quảng cáo trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bob nhấp vào quảng cáo của bạn, đăng ký một phiên mới cho nhấp chuột đầu tiên.

Bob clicks your ad, which registers a new session for the first click.

support.google

Bạn không thể thêm các cụm từ tìm kiếm khác vào quảng cáo của mình.

You can’t add more search phrases to your ad.

support.google

Điều này mang lại trải nghiệm TV tắt dần quanh thời điểm ngắt quảng cáo.

This gives a fade-to-black TV experience around the ad breaks.

support.google

Cấu hình cách Konqueror lọc bỏ các quảng cáo khó chịuName

Configure Konqueror AdBlocK filters

KDE40. 1

Nhắm mục tiêu mục hàng 1×1 vào đơn vị quảng cáo được tạo trong bước 1.

Target the 1×1 line item to the ad unit created in step 1.

support.google

Nhấp vào Khoảng không quảng cáo [và sau đó] Đơn vị quảng cáo.

Click Inventory [and then] Ad units.

support.google

Khi video được nhấp để phát, quảng cáo đồng hành sẽ thay thế quảng cáo thông thường.

When the video is clicked to play, the companion ad then replaces the regular ad.

support.google

Kết quả là số người dùng duy nhất (không phải cookie) đã xem quảng cáo.

The result is the number of unique users (not cookies) who saw an ad.

support.google

Ủa, đó là loại bánh quảng cáo trên TV đúng không?

Hey, isn’t he the guy from the Korndog commercials on TV?

OpenSubtitles2018. v3

Bên dưới, bạn có thể tìm hiểu loại danh sách tương thích với các loại quảng cáo.

Below you can find out which list type is compatible to which types of ads.

support.google

Tôi từng rất thích mẫu quảng cáo đồ lót của anh

I used to love your underwear commercials.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn có thể tìm quảng cáo trong:

Creatives are found under :

support.google

Ví dụ về quảng cáo nội dung gốc:

Native content ad example:

support.google

Khóa-giá trị đó vẫn được mã hoá cứng trong thẻ quảng cáo.

The key-value remains hard-coded in the ad tag.

support.google

* Hiện tại, AdMob chỉ hỗ trợ phân phát quảng cáo bằng ngôn ngữ này.

* At present, AdMob only supports ad serving in this language.

support.google

Bạn có thể tìm hiểu thêm trong Sách trắng về lựa chọn quảng cáo.

Learn more in the Ad selection white paper.

support.google

Nhấp vào Khoảng không quảng cáo, sau đó chọn đơn vị quảng cáo bạn muốn thử nghiệm.

Click Inventory, then select the ad unit you’d like to test.

support.google

Tìm hiểu thêm về cách Theo dõi quảng cáo kéo xuống Studio.

Learn more about Trafficking Studio push-down creatives.

support.google

Họ đã dùng các biểu ngữ và quảng cáo khiêu dâm để kiếm thu nhập.

They have created an industry with banners and porn ads to earn revenue.

QED

Bạn muốn tìm hiểu thiết bị mà quảng cáo của bạn đã xuất hiện.

You want to find out the device on which your ad appeared.

support.google

Tìm hiểu thêm về vị trí nơi Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện.

Learn more about where Shopping ads can appear.

support.google

Thay đổi loại quảng cáo bằng cách nhấp vào biểu tượng bút chì từ trang chi tiết.

Change ad type by clicking the pencil icon from the details page.

support.google

Giới thiệu về công cụ tạo quảng cáo video

About video ad creation tools

support.google

Và tấm bảng quảng cáo.

And billboard.

OpenSubtitles2018. v3

Quảng cáo mới hiện sẽ phân phát vào SafeFrame theo mặc định.

New creatives now serve into SafeFrames by default.

support.google