quạt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chiếc nguyên mẫu XB2C-1 lúc ban đầu chịu những vấn đề nhỏ liên quan đến động cơ R-2600 và cánh quạt 3-cánh; sau đó là những yếu kém trong cấu trúc, điều khiển kém, mất ổn định hướng và kém ổn định ở tốc độ thấp.

The Model XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected to its Wright R-2600 Twin Cyclone engine and three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, and bad stall characteristics.

WikiMatrix

Một cách hay để tạo ra điện là để các đám mây má phúng phính thổi các cánh quạt gió xoay vòng xoay vòng, nhưng Mark ngốc lắm, cậu ấy chọn lão Than già khọm dơ bẩn

A good way of making electricity is by letting cheeky clouds with lips blow windmills round and round but silly Mark Zuckerberg chose dirty old coal.

QED

Dây đai quạt của cô bị lỏng.

Your fan belt is loose.

OpenSubtitles2018. v3

Cũng đừng chạm vào quạt.

Also refrain from touching the fans.

OpenSubtitles2018. v3

Và các bạn có thể thấy, đây là một con chim bồ câu đuôi quạt.

And you can see, this is a little fantail bird .

QED

XP-59 Thiết kế trang bị động cơ cánh quạt không có liên quan tới thiết kế trang bị động cơ phản lực, phát triển từ Bell XP-52.

XP-59 Unrelated piston engine-powered pusher propeller design developed from the Bell XP-52.

WikiMatrix

Tu-154 sử dụng ba động cơ phản lực cánh quạt đẩy low-bypass đặt phía sau tương tự như các động cơ của Boeing 727, và hơi lớn hơn đối thủ Mỹ này.

The Tu-154 is powered by three rear-mounted low-bypass turbofan engines arranged similarly to those of the Boeing 727, but it is slightly larger than its American counterpart.

WikiMatrix

Hai là các cánh quạt của máy quad đều chỉ vào cùng một hướng với chiếc cốc, cùng chỉ lên trên.

The second is that the propellers are all pointing in the same direction of the glass, pointing up .

ted2019

Khi tôi thăm tỉnh Yên Bái tại vùng núi phía bắc Việt Nam tháng 8 năm nay, tôi đã gặp một phụ nữ mà giờ đây đã có điện để xay gạo, bơm nước, chạy quạt điện và thắp sáng căn nhà chỉ có một phòng của chị, nhờ đó bọn trẻ có thể học bài vào buổi tối – nhờ một dự án điện khí hóa của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.

When I visited Yen Bai Province in the northern mountains of Vietnam this August, I met a woman who now has electricity to help grind rice, pump water, power fans, and light her one room household so her children can study at night – because the World Bank financed a Vietnamese electrification project.

worldbank.org

Còi báo cháy hoạt động, quạt trần quay bình thường.

Smoke alarm working, fan back up to speed.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó ông đã tạo nên một máy thu thanh từ đầu và cơ giới xe trượt tuyết của mình bằng cách hàn một cánh quạt và một động cơ của một máy giặt cũ vào mặt sau của xe trượt tuyết.

Later he built a radio from scratch and motorized his sled by welding a propeller and an engine from an old washing machine to the back of it.

WikiMatrix

Một số loại thuyền kayak hiện đại thay đổi đáng kể so với thiết kế truyền thống nhưng vẫn giữ thiết kế cơ bản của một chiếc kayak, ví dụ trong việc loại bỏ buồng lái của các chỗ ngồi chèo trên thuyền (thuyền kayak “seat-on-top”); buồng không khí xung quanh thuyền được làm phồng lên; thay thế vỏ đơn bằng vỏ đôi (“W” kayak), và thay thế mái chèo bằng tay với các thiết bị hỗ trợ khác, ví dụ như cánh quạt chạy bằng động đạp bằng chân.

Some modern boats vary considerably from a traditional design but still claim the title “kayak”, for instance in eliminating the cockpit by seating the paddler on top of the boat (“sit-on-top” kayaks); having inflated air chambers surrounding the boat; replacing the single hull by twin hulls, and replacing paddles with other human-powered propulsion methods, such as foot-powered rotational propellers and “flippers”.

WikiMatrix

Sau quá trình tiếp tục nghiên cứu và phát triển, họ đã mang động cơ cánh quạt lên khung máy Constellation của chiếc Lockheed L-1249 Super Constellation.

Further development brought turboprop engines to the Constellation airframe with the Lockheed L-1249 Super Constellation.

WikiMatrix

Tui phải mua cho nó cái quạt điện.

I need to buy an electric fan.

OpenSubtitles2018. v3

Boeing đáp ứng bằng hai kiểu máy bay cùng gắn động cơ turbo cánh quạt T-35.

Boeing responded with two models powered by T35 turboprops.

WikiMatrix

Tuy nhiên, Ghost có tính năng khác thường: các cánh quạt được gắn bên dưới cánh, thay vì được gắn trên đầu cánh như hầu hết trực thăng nhiều cánh quạt khác.

However, Ghost has an unusual feature: the rotors are mounted below the tips of the arms, instead of being mounted on top of the tips of the arms like most other multirotors.

WikiMatrix

Cuộc cạnh tranh diễn ra giữa hai bản thiết kế của Lockheed (tên định danh dự án ban đầu L-206) và một mẫu thiết kế bốn động cơ cánh quạt của Douglas.

The contest was a close affair between the lighter of the two Lockheed (preliminary project designation L-206) proposals and a four-turboprop Douglas design.

WikiMatrix

Và rồi đây lại là một vật được làm ra, một cái quạt nhỏ tôi có được.

And then again, this is a found object, a little fan that I found.

QED

WK: Khi gió thổi, cánh quạt quay là tạo ra điện.

WK : When the wind blows, it rotates and generates .

ted2019

Hãy đưa viên sỏi vào quạt để cản không cho nó quay.

Very carefully, wedge that pebble into the fan to stop it turning.

OpenSubtitles2018. v3

Động cơ tua-bin cánh quạt ghép đôi ATR do Pháp sản xuất rơi vào cuối ngày thứ Năm theo giờ địa phương ở ngọn núi gần thị trấn Guasimal thuộc tỉnh Santi Spiritus .

The French-built ATR twin turboprop went down late on Thursday local time in mountains near the town of Guasimal in Santi Spiritus province .

EVBNews

Kế hoạch dài hạn dự định rằng Dejima sẽ được bao quanh bởi nước ở cả bốn mặt; dạng cánh quạt đặc trưng và và tất cả các bờ kè của nó sẽ được khôi phục hoàn toàn.

The long-term planning intends that Dejima will be surrounded by water on all four sides; its characteristic fan-shaped form and all of its embankment walls will be fully restored.

WikiMatrix

Mấy cái quạt… chúng là vũ khí của bà ấy à?

These fans… they were her weapons, no?

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1951, Lockheed đã được hãng hàng không Capital Airlines liên hệ để đặt hàng sản xuất một máy bay phản lực cánh quạt mới được đặt tên là YC-130, tuy nhiên do không có sự quan tâm từ bất kỳ hãng vận tải nào khác nên bản thiết kế đã bị lãng quên.

In 1951, Lockheed was approached by Capital Airlines to develop a new turboprop airliner which was designated the YC-130, however there was no interest from any other carriers, so the design was dropped.

WikiMatrix

Ngoài ra còn có những cải tiến ở thân máy bay, Super Guppy sử dụng động cơ phản lực tuabin cánh quạt nâng cấp là Pratt & Whitney T-34P7 nhằm nâng tầm hoạt động và công suất, cải tiến cánh và bề mặt đuôi.

In addition to the fuselage modifications, the Super Guppy used Pratt & Whitney T-34-P-7 turboprop engines for increased power and range, and modified wing and tail surfaces.

WikiMatrix