quyển sách trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Anh lại chú ý vào quyển sách nhỏ màu đỏ.

He returned his attention to the little red book.

Literature

Frank Wilson đã viết một quyển sách với tựa đề ” Bàn Tay. ”

Frank Wilson had written a book called ” The Hand. “

QED

Quyển sách đó dày, nhưng nó không đắt lắm.

That book is thick, but it’s not very expensive.

tatoeba

Từng con chữ trong quyển sách được dựa trên cô ấy.”

Every word on that book depends on her.”

WikiMatrix

Tôi viết quyển sách tôi cần đọc.

I wrote the book I needed to read.

QED

Có nghĩa là “sự lặp lại các luật pháp” và là quyển sách thứ năm của Cựu Ước.

The fifth book of the Old Testament.

LDS

Năm 2008, quyển sách The Bro Code, được cho là viết bởi Barney, được xuất bản.

In 2008, the book The Bro Code, ostensibly written by Barney, was published.

WikiMatrix

Quyển sách này là của:

This book belongs to:

LDS

Mùa xuân năm 2011, chúng tôi quyết định đã đến lúc viết quyển sách này.

In the spring of 2011 we decided it was time to write this book.

Literature

Bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong quyển sách đầy sức thu hút này.

You will find answers to such questions in this fascinating 192page book.

jw2019

À… à, anh không còn là thanh tra khách sạn nữa và anh sẽ viết quyển sách đó.

Well well, I’m not a hotel inspector anymore and I am gonna write that book.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ở đây với tôi cho đến khi viết xong quyển sách.

You stay with me until our book is done.

OpenSubtitles2018. v3

Và đó là tất cả những gì bà có được từ quyển sách.

And that is all you’ll get from the book.

OpenSubtitles2018. v3

Thật khó để tin một quyển sách chứa đựng những thông tin không chính xác.

It would be hard to trust a book that is found to contain inaccuracies.

jw2019

Bennett có nghe nói những Điều hay về quyển sách của cô.

Bennett hears wonderful things about your book.

OpenSubtitles2018. v3

Quyển sách đó đã phá hỏng cuộc đời chị.”

“””That book has ruined my life.”””

Literature

* Để yêu cầu có được một quyển sách miễn phí, xin vào mormon.org/free-book-of-mormon.

* To request a free copy, visit mormon.org/free-book-of-mormon.

LDS

Chúng ta phải tìm Fane và đoạt lại quyển sách

We have to find Fane and get the Book

opensubtitles2

Một lần nữa, đây là quyển sách mà họ vô cùng thích thú khi khám phá ra.

Again, a book they were enchanted to discover.

QED

Nó lấy quyển sách rồi!

She took the scroll!

OpenSubtitles2018. v3

Phải chi có quyển sách.

If only we had the book.

OpenSubtitles2018. v3

Britny cám ơn tôi về quyển sách đó.

Britny thanked me for the book.

LDS

Tôi nhận một quyển sách rồi đọc khoảng nửa cuốn trước khi nó bị mất.

I obtained a book and read about half of it before it somehow got lost.

jw2019

Điều đó được viết trong một quyển sách tiên tri, Malachi, trước khi ngày của Chúa chưa đến.

It is written in the book of the prophet, Malachi.

OpenSubtitles2018. v3

Well, là quyển sách ưa thích của nó.

Uh, well, it’s one of her favorites.

OpenSubtitles2018. v3