phương án trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Những nhân tố cơ bản và các phương án về chính sách”.

Underlying Factors and Policy Options

worldbank.org

Phương án Soltis là diễn biến chính trong phương án con rồng cho đến cuối thập niên 1990.

The Soltis Variation was the main line of the Dragon up until the late 1990s.

WikiMatrix

Thế là ông thử phương án B.

So he tried plan B.

QED

Có bốn phương án khả thi đã được đưa ra xem xét.

Three possible explanations have been considered.

WikiMatrix

Hugo, chính phủ vẫn đang tìm phương án tốt nhất đối với Los Pepes.

Hugo, my cabinet is still evaluating the best course of action with regard to Los Pepes.

OpenSubtitles2018. v3

Rồi, phương án về nhà đi mất rồi.

Well, there goes our ride home. Unh.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy thì hãy tìm phương án mà không gây thiệt hại thường dân.

So find a way to do this without killing civilians.

OpenSubtitles2018. v3

Diễn biến chính của phương án tiến Tốt (Advance Variation) như sau: 3… c5 4. c3 Mc6 5.

The main line of the Advance Variation continues 3… c5 4. c3 Nc6 5.

WikiMatrix

Ơn trời, không ai chọn phương án đang chiếm lĩnh.

Thankfully, nobody wanted the dominant option .

QED

Sự phát triển này dẫn đến một phương án một chỗ và một phương án hai chỗ khác.

This development resulted in a singleseat and a twoseat variant.

WikiMatrix

Cả hai phương án đều tốt, bởi trong mỗi trường hợp bạn đều sẽ có tiền.

Both of them are good, because in either case you’re getting money .

QED

Phương án thứ 3.

Choice number three .

QED

Không có phương án tốt nhất đâu.

There is no best alternative.

ted2019

PHƯƠNG ÁN C XIN—RỒI XEM

OPTION C ASK —AND SEE

jw2019

Một việc vô ích, theo tôi thấy, nhưng đó là phương án A.

A pointless exercise, it seems to me, but that is option A.

OpenSubtitles2018. v3

Vì thế, phương án B — luôn có một phương án B.

So plan B, always a plan B.

ted2019

Hãy xem xét ba phương án và kết quả của chúng.

Consider three options and their consequences.

jw2019

Phương án ” Phục vụ cho cộng đồng ”

The ” Giving Back to the Community ” option .

QED

phương án nào khác ngoài ” leo đồi ” không?

Are there other alternatives to just sort of climbing a hill ?

QED

Chính quyền địa phương đang xác định các phương án sửa chữa khẩn cấp.

City engineers performed emergency repairs .

WikiMatrix

Trong phương án Tấn công Howell (ECO 81): 9.He2, Trắng có ý định chơi Xd1.

In the Howell Attack (ECO C81), 9.Qe2, White aims for play against d5 after Rd1.

WikiMatrix

Tc4 Đây là phương án Sozin (hoặc Fischer) trong phòng thủ Sisilian.

Bc4 This is the Sozin Variation (or Fischer–Sozin Attack) of the Sicilian Defense.

WikiMatrix

Hóa ra chúng ta có rất nhiều phương án khác nhau cho nhưng khối đó.

Well it turns out, we have many different alternatives for such a set of building blocks.

ted2019

Một ví dụ tuyệt vời là Phương án Sveshnikov trong Phòng thủ Sicilian.

An excellent example is the Sveshnikov Variation of the Sicilian Defence.

WikiMatrix

Phương án phổ biến hơn: 10.d4, là C95.

The more common continuation, 10.d4, is ECO C95.

WikiMatrix