹp bạn đang có, làm thế nào bạn ngửi thấy mùi và đôi môi xinh đẹp và đôi mắt và.. hoàn hảo, bạn là hoàn hảo.

QED

When the Lord advises us to “continue in patience until [we] are perfected,”6 He is acknowledging that it takes time and perseverance.

Khi Chúa khuyên chúng ta phải “tiếp tục kiên nhẫn cho đến khi nào [chúng ta] được toàn hảo,”6 Ngài đang thừa nhận rằng điều đó cần phải có thời giờ và lòng kiên nhẫn.

LDS

That means perfect harmony between the mind, the heart and the physical organism.

Điều đó có nghĩa là hợp nhất trọn vẹn giữa cái trí, tâm hồn và các cơ quan thân thể.

Literature

Just the perfect killing machine.

Chỉ cần hoàn hảo giết chết máy.

QED

The Bible explains that Jehovah’s justice is perfect.

Kinh Thánh giải thích rằng công lý của Đức Giê-hô-va là hoàn hảo.

jw2019

They were looking for the perfect Pepsi, and they should have been looking for the perfect Pepsis.

Họ đang tìm kiểm một sản phẩm Pepsi hoàn hảo, Khi mà lẽ ra họ nên tìm kiếm nhiều sản phẩm Pepsi hoàn hảo.

ted2019

‘Not Made Perfect Apart From Us’

“Ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn-vẹn”

jw2019

6 God’s Law to Israel was good for people of all nations in that it made human sinfulness plain, showing the need for a perfect sacrifice to cover human sin once and for all.

6 Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên đem lại lợi ích cho mọi dân tộc vì luật này phơi bày tội lỗi của nhân loại để họ thấy cần có một của-lễ hy sinh toàn hảo hầu chuộc tội loài người dứt khoát chỉ một lần mà thôi (Ga-la-ti 3:19; Hê-bơ-rơ 7:26-28; 9:9; 10:1-12).

jw2019

He was the perfect gentleman.

Ông là người đàn ông hoàn hảo.

QED

If we keep our focus on the Lord, we are promised a blessing beyond comparison: “Wherefore, ye must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope, and a love of God and of all men.

Nếu tiếp tục tập trung vào Chúa, thì chúng ta được hứa một phước lành không thể so sánh được: “Vậy nên, các người phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức sán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người.

LDS

Adam and Eve were created perfect, and all their children would have been born perfect.

A-đam và Ê-va đều hoàn hảo, nên con cháu họ cũng sẽ hoàn hảo.

jw2019

9 As a perfect human, Jesus could have concluded that he, like Adam, had the potential for fathering a perfect race.

9 Là người hoàn toàn, Chúa Giê-su có thể kết luận rằng giống như A-đam, ngài có khả năng sinh ra một dòng dõi hoàn toàn.

jw2019

He has provided a perfect plan to accomplish His purpose.

Ngài đã cung ứng một kế hoạch toàn hảo để hoàn thành mục đích của Ngài.

LDS