quê quán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ trở về quê quán sau 70 năm bị tù đày ở Ba-by-lôn.

They returned to their homeland just 70 years after they were taken away to Babylon as captives.

jw2019

Thấy mặt tôi ông hỏi tôi quê quán ở đâu.

When I did, he asked me where I came from.

jw2019

Quê quán cha mẹ tôi ở đảo St.

My parents were originally from the Caribbean island of St.

jw2019

Quê quán của anh trở nên quan trọng.

Where you come from becomes important.

OpenSubtitles2018. v3

Một trong các thành mà họ viếng thăm là Lít-trơ, quê quán của Ti-mô-thê.

One of the cities they visit is Lysʹtra, the home of Timothy.

jw2019

Tatian là người quê quán ở Sy-ri.

Tatian was a native of Syria.

jw2019

Quê quán?

Home town?

OpenSubtitles2018. v3

Hai vợ chồng Ông Ó quê quán và danh tính không rõ.

Other cabinet ministers, their own order unknown.

WikiMatrix

Tôi quê quán ở Wisconsin.

I’m from Wisconsin originally.

OpenSubtitles2018. v3

ÔNG tên là Giô-sép và quê quán ở đảo Chíp-rơ.

HIS name was Joseph, and he was a native of the island of Cyprus.

jw2019

Quê quán của ông Woo ở đâu?

Where’s Mr. Woo’s hometown?

OpenSubtitles2018. v3

thế quê quán của cô là gì?

What about your family?

OpenSubtitles2018. v3

Tuy biết quê quán ngài ở vùng Ga-li-lê, ông vẫn hỏi: “Ngươi từ đâu?”

Although knowing Jesus was from Galilee, Pilate asked : “ Where are you from ? ”

jw2019

Bà trở về quê quán và giúp nhiều người khác học lẽ thật.

She returned to the land of her birth and assisted many others to learn the truth.

jw2019

Anh là người quê quán ở đây và đã thành công mà.

You are the hometown boy who has made good.

LDS

Anh không bao giờ phát âm được tên quê quán của em.

I can never pronounce the name of the place you come from.

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy không bao giờ cho tôi biết quê quán ông ấy.

He never told me where he came from.

OpenSubtitles2018. v3

Chị Cheng đã đi thăm hỏi hai bệnh viện khác, mong được chữa trị tại quê quán nếu được.

Cheng visited two other hospitals, preferring to be treated in her own country if possible.

jw2019

Nhiếp Bích Sơ sinh ra ở Thiên Tân năm 1928, với quê quán tổ tiên của ông ở tỉnh Hồ Nam.

Nie was born in Tianjin in 1928, with his ancestral home in Hunan Province.

WikiMatrix

Ông lớn lên ở Elista, sau khi người Kalmyk được phép trở về quê quán sau cái chết của Stalin.

He grew up in Elista, after the Kalmyks were allowed to return following Stalin’s death.

WikiMatrix

Họ cũng hy vọng rằng các Nhân-chứng Giê-hô-va ở trong trại sớm có thể trở về quê quán.

They also hoped that the Witnesses in the camps could soon return to their homeland.

jw2019

Hãy xem kinh nghiệm của anh Xiujin Xiao, quê quán ở Trung Quốc và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Consider the experience of Xiujin Xiao, who was born in Nước Trung Hoa and now lives in the United States .

jw2019

Khi ông cố tìm nơi ẩn náu ở thành Gát, quê quán của Gô-li-át, thì ông bị nhận diện.

When he tried to find refuge in the city of Gath, the hometown of Goliath, he was recognized.

jw2019

Vấn đề của tôi nảy sinh không lâu sau khi chúng tôi trở về Tây Ban Nha, quê quán của cha mẹ.

My problems began shortly after we returned to Spain, my parents’ home country.

jw2019

Còn ở Israel quê quán của tôi, tầm nhìn chính trị nóng nhất hiện nay là: “Hãy cùng xây đền trở lại.”

And in Israel, where I come from, the hottest political vision of the present is: “Let’s build the temple again.”

ted2019